Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-01-02 / 1. szám

I. ZALAI ÖSSZETARTÁS 1945. január 2. A Német Birodalomba ideiglenesen kivitt állatok is vissza­kerülnek majd Magyarországba llaiyai* Ifjú! A ka pari, ktgy N»mz«tink ko­vák k élj«M? Akkor késxulj a fifyvcr«« liapor«. ¥♦»• a Huft- garitta ifjúsági légi». ********************** \ aj na Gábor m. kir. belügyminiszter, aki német kormánytényezők meghívására több na­pot töltött a Birodalomban, nyilatkozott né­metországi útjáról. A miniszter többek között elmondotta, hogy a német nép Hitler Adolf pzándéka szerint hajlandó megosztani otthonát és kenyerét a bolsevizmus elől menekülni kényszerülő magyarsággal, bár a német nép is a városok romjai között és romjai alatti folytatja életét. A Német Birodalomban ki vannak jelölve a felvevő kerületek és azok a magyarok, akik ott elhelyezkednek, kötelesek minden erejükkel dolgozni olyan munkakör­ben, amelyben szakképzettek és amelyre a kerületek vezetőségé őket kirendeli. A ki­menekülő parasztság állataival és szerszámai­val a hadbavonult német földművesek földjeit fogja megművelni. A belügyminiszter teljes biztosítékot kapott arra nézve, hogy a kivitt állatokat, szerszámokat nem veszik igénybe más célra, a kivitt lovakat lsem sorozzák be a hadseregbe, hanem a szerszámok és állatok visszakerülnek majd Magyarországba. Nagy- stílűség és őszinteség jellemzi a két nemzeti­szocialista államnak baráti viszonyát, amely ilyen tettekben nyilvánul meg. Nyomát sem lehet látni annak, amit az ellenséges propa­ganda olyan szívesen terjeszt, hogy a német nép aggódnék valami belső összeomlás miatt. Németországban mindenki hisz a Führerben és a győzelemben. A belügyminiszter azt a hitét fejezte ki, hogy a Németországba ideiglenesen menekülő magyarság minden erejével hozzá­járul a biztosan elkövetkező győzelem kiví­vásához. — • — **********J*******W************************************************** Rohamcsónakon kelt át a Balatonon egy honvéd törzsőrmester 16 honvéddel Treffz-Eichöfer hadnagy írja a következő­ket: A 75 kilométer hosszú Balaton tónak déli oldalát a szovjet csapatok tartjeik megszállva, fle északi oldalán magyar honvédek őrködnek, hogy csírájában elfojtsanak műiden ellenséges kísérletet. Jól kiépített állásaikból pontosan figyelemmel tudják kísérni a déli partot, amelynek vonalai tisztán kirajzolódva, min- fleti mozgást elánilnak. Emelten honvédőink fillandó felderítő tevékeny séget végeznek és an­nak támogatására a jól bevált német roham­csónakokat'vetették be. Néhány nappal ezelőtt a honvédek áltál végrehajtott egyik éjjeli fel­derítővállalkozás szép eredményre vezetett. Dobsa József honvédtörzsőrmester 16 honvéd­del rohamcsónakokon átkelt a Balatonon, le­gázolt egy szovjet egységet és két foglyot is ejtett. A Balaton déli partján vezető ország­úton megtámadott egy szoyjet teherautót, azt rövid közelharcban megsemmisítette és mi­után ötfőnyi legény éget és a járóművet láug- baborította, foglyaival minden veszteség nél­kül tért vissza. Lesz erőnk, hogy felépítsük a Hungarista munkaállamot! szerítenek, mert náluk csak két lehetőség vw. Vagy harcolni saját véreink ellen, vagy pedig elindulni végeláthatatlan sorokban Szibéria (felé s útközben elpusztulni éhezve, megfagyva, tetvesen. De aki ezt túléli, az Szibériában élő­halottként tengetheti életét. — Sokan azt mondják, visszamegyek, meri ott nekem földem van, ott van a testvérem, családom, odamegyek, hogy segítsek rafítdí* Testvérem, földed már régen a kolhoszé, csa­ládod vagy elpusztult, vagy útban van rabszol­gaság felé. Ha visszamész, nem tudsz segíteni, de itt ragadj fegyvert és fegyverrel szaba­dítsd ki a családodat abból a helyzetből, amelybe Sztálin juttatta. — A mostani háború nemzetek és népek há­borúja, világnézeti háború, amely nem iaszerint dől el, hogy Budapestet elfoglalják-e vagy sem? Mert ha Berlin vagy Budapest alatt harcolnak is, ez nem jelenti a vesztett háborút, hiszea a nemzetiszocializmus forradalmi eszméje aa emberek agyában és szívében él és élni fog addig, míg egyetlen nemzetiszocialista lesz a földön. Hogy az új világnak nehézségei van­nak és a nemzetiszocialistá államok megszüle­tését még harcok és szenvedések előzik meg, aa nem baj. Ez csak igazolása annak, hogy való­ban új, tökéletesebb és igazságosabb, mint a régi.'