Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-01-03 / 2. szám

SZERDA, 1945. január 3. n. wm»**« a. ia* i. jiá| [fii H—I F«idíős asedLsaaztő: D*v Péa%h)y Pál i [_ Főmunkatárs: C&m^ánm János „A pontosság nem erény, hanem kötelesség“ m Hitler Adolf szilveszteri beszéde „Elérkezik az óra, amely a feltétlen győzelmet annak juttatja, aki arra legméltóbb: a Nagy- Német Birodalomnak“ - mondotta a Führer Szilvas*ter éjtszaka, néhány perccel az új év beköszöntése után, a Führer szózatot intézett a főhadiszállásról, a német nemzetheti. Az ö beható fejtegetéseiből a következő részeket közöljük: »Csak az évforduló késztet ma engem, hogy önökhöz szóljak. Az idő most többet követel tőlem, mint beszédet. A mögöttünk fekvő 12 hónap, de különösképpen július 20-ának ese­ményei kényszerítettek engem, hogy egész fi­gyelmemet és munkaerőmet az egyetlen fel­adatnak szenteljem, amelyért hosszú évek óta élek: Népem sorsharcácrt. Ellenfeleink már korábban, minden évben a mi összeroppanásunkat jósolták, de külö­nösen az 1944-es évhez fűztek reményeket. Még sohasem látták a győzelmet oly közeli­nek, mint az elmúlt év augusztus havában, amikor az egyik katasztrófa valóban a mási­kat követte. Ha ennek dacára megint sikerült a sorsot, mint már oly gyakran, megfordítani, akkor ennek elhárításában az áldozatok mellett vala­mennyi itthon és a harctéren lévő néptársam küzdelmének és munkájának, mint ugyancsak saját munkám és nekifeszülésemnek volt része. Párhuzamosan az ellenséges oldal jóslatai­val, mindég újabb elméleti tanácskozások kö­vetkeztek a háború utáni európai kérdések megoldására. Tehát az újbóli felújítása a csaló intézmé­nyeknek, amelyeket már a világháború óta ismerünk, — úgy, mintha a háborút már meg­nyerték volna B most már teljes nyugalommal készíthetnek rendszabályokat Európa kormány­zására oly államokkal, amelyek épp maguk mu­tatják azomorú példáját annak, hogyan nem »»bad népeket kormányozni. Szeretném ez évnek fordulóján, — amely nekünk elég alkalmat adott annak bebizonyí­tására, hogy úgy a német nép és a német állam, mint vezető férfiai, megingathatatlanok akaratukban és hajthatatlanok fanatikus, té­vedhetetlen elhatározottságukban-, a háborút «linden körülmények között sikeresen végig­harcolni, — mégegytzer lerögzíteni, ami Ha­laink a needd»él é« jövőből adódik, Á NÉMET BIRODALOM 80HA NEM HÓDOL MEG Mi ismerjük ellenségeink céljait a múlt­ból és jelenből, mit szándékoznak a Német Birodalommal az. angol-amerikai államférfiak, mit a bolsevisták uralmon lévői, — ismeretes előttünk, hogy végeredményben mind ezek mö­gött álló nemzetközi zsidóság mit szándékszik elkövetni a német nép ellen. Ezek sikeres keresztülvitele nemcsak a Né­met Birodalom szétdarabolását, 15- vagy 20 milliónyi német külföldre telepítését, a meg­maradt rész rabszolgává tételét, a német ifjú­ságnak meg rántását, — lseasm mindest ekeiéiK népünk millióinak éhhalálát jelentené. Tehát vagy csak szabadságban élni, — vagy szolga­ságban meghalni lehet. Ellentétben ezzel, mi mindenre el vagyunk határozva. A világnak tudnia kell, hogy a Német Birodalom sohasem fog meghódolni, s hogy a Német Birodalom kijelölt útján, mint a múlt minden nagy állama, ki lehet téve visszaütéseknek, de erről az útról soha nem fog letérni. Tudnia kell, hogy a mai államvezotés a gondokat és szenvedéseket népével megosztja, és soha sem fog a szenvedések vagy gon­dok előtt meghódolni. Hogy az adott hely- ] zetben el vannak határozva minden nagyobb1 j krízist, egy nagyobb megerőltetéssel fogadni, s ami késlekedés által elveszett, fokozott mun­kabuzgalommal pótolni. Hogy minden