19 találat (0,040 másodperc)

Találatok

1. 1959-08-20 / 34. szám
[...] hírek SZÜLETTÜK Eazsa Ilona Sándor István Herczeg Zoltán Nagy Pál Vincze [...] Demeter Ferenc ónodi Ilona Czinege Ist­ván Balogh Rozália Kollár Béla Tarjányi [...] Hideg Ferenc Zombor Zsuzsanna Fekete István Tóth Ilona Kereszt s Nagy [...] hozzá a költségekhez A tal­pazatot Bozóky István és Ku rucz István építő kisiparosok készítették el társadalmi [...]
2. 1964-06-26 / 26. szám
[...] Weither Dániel Felelős kiadó Mézei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...] időben megjelent a ka­pitányságon Szabó István postai kézbesítő Horváth Zolién wtett [...] a részen szinte tel­jesen lehetetlen Bozóky László Kiskunfélegyháza Dózsa György u [...] Ipacs Sándor Tarjányi Margit Kele István Rigó Mária Ganev Katalin Farkas [...]
3. 1975-12-12 / 48. szám
[...] kezemun káját dicséri Erről beszélgetünk Bozóky László főépítésvezetővel és szőkébb vezérkarával [...] játékvezetőt jutalmaztak meg közöttük Hor­váth Istvánt is aki a legtöbb mérkőzést [...] Mihály átadja a jutalmat Horváth Ist­vánnak Télapó itt van A városi [...] emberál­dozat Az elnöklő dr Belényi István tanácselnök helyettes általános­ságban foglalkozott a [...]
4. 1976-12-31 / 51. szám
[...] karácsonyi da­lokat énekeltek Dr Belényi István a Kiskun­félegyházi Városi Tanács elnök­helyettese [...] A 30 évforduló Dr Belényi István a városi tanács elnökhelyettese nyitotta [...] rendelet alapján kérdeztem dr Be­lényi István elvtárstól a városi tanács elnökhelyettesétől [...] Eljött a vál­lalat igazgatója Csapó István is aki Bozóky István főépítésveze­tővel és néhány műszaki vezető­vel [...]
5. 1977-04-01 / 13. szám
[...] Iskola kamarakórusának kedves műsora után Bozóky László főépítésvezető ismertette a klub [...] születésűek 35 kg ban Kiss István második 15 indulóból 53 kg [...] os születésűek 29 ben Sán­dor István harmadik 12 indulóból 38 kg [...] sokoldalú szerteágazó munkáról beszélgettünk Szécsényi Istvánnal a fiók vezetőjével s kértük [...]
6. 1977-04-22 / 16. szám
[...] környezetben rende­zett családi összejövetelen Csa­pó István a vállalat igazgatója jelentette be [...] va­lamint az 1977 évi tervről Bozóky László főépítés vezető beszámolójában elmondta [...] kg ban 13 induló­ból Dorogi István aranyérmes Szabó József bronzérmes lett [...] Lőrinc László Péter Pál Tápod István Kása István Tóth Kálmán Kovács Feren Jánosné [...]
7. 1977-05-13 / 19. szám
[...] elhangzott beszámoló után Dr Belényi István a városi ta­nács elnökhelyettese elismerő [...] Er­zsébet Soós Piroska Irén Tóth Ist­ván Norbert Rékasi Mária Ildikó Zámbó [...] 69 Keresztesi An­tal Pálmonostora Mészáros Istvánná Fricska Veronika Ságvári u 32 [...] a főépítésvezető ség dolgozói nevében Bozóky László főépítésvezető Csatár L ászióné [...]
8. 1977-09-30 / 39. szám
[...] László főépítésvezetőtől aki e közelmúltban Bozóky Lajos né­ven szerepelt lapunkban Elné­zést [...] is biztosan nyertek Sajnos Borbély István formájáról nem győ­ződhettünk meg mert [...] Görög Erika Bores Erika Tóth Ist­ván Novák Erzsébet házasságot kötöttek Lövejr [...] Dezső Tóth Erzsébet Mária Áron István Gyánti Er­zsébet Dulicsek István Sándor Sánta Magdolna Gubcsi Attila [...]
9. 1978-12-01 / 48. szám
[...] ki­váló társadalmi munkáért kitün­tetéseket Fazekas István Fekete Ferenc dr Korpánál Zoltán [...] András dr Csikós Klára Csanádi István dr Sulyok Mik­lós Knipfer Ferencné Bozóky László Elek Ferenc Méhes Sán­dor [...] János Szabó Ilona Mária Fábry István Zoltán Rádi Edit Dobos László [...] Csongrádi u 10 a Nagy István Holló Béla u 8 Bánfi [...]
10. 1979-04-13 / 15. szám
[...] Ezt az egységes akaratot tük­rözték Bozóky László termelési főmérnök üdvözlő szavai [...] az OTP pénzju­talmát szétosztotta Gulyás István műszaki osztályvezető hozzászólá­sa amikor a [...] VM kenu világbajnoknak es Surim István főtörzsőrmesternek a H Kun Béla [...] Tanács Művelődésügyi Osztálya vezetőjét Nobel Istvánt az Országos Pedagógiai Intézet osztályvezetőjét [...]