­— A hungarista mozgalom sok megpróbálta­tást és szenvedést állott ki. Vezére, Szálasi F~_ renc őrnagyi rangját dobta oda és-^öit hon­véd dolgozik M ;ieinzet felállításán. Vek ®gyiíit harcoltunk és szenvedtünk büntetőtábo­rokban és börtönökön keresztül mentünk aa új élet felé. Feloszlattak minket, de meg­szűntein' sohasem tudlak. — Ki kell tartanunk. Minket nem lehet le­győzni, mert minket nem az alacsonyrendfi- seg, az alacsony ösztönök vezetnek, hanem azoknak a törekvéseknek összegezői vagyu "k, amelyek a dolgozó emberek vágyaiból te­vődnek össze. A hungjtrizmusbnn egyesüknek azok a törekvések, amle'yek a magyar életet szebbé teszik. Kassái Ferenc propagandaminiszter nagy beszéde Szentgotthárdon A Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom szentgotthárdi szervezete nagygyűlést tartott, melyen dr. C se key István minisztériumi osztályvezető «A háború értelme és célja» cí­men tartott tájékoztató előadást, majd Kas­sai Ferenc propagandaminiszter szólalt fel. — Nálunk két éven keresztül — mondotta a miniszter — egy rendszer mást sem tett, amint ia magyarságot tájékozatlanságban tar­totta. Ha pedig valaki a magyarság sorskér- déseivel foglalkozott, akkor gondoskodtak róla, hogy a további lehetőségekéi elzárják előle, őt magát pedig lezárják, hogv a saját sorsa fe­lől gondoikodhassék. — Huszonöt évnek minden rothadása itt van előttünk. Minden hitványság most mu­tatkozik meg, kinn a harctereken és az or­szág belsejében. Nagyon jói tudják a katonák is, hogy milyen komolytalanság volt az egész vonalon, miiyen < meg nemszer s ezettség, felké­szülés lenség, mintha egy pe eitel játszottak volna. Azt hi: hatjuk Ltok, jáíé a pa.tn az egész, amelyben e ■/, ha néni tetszik é: ott hagy- 5 át meh.e­tünk ; i másik! oz, tovább játszani. A gazda­sági é S no! Í1 i \ :ai életben a könny; i is» végtelen soroze társéimbor á < t't 1 át tűk. O’.ak. a zsű gazdagodott. hűság es a — Amikor UvemŰiu, hogy az á a n le­lelős vezetője teremtsen rendet, akkor mind­járt gondoskodtak arról, hogy elhallgassunk és tizenöt évnél nem is adták alább a bünteté­seket. Most, amikor felszámoljuk azt a nagy vagyont, amit már nem tudtak eldugni és ellopni, látjuk, hogy a maradék is olyan hal­latlan érték, hogy csodálkozik az ember, ho­gyan bírhatta a nép türelemmel a vétkes gaz­dálkodást. Ezután a háborút megelőző békéről beszélt Kassai Ferenc miniszter és kimutatta, mennyire bizonytalanságban és reménytelenségben éltek a dolgozók az úgynevezett békeállapotokban. A szegedi gondolat jelszava alatt folyt az ér­tekek eltékozlása, majd pedig letették volna a fegyvert a történelem legnagyobb népcsalói élőit. A bolseviki ügynökök állandóan hirde­tik. hogy fel akarják szabadítani Európa pro­letárjait és munkásságát a burzsoázia nyomása [ alól. Azalatt pedig nyugodtan egyezkedik Szia- I lin az általuk állítólag gyűlölt nagyhasú bur- í zsoázla képviselőivel Londonban és Newyork- I ban. Az egyezkedések eredményeképpen a vö- l rös bérhadsereg felvonult: a művelt Európa i nicgsernnrsí .cséré. A világtörténelem legna- f gyobb világnézeti csalása vo!,t a moszkvai ér- í tekezíet, ahol a szegénység kérdéseit penzmág- l nások tárgyalták. j — Mj.t csináltál, eddig ezek a felszabadítók? | Mindenkit elcipeltek, vagypedig harcrakcny­Megszüntetői vagyunk a szegénységnek és ki­kapcsolunk minden olyan tényezőt, amelyek a magyar életet nyomorították. — Keményen harcolunk addig, amíg a né­met-magyar sorsközösség ereje a Duna-me- dencében a győzelmet ki nem vívja. — Lehetünk bárhol, akkor is magyarok éa nemzetiszocialisták maradunk és a nemzeti­szocializmus magyar gyakorlatát, a hungariz- must fogjuk vallani. Legyen példa előttünk a német nemzetiszocializmus, amely hosszú év­tizedek óta állja a küzdelmet, viseli a 6 éve« háborút egy egész világ hihetetlen anyagi fö­lényével szemben. Nem tudta megtörni az el­lenség légi- és anyagi fölénye sem, mert aa egész nép tisztában van azzal, hogy küldetése van. LIa mennyiségi fegyvereket állítanak szemben vele, akkor minőségi fegyvereket ad a nemzetiszocialista katonáknak a kezébe éa ezek a minőségi fegyverek csodákat tudnak művelni. — Minket is ez a nemzetiszocialista hit hasson át. Higgyük, hogy az 1945. év a döntő ■ ütközetek, a nagy nehézségek, az éhségek ée I válságok éve lesz. De ha mindenki el fog i itt pusztulni és csak egy utolsó szakasz katona j lesz a harcmezőn, ez az utolsó szakasz nem- i zetiszociaüsta lesz. És ennek a nemzetiszocia­lista szakasznak lesz ereje ahhoz, hogy íel- i építse az új hungarista országot. És ha azt látjuk, hogy országunkat ellepte az ellenség * és most már befeje/tete t, akkor sem fejez- i tetett be és akkor is győzni fogunk, míg cgyt nemzetiszocialista lesz a földön. (S)

Next

/
Thumbnails
Contents