Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola tanácsának jegyzőkönyvei, 1954-1955

1955. április 28.

- 5 ­Hont János né: Kérdése az, hogy azok a hallgatók, akik elégtelen gyakorlati jegyet kaptak, mehatnek4e szigorlatra? Kun látván: Üzemi gyakorlatnak az a célja, hogy a hallgató az üzemben lássa és tapasztalja azt, amit elméletben tanul, ^zekről a tapasztalatokról egy dolgozatban be kell számolni. Ha a hallgató ott volt a gyakorlaton, de fela­data elégtelen, a gyakorlat természetétől függően kell eldönteni, hogy a gyakorlat megismételhető-e vagy sem. Ha a hallgató kombájnolt, de nem ismeri a kombájnt, tehát feladatát nem tudta megoldani, ebben az esetben szóbeli be számolóval, vagy pótgyakorlattal megismételheti a gyakorlatot. Nem vizsgáz­hat gépek javításából addig, amig gyakorlatból elégtelen jegye van. Szűcs Sándor: Tudatosítani kell a hallgatókkal, hogy gyakorlati jegy nél­kül nem vizsgázhatnak elméleti tárgyból. Badar Bálint: A Hl. évfolyam ősszel gazdasági gyakorlaton vett részt. Több olyan hallgató van, akinek gyakorlata elégtelen lett. Ennek egyik oka az volt, hogy a gyakorlat megelőzte az elméletet. Vannak olyan hallgatók, akik kitűnő gyakorlati szakemberek, de elméleti rész gyengébben megy, Így fela datuk elégtelen lett. Nem teljesen reális, ha ezek a hallgatók elbtuknak. Kérése az, hogy a gyakorlatot ellenőrző tanársegédek több segítséget adja­nak a hallgatóságnak. Váradi János: Aki a gyakorlaton nem vett részt, annak pótolni kell. Aki résztvett, de jegyzőkönyve elégtelen, ott szóbeli beszámolót kell elrendel­ni. Ha azon sem felel meg, akkor pótlásra kell utasítani. Felkéri Kiinger elvtársat, hogy azok részére, akiknek gyakorlata áLégtelsi lett, tartson beszámolót. Farkass Imre: A DISZ részéről felszólaló elvtárs azt mondta, hogy kiváló gyakorlati szakemberek elégtelent kaptak, és azok akik könyvből tanulták meg, azok jelest. Ez káros hang,’gppen az ifjúság képviselője részéről. Szekeres László: A mérnökképzés célja az elmélet és gyakorlat összehangolása. Aki jó gyakorlati szakember, de nem tud megfelelő beszámolót készíteni mun­kájáról, az nem tudja összekapcsolni az elméletet a gyakorlattal. Célunk az, hogy a Főiskoláról kikerülő hallgatók úgy elméletileg, mint gyakorlati­lag jó szakemberek legyenek. Szűcs Sándor: Badár elvtárs egy gyakorlati példát hozott j>1 • Nem ért egye Parka ss elv társ erőteljes állásfoglalásával. Sőt helyes volt, hogy Badáa »Ív társ felvetette a kérdést, mert igy megfelelő válasz e setében tisztán látja a valóságot. Mariann István: A Főiskola a hallgatókat nem kombájnvezetőkké, hanem mér­nökökké akarja kiképezni. Tehát nem elég csak a gyakorlati tudás, az elméle­tet is el kell sajátítani. Varadi János: Felkéri Kiinger elv társat, hogy a korabájnolási gyakorlat meg­oldására a következő t anácsülésen tegyen javaslatot. Badá» elvtárs által felvetett kérdést Kiinger dlvtárssal együttesen vitas­sák meg. Javasolja, hogy a gazdasági jelentést az idő előrehaladottsága folytán ne tárgyalja a tanács, hanan halassza el a következő ülésre. Ez idő alatt a tanszékvezetők beszéljék meg a útás kérdéseket Szendrői eüvtárssal. Farkasa Imre: A gazdasági jelentés több pontjával nem ért egyet. Különbözil véleménye Váradi elvtársétől abban is, hogy a vitás kérdéseket a tanszék- vezetők Szendrői elvtárssal rövid utón tisztázzák, ügy véli, hogy az emlí­tett kérdések tisztázása a Tanács feladatkörébe tartozik. V-adl J,n°-8-: Kéri javaslatának elfogadását ogadását azzal a kiegészlté33el( hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom