Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 148-223. szám)

1936-07-21 / 165. szám

XIX, évfolyam 165 szám. Ara 8 fillér 1936. julius 21. Kedd. ZÍIJWE6YH ÚJSÁG Felelős szerkesztői Herboly Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4.* —-------- Telefonszám 128, PO LITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak: egy hónapra 1'50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. Tizenkilenc esztendő. Czobor Mátyás polgármester 37 évi közszolgálat és 19 évi polgármesterség után szombaton beadta nyugdíjazási kérvényét és ezzel egész korszak zárul le a megyeszékhely történetében. Majdnem kétévíizedes város­kormányzása nyomasztóan súlyos időkben kezdődött és ugyancsak nehéz gazdasági válság közepette fejeződött be. Polgármestersége kezdetén izgalmak ülték meg a várost a Bárány-ügy nyomán és a 82 százalékos pótadó formájá­ban izgalmak kisérik buesuzását is. De ha valaki csak ezeket a kezdeti és befejező tényeket szemlélné Czobor Mátyás polgár- mesterségének elbírálásánál: na­gyon igazságtalanul ítélne. Az elfogulatlan szemlélő előtt Czobor Mátyás polgármesterségének igazi tartalma és értelme az a tizegy- néhány esztendő, amelyek város­kormányzásának kezdő és befe­jező évei közé esnek. Zalaegerszeg városa, amely a történelem folyamán, főleg pedig a török időkben eléggé fontos hely volt, a békeidő Magyarorszá­gában jelentéktelenségbe sülvedt. A hajdani boldog országnak any- nyi volt a nagy értéke, hogy a mosolygós Göcsejvidék és benne Zalaegerszeg városa vajmi keve­set számított országos szempont­ból. Sőt a helyi tényezők is bele­nyugodtak saját városuk jelenték­telenségébe és egy—két bátor kezdeményezést leszámítva a megyeszékhely lassan belesülyedt a sárba-porba, s vele az elfele- désbe. Zalaegerszeg városa ebben az álmos, elmaradott formájában rögződött bele sokaknak emléke­zetébe évtizedek során. Elég fel­említeni azt a kis esetet, ami né­hány évvel ezelőtt egyik Erdély­ből ideszármazott tisztviselővel történt meg. Egerszegre nevezték ki az ország túlsó végéből. Csak annyit tudott Egerszegről, hogy van, pedig azt is szerette volna tudni, milyen az a hely, ahova kerül. Rátalált egy székelyre, aki­ről kisült, hogy a háború alatt Zalaegerszegen szolgált és tőle kért véleményt. A vélemény igen tömör és lesújtó volt: sáros és poros fészek. Persze, amikor a tisztviselő idekerült, véleménye egészen más lett a virágos, ren­dezett városról s ma igen kedveli Göcsejvidék székhelyét. Ez a véleményváltozás légyen a helyes kiinduló pont, ha Czo­bor Mátyás polgármesteri műkö­dését biráljuk, Czobor Mátyás valóban sáros, poros fészket vett át, telve adóssággal, de telve al­kotó vággyal is. Első lépése nem sikerült: nagyobb adósság ugyan nem maradt, de ráment a Bárány és még egy-két épület, mert az akkori képviselőtestülettel együtt talán túl becsületesen értelmezte az adósságot és értekkel akart visszafizetni abban az időben, amikor sokan mások csak papír­ral fizették meg a vállalt kötele­zettségeket. A további alkotó munka azon­ban a városfejlődés szempontjá­ból szerencsésen folyt. Kissé ta­lán drágán, de Czobor Mátyás enyhítette a háború okozta retie* neíes lakásínséget a városi bér­ház és a kislakások épiíésável; egyben megindította a magánosok lakásépítést tevékenységét azzal, hogy egész sereg házhelyet tett hozzáférhetővé. Az első építkezé­seket követte a többi: a modern vágóhíd, a tűzoltólaktanya, az új elemi iskola, a Stefánia ház s az egyéb kisebb nagyobb építkezé­sek. És a megyei, állami ténye­zők jóakarata mellett Czobor Má­tyás kimeríthetetlen lendülete hívta éleire a nagyobbrészt állami, vagy más közpénzből lé­tesült intézményeket, épületeket: a rendőrségi palotát, az állomás­épületet, a vasutasházakaí, a kul­turális intézményeket, a laktanyát, a szanatóriumot, az OTI-szákhá- zat, a postapalotát. És Czobor Mátyás kérő szavának bizonyára abban is volt része, hogy a vár­megye alispánja a megyeszékhely­nek nagy jóindulattal annyi jó utat biztosítóit. A virágos Zala­egerszeg pedig tisztán a búcsúzó polgármester érdeme. Ezt a sokat támadott jelszót nem szabad ki­sebbíteni. A történelmi nevezetes­ségek hijján levő Zalaegerszeget az építkezéseken kívül a huszkiio- méíer hosszú gyep» és virágsze­gély, a Rózsaliget, a Jankovich- liget tették városiassá; ezek lei» lés barátságossá, otthonossá, az idegenek előtt kedveltíé. Czobor Mátyásnak része van abban is, hogy a terjedelmében kétszeresére növekedett és meg­szépült városba élet is költözött. Czobor Mátyás hajtóereje volt a társadalmi és kulturális mozgal­maknak, felkarolója a magyar dal­nak és muzsikának, népszerű párt­fogója a gyermekeknek, szociális érzékkel telített támogatója a sze­gényeknek és munkásoknak. Sokat harcolt ezért a városért és bará­tokat szerzett neki. Nem