Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-02-13 / 36. szám

2. ^alajBtígyei Újság I9ö5 február 13. Fára József dr. elő­adása Szombathelyen. Fára József dr. vármegyénk fölevéltárosa a szom­bathelyi Kuituregyesületben va­sárnap tartotta meg előadását Gö csejröl és a téli Balatonról. A ki­tűnő előadás őszinte tapsokra ra­gadta a közönséget. Hogy az előadás iránt milyen nagy érdek­lődés mutatkozott, azt jellemzi a szombathelyi tagoknak a meg­jegyzése : Végre egy előedás, amelyet nagy közönség látogatott. — A Vasvármegye cimü lap két hasábon át foglalkozik Fára dr. személyével és előadásával, melyet hosszan ismertet tartal­milag. A lap többek között eze­ket irja : Zala vármegye tisztikarának nagy értéke Fára József dr. fő levéltáros, a már országosnevü etnográfus és szorgalmas levéltári kutató. Másfél évtizede viseli ezt a legelőkelőbb, a bürokratikus hivatalnoki foglalkozások fölé emelkedő vármegyei tisztséget, amelyről még a mai korban is áll, hogy igazi „nobile off.cium“. Tisztes tisztség a vármegyei fő- levéltárosság, amelyre csak a hi­vatottak vállalkozhatnak. Akik vállalják az ősi múlt és a tudo­mányos elmélyedés iránt vallott rajongó szeretetből. Akik a nem­zeti történetírás kincses forrás­vidékének tekintik a polcos tér- raszaikat, ahol szines képeket fest a lelkünk elé a sárgult, el­nyűtt, de nekik eleven, élő per gament- és papíranyag, amelyből a százados múltak tanulságait hozzák elő a jeien helyes admi­nisztrálásához. Fára József dr. a Beődi Balogh Gyulák, a Somogyvári Somogyi Józsefek, a régi vasi nagy archi- váriusok nemzetségéből való. Ez a típus mindig azt vallotta, hogy a hivatása tudományos munkál­kodásra kötelezi. A fakó írások beszélnek nekik, de nekünk is el­mondják azt, amit belőlük merí­tettek. — Aztán szinte szükség­képen fordulnak oda az érdeklő­dő szeretetükkel a mai idők né­péhez, a régi írásokból kilépő jobbágyok és kurtanemesek uno­káihoz. Fára József lelkének me­legen kéklő tava Göcsejnek és a századokon át magára hagyott, de emberséges népének szeretete. Zala főlevéltárosa a kutatásai alap­ján irt már Deák Ferendről, Kis­faludy Sándor, a balatonfüredi, első hazai színházáról, stb., de minket elsősorban az érdeke), amit a ku­tató utjain Göcsej etnográfiájából és nyelvjárásából gyűjtött és fog­lalt össze. A hálás közönség lelkesen ün­nepelte Zala buzgó főlevéltárosát az alapos és élvezetes előadásá­ért, amely egyik gyönyörű rész­letmunkája annak a rehabilitáci­ónak, amelyet Fára József dr. a tudás fegyvereivel Göcsej becsü­letéért folytat. HÖLGYEK • Szép ém tartós frizurát VERASZTÓ hölgyfodrász készít Wlassics és Petőfi utca sarok. Példátlan niharok mellett, rendreutasításokkal es széksértési keresettel súlyosbítva folyt le a megye közgyűlése. Éles tiltakozás után keresztül vitték a közgyűlések számának csökkentését. Zala vármegye törvényhatósági bizottsága ma délelőtt évnegyedes rendes közgyűlést tartott.Gyömörey György főispán elnök, a gyűlés megnyitása után elparentálla Her- czeg János és Csigó Ferene volt biz. tagokat, akiknek emlékét jegy­zőkönyvben örökítik meg és csa­ládjaikhoz részvétiratot intéz­nek. Bejelentette, hogy az alispán a különféle okok miatt megüre­sedett bizottsági tagsági helyekre a sorrendben következő póttago­kat hívta be. Ezenkívül történtek tb. kinevezések is. (A névsort a napokban közöltük). Üdvözölte Strommer Viktorin dr. tihanyi bencésapátot, aki ez atka- lomal először vesz részt a me- gyegyülésen s akit a napokban nevezett ki a kormányzó kor­mányfőtanácsossá. Mély sajnál­kozással jelentette végül a főispán, hogy Bödy Zoltán alispánt a családjában történt súlyos beteg­ség akadályozza a megjelenésben. Kéri Istent, hogy a bajt minél előbb háritsa el az alispán csa­ládjától. Ezután áttértek az alispáni jelentésre, amelyhez elsőnek K r a m m e r Dezső (Balaton- füred) szólót. Az adóbehajtások­nál nagyobb méltányosságot kért a kisiparosok részére. M e i z I e r Károly dr. (Keszt­hely) nagy beszédét azzal kezdte, hogy az alispáni jelentésben két fontos ténykörülményt állapított meg: az egyik az, hogy az egyszerű közigazgatás szociá­lis közigazgatássá alakult át; a másik, hogy a jelentés valódi tükre a vármegyei közállapotok­nak. Párhuzamot vont az előző és a jelenlegi közgyűlés között és megállapította, hogy most a poli­tikai pártok vonultak be a köz gyűlési «erembe. Ez egészen ter­mészetes következménye a mai helyzetnek. Azok a problémák ugyanis, amelyeket az alispáni jelentés felsorol, a megyék kere­tén belül nem oldhatók meg, azok országos szempontból birál hatók csak el. A nép a politikai pártoktól várja az orvoslást; az országos problémák pedig a po­litikai pártok révén az ország­gyűlésen nyerhetnek