11. 1979-08-17 / 33. szám
[...] népfront kö­zös felhívását dr Belényi István tanácselnök helyettes ismertette Miről is [...] ülésen két kiváló tár­sadalmi aktívánknak Bózóky Lászlónak és Csányi Istvánnénak a [...] Illés Bajáki Anna Judit Bányai Ist­ván Duchai Ibolya Tarjányi Mihály Lőrinc [...] Bertalan Kucsora Má­ria Magdolna Juhász István Réz Márta Ildikó Dávid Károly [...]
12. 1980-10-03 / 39. szám
[...] a Tisza Kupa kere­tében Sándor István Kiss János Hor­váth Zsolt és [...] HNF községi bizottsá­ga Dr Fazekas István múzeum­igazgató klubvezető tájékoztató­ját a Honismereti klub munkájá­ról valamint Bozóky László ak cióbizottságvezető és Molnár [...] Bíró Imréné VSZM Szűcs Sz Ist­ván Vörös Csillag Tsz II Magony [...]
13. 1980-10-10 / 40. szám
[...] Zoltán a kecskeméti főnökséget Tóth István képviselte Gulyás Balázs köszöntője és [...] és rossz példák felsoro­lásában Szabó István állomásvezető a villamosítással járó veszélyekre [...] A tervezésre alakult akcióbizottság vezetője Bozóky László a HNF elnökségé­nek legutóbbi [...] Kalocsán megrende­zett serdülő birkózóversenyen Sándor István Bódogh István Kiss János és Ambrus Tibor [...]
14. 1983-07-22 / 29. szám
[...] kiskunfélegyházi körzeti üze­mének vezetőjétől Fekete Ist­vántól érdeklődve az alábbi tá­jékoztatást kaptam [...] őr és kizsákoló dolgozik Harkai István fő molnár a három mű­szak [...] a KUNÉP Vállalat képviseletében Kuminka István műszaki főmérnök Bozóky Lász­ló termelési főmérnök és Hugyi István építészmérnök az épület tervezője a [...]
15. 1983-11-04 / 44. szám
[...] min­tázta Avatóbeszédet mondott dr Fazekas István a Kiskun Múzeum igazgatója majd [...] mutatjuk be olvasóink­nak Dr Fazekas István a Kiskun Múzeum igazgatója 1936 [...] Kovács Sándor igazgató kérésére ezért Bozóky László termelési fő­mérnöknek Pál Sándor [...] Intézményében megtartott központi ünnepségen Szécsényi Istvánná intézeti igazgató kö­szöntötte a város [...]
16. 1985-10-11 / 40. szám
[...] közreműködésével tudjuk megoldani hangsúlyoz­za Szabó István állomásfőnök tá­jékoztatójában Majd így foly­tatja [...] jobban ki­használó csapat győzött Horváth István ban az épületben sok ezer [...] végzik az öt­szintes épületen felkerestük Bozóky Lászlót a Kun­ép Vállalat épszer [...] Flóriánné Szabó Erzsébet Kiskunfélegyháza Juhász István Kiskunfélegyháza Szögi Lajos Mi­hály Kiskunfélegyháza [...]
17. 1986-10-17 / 41. szám
[...] legtech­nikásabb versenyzőnek járó tisz­teletdíjat Horváth István A pedagógus sohasem A tízgyermekes [...] amikor az ünnepsé­gen dr Gajdócsi István megyei tanácselnök átnyúj­totta neki a [...] választ a kivitelező Kunép főmérnökétől Bozóky Lászlótól Tulajdonképpen felújítást végez a [...] Varga Csilla Vörösváczki Erzsébet Csáki István Kállai Erzsébet Tóth Marian­na Vlncze [...]
18. 1987-02-06 / 6. szám
[...] az épület alap­kövének elhelyezése Csapó István a Kunép igazga­tója köszöntötte a [...] Zsila Lászlót az ÉVM kép­viselőjét Bozóky László föépítésivezető és Zsebő Sándor [...] évfordulóján Dar­vas Jóasef mellszobrát Kiss Ist­ván Kossuth és Munkácsy díjas szobrászművész [...] Honé Kiskunfélegyháza Trum gel Nagy Istvánná Takács Viktória Kiskunfélegyháza Ladányi Ferenc [...]
19. 1988-12-16 / 50. szám
[...] mintázta meg és dr Huszár István a Hazafias Népfront főtitkára leplezi [...] a fegyveres erők klubjában Messzi István a félegyházi születésű ezüstérmes olimpikon [...] a Petőfi Nyomdának képviselőit Térjék Istvánná a városi pártbizottság titkára mondott [...] Mihály Tisza­alpár Bódi Sándor VSZM Bozóky László KUNÉP Endre Imre Bugac [...]