lehet elvitatni tőle, hogy egész polgármesteri működésében az idealizmus és a jóhiszeműség vezérelje. Amint alkotásai, érde­mei, úgy hibái is ebbőí fakadtak. Túltengett benne az alkotás, a városfejlesztés vágya 8 annyira a kívánatos célra szegezte szemét, hogy az eszközök elégtelenségé­nek aránylag kevés jelentőséget tulajdonított, Későn vette észre, hogy az idők változása az alkotá­sokban megállást parancsol és igy bizony a város adósságai felemel­kedtek, az adóterhek megnöveked­tek. Külön balszerencse, hogy épen olyan tények miatt (az ad- minisztrác'ó megduzzasztása, vil­lanyügy), amelyek elmaradhattak volna. De a hibákra is lehet mentő kö­rülményeket találni. A terhekkel járó városfejlesztés nagy része nem volt hiábavaló. Nemcsak a város, de az egész ország bele­esett a túlzott fejlesztés hibájába, mert hiszen a háború óta min­denfelé nagy építő munka folyt. És ki láthatta előre a nagy világ­válságot. Ha ez nincs, Zalaeger­szeg is nagyobb bajok nélkül elbírta volna az alkotások terhét. Az adminisztráció növelése is olyan ragály volt, amely felülről terjedt. És speciálisan a villany­ügyben mentsége lehet a polgár- mesternek, hogy magasállásu hatósági személy sarkallta erre a szerencsétlen lépésre. Az elmondottak után a 19 év mérlege Czobor Mátyás javára billen. Valijuk meg őszintén : Za­laegerszeg városának nagy szük­sége volt azokra az alkotásokra, .melyek Czobor Mátyás lendülete íiööiül aligha valósultak volna meg. De azt is őszintén meg kell mondanunk, hogy ez a mindjob­ban szegényedő kisváros nem bírta tovább az alkotásokat és azok terhét. És ez a magyarázata, hogy Czobor Mátyás polgármester támadások közepette és bizonyára kissé keserű szájízzel hagyja el a polgármesteri széket. Az emberi természetből folyik, hogy a min­dennapi kenyérért küzdő városi polgár a jelenben mutatkozó és zsebét érintő kisebb hibát látja meg és átmenetileg elhomályo­sulnak előtte azok a nagyobb ér­tékek, melyeket 19 év polgármes­tersége termelt ki. A városi pol­gár az erős, lélegzetállitó tempó után pihenést kíván. Az uj polgármesterre az a ne­héz feladat vár, hogy ezt a kí­vánságot teljesítse. Szürkének, takarékosnak, alkotásoktól men­tesnek kel! lennie. A zalaeger­szegi polgár majd ezt a szürke városi életet is meg fogja unni a jobb idők bekövetkeztével és ak­kor fogja majd méltányolni évek távlatából Czobor Mátyás polgár- mesterségének érlékeit igazán. Legyen ez a tudat megnyugvás Czobor Mátyás számára, akinek alkotásaiba az egerszegi. polgár az idők sanyarusaga miatt bele­fáradt, de akit ennek a városnak többsége mindig és most is becsül. Véres harcok közepette tért Hédit a spanyol jobboldali forradalom» 24 óra alatt háram spanfol kormány. — H k&raiássy saját gyomé lm ét jelenti» London, julius 20. A spanyol­országi helyzetről ellentmondó és zavaros hírek érkeznek, de még az ellentmondó hírekből is ki le­het hámozni, hogy a helyzet igen súlyos és a baloldali kormány el­ten nagyarányú jobboldali kato­nai felkelés robbant ki. A felke­lésben először csak a marokkói gyarmati csapatok vettek részt, amelyeknek egy része áthajózott az anyaországba, majd a felke­lőkhöz csatlakozott számos spa­nyol országrész katonasága, főleg a déli tartományoké. A kormány tagadja, hogy nagyobbarányu felkelés történt volna, de ennek ellentmond, hogy Spa­nyolországnak alig van telefon­összeköttetése, másrészt az a kö­rülmény, hogy 24 óra alatt há­rom kormánya is volt Spanyolor­szágnak. Vasárnap virradóra az eddigi baloldali kormány lemon­dott és Barrio, a cortez elnöke alakított mérsékeltebb kormányt. Ez a kormány csak vasárnap délig tudta tartani magát és ak­kor lemondott. Az újabb, harma­dik kormányt Giral haditengeré­szeti miniszter alakította meg ugyancsak mérsékeltebb elemek bevonásával. Ez a kormány sem ura a helyzetnek, sőt állítólag el is meneküli. Magánjelentések sze­rint ugyanis Spanyolországban teljes a felfordulás és a jobbol­dali felkelő csapatok előretörnek. A londoni Reuter ás a párisi Havas irodák jelentése szerint spanyol Marokkó teljesen a forradalmár csapatok kezébe került. A csapatokat Franco tábornok vezeti, aki állítólag elfogatta Mo- raio tábornokot, a marokkói had­erők legfőbb parancsnokát. A fel­kelők kezén van több spanyol sziget is. A marokkói csapatok torpedórombolókíól kisért csapat- szállító hajókon átkeltek az anya­országba és Cadizban, valamint más kikötőkben sikerült partra szállniok. Itt több szárazföldi ez­red csatlakozott a zéndülőkhöz, akik Sevilla felé vonultak, hogy azután Madrid ellen forduljanak. A jobboldali felkelés híre lázba hozta az országot és az ország minden részében jobboldali fel­kelések történtek, melyeket a kor­mány nagyobb csapattestekkel igyekszik letörni. Nagyarányú felkelés tört ki Barcelonában,

Next

/
Thumbnails
Contents