csak meg­oldást. Visszapillantást vett a száz év előtti megyegyülésekre, Deák Ferencnek, vármegyénk nagy fiának szereplésére, amikor minden politikai kérdés is a me- gyegyüléseken nyert elintézést. Deák Ferenc is harcolt a kis­emberek érdekeiért, tehát akkor is ugyanazok a problémák fog­lalkoztatták a közvéleményt, mint ma. Hive volt Deák Ferenc a kisebbségi pártok jogainak is, mert tudta, hogy az általános, nagy ügyek elintézésében azok­nak is helyet kell juttatni. A ki­sebbségi pártokat az országgyű­lésen is szóhoz juttatják, ott van­nak azok minden bizottságban. Sajnálattal állapítja azonban meg azt, hogy a kisebbségi jogok Zala megyében nem érvénye­sülhetnek, mert a kisgyü lésben a kisebbségi pár­toknak nem jutott hely. Hálásak lehetünk az alispán iránt, aki föltárta a való helyze­tet, amikor jelentésében megál­lapítja, hogy a gazdasági helyzet nemcsak nem javult sőt — rom­lott. Rácáfol tehát arra, amit so kan hirdetnek, hogy t. i. a hely­zet javul. A munkanélküliek se­gélyezésére csak 9000 pengő áll itt rendelkezésre, holott a fővá­rosban, melynek népessége csak háromszorosa a megye lakossá­gánál 9 és félmillió szolgál erre a célra. A megye lakósságának szaporodásáról is állapit meg saj­nálatos tényt. A magyarság jö vője attól függ, hogy a katolikus anyák hány bölcsőt ringatnak. Az erősen protestáns balatonfü­redi járásban 50, a majdnem szinkatolikus keszthelyiben pedig csak 19 a szaporodás. Mi idéz­hette ezt elő? A gazdasági hely­zet. Statisztikai adatok alapján mulatja ki, hogy Zalában na­gyobb a népsűrűség, mint a Du­nántúl többi megyéjében. A föld­reform során aránytalanság mu­tatkozott nálunk. Az adófizetők száma is folyton csökken. Az energikusabb adóbehajtások csök­kentették az adózók számát. A közbiztonsági állapotokat a jelentés kielégítőknek mondja, de a kereszténypártnak gyűlések tar­tását két főszolgabiró épen a közbiztonsági állapotokra hivat­kozással nem adott engedélyt. Hivatkozott a főispánnak valamiut egyik felsőházi tagnak a közigaz­gatási bizottság egyik 1933 évi gyűlésen elhangzott kijelentések­re, amelyek az adóztatási rend­szert kifogásolták. Olyan refor­mokat kell végrehajtani az egész vonalon, amiket mindenki támo gathal. Mezler dr. beszéde alatt sűrű­én hangzott föl a helyeslés és éljenzés, de természetesen ellen mondások is voltak. Az ellen mondásokból azonban nem tűnt ki az, hogy Meizler nem mond igazit. A főispán is többször megállította beszédében, de csak azért, mert, — mint mondá — eltért a tárgytól és a jelentés keretén kívül első kérdéseket boncolt. E i t n e r Sándor azt panaszolta föl, hogy az első közgyűlésen szolgálatban álló rendőr igazol­tatta őket. Ha mindenkit igazol­tatnak, nem panaszkodott volna Majd az inségsegéllyel kapcsolat­ban megjegyezte, hogy sok olyan, jómódúnak tartott kisgazda van, aki maga is segélyre szorul. Ezeket is részesíteni kell az in- ségakció keretében. A főispán válaszolt a fölszólalásokra. Krammertól konkrét adatokat kért. Meiziernek pedig azt válaszolja, hogy a kis- gyülési tagok névsora elég cáfo­lat a panaszra. A munkanélküliek segélyezésére sokkal nagyobb összeg áll rendelkezésre, mint 9000 pengő Igyekeznek minden­kin segíteni, aki arra rászorul. Nem is halt éhen, nem is fagyott meg a segély hiánya miatt egy ember sem a megyében. A sza­porodást illetően az a válasza, hogy a felekezeti kérdések ez­előtt sem kerültek előtérbe a kis- gyülésen, reméli, hogy ezután sem okoznak ezek zavart A gyü- iékeket csak ott tiltották be, ahol az állapotok azt indokolttá tették. A közigazgatási bizottságban tett kijelentéseit nem magyarázza. E i t n e r Sándor panaszára azt jegyzi meg a f őispán, hogy a rendőri igazoltatásról nem tud. Egyébként minden biz. tag iga­zoló jegyet kapott. A közgyűlés az alispáni jelen­tést és a főispán válaszát tudo­másul vette. Miniszterek üdvözlése. Darányi Kálmán dr. és Fa- binyi Tihamér dr. miniszterek > üdvözlésére vonatkozó kisgyülési javaslatot Brand Sándor dr. főjegyző ismertette. Strommer Viktorin dr. tihanyi apát nagyobb beszédben jelentet e be csatlako­zását a javaslathoz annak a hangsúlyozásával, hogy ezt párt- azempontokon felül cselekszi. Különben ő nem is egységes- párti, hanem keresztényszocialista állásponton van. A tekintélytisz­telet is követeli azt, hogy a köz­gyűlés pártkülönbség nélkül fo­gadja el a javaslatot. Farkas Tibor dr. arról szó- ott, hogy a távozó Kállay Miklós s megérdemel annyi elismerést, mint az új miniszterek. Nem tudjuk, miért távozott Kállay, de az bizonyos, hogy nem azért, Nagy élvezet a Fehérképi teakeverék Teáink dgk-int 16 fillér—tSI ananáSZ 1*1111111131 Ananász rum 2a30—3 60 peneS fehérképi csemege áruháza

Next

/
Thumbnails
Contents