német­nek, aki kötelességét teljesíti, nemcsak leg­magasabb elismerését fejezi ki, hanem bizto­sítékot is ad neki, hogy az ő népünk lété­hez való hozzájárulása nem lesz elfelejtve. De mindenkit megsemmisít, aki magát ezen közreműködés alól kivonni igyekszik. TUDJUK, MIÉRT KÜZDÜNK Az egész német nép látja, milyen sorsot szántak neki, ha ezt a háborút elvesztené;. De nem fogja azt elveszteni; ellenkeziőleg, meg kell és meg is fogja nyerni. Hogy miért küzdenek a mi ellenségeink, azt zsiclaikon kívül maguk sem tudják, de hogy mi miért küz­dünk, az valamennyiünk előtt tisztán áll. Ez pedig arra irányul, hogy fenntartsa a német embert — fenntartsa szülőföldünket, és ez jelenti kétezeréves kultúránkat, s fenntartását gyermekeinknek, és azok gyermekeinek — egy­szóval: egész népünket. Tehát jelenti mind­azt, ami az életet egyáltalán leélni érdemessé teszi. Ennélfogva magatartásával, szellemével mindent el is követ, ami jogossá teszi, hogy a maga jövőjében feltétlenül bízzon, s hogy a sorstól küzdelméért kegyes méltánylást kér­hessen. Amint a porából megéledt Főnix, úgy emel­kedik fel városaink romjaiból német akarat­erővel a nemzet. Ha pedig ez a sor smegpróbálta idő agyszer elmúlik, minden német határtalanul büszke lesz arra, hogy magát ezen nemzethez tarto­zónak! vallhatja. Egykor, ha majd ez az idő lezárul, a német városok romjaikból újra fel­emelkednek, s az elpusztított háztömbök helyén nagyszerű házak állnak majd rendelkezésére minden németnek. Az 1944. ér a legnagyobb megterhe­lése volt lennek a hatalmas küzdelem- inek1, — ez volt az az esztendő, amelyben ismételten beigazolódást ínyért, hogy a polgári társadalmi rend nincs többé abban a helyzetben, hogyj |a nna cs jövőben bekövetkező időkkel Ára 20 fillér. dacolni tudjon. Állam állam utáni süllyedt a legteljesebb kiaoszba, amely nem tudta a maga számára megta dini \ !az igazán szociális ájjáképződésí. A liberális idők elmúltak. A mi részünkre azonban az . ellenségeink­nek minden kijelentése, és volt szövetsége­seink árulása, amely tehetetlen kormányaik részéről ért bennünket, egy új kötelességet rótt ránk, annak tiszta felismerését, lenni, vagy, nem lenni a német jövő szempontjából; » ennek következetes alakulása a mi népies ál­lamunktól függ. — Hogy mind az a mérhe­tetlen áldozat, amelyet népünknek hoznia kel­lett, csak attól a társadalmi föltételezéstől függ, amelyik minden előjoggal3 leszámolt, amely* ezzel az egész népet nemcsak az egyenlő köte­lezettségek hordozójává, hanem az egyenlő jo­gok viselőjévé is teszi. Ez a meggyőződés igazolt engem abban & felhívásban, amelyet ebben az évben külö­nösen beható módon kellett a német néphez intéznem. Ezernyi népfölkelő század keletkezeit, vagy, van keletkezőben. KÖSZÖNET A KÜZDŐKNEK Ezredek ezredek után lettek felállítva, népi, tüzérség, vető- és rohamlöveg brigádok, pán­célhadosztályok, mintegy a földből nőttek ki, vadászkötelékek lettek felfrissítve, új gépek­kel ellátva, de mindenek előtt a német mun­kások és munkásnők teljesítettek rendkívülit. Ezekhez csatlakoznak, — s azt ma nyugodtan jelenthetem ki, mindég többen, olyan más né­pekhez tartozó, hasonló gondolkozású emberek, akik mint munkaerők, Németországban ismer­ték meg a mi szociális berendezésünket. így, amit ellenségeink szétromboltak, azt rendít­hetetlen szorgalommal és páratlan hősiesség­gel ismét felépítettük, és ez mindaddig így; lesz, amíg ellenségeink' támadása egy napon meg nem szűnik. A német szellem és akarat­erő ezt ki fogja kényszeríteni s a történelem - j ben egykor, mint a huszadik század csodája lesz ez följegyezve. Ez év végén milliónyi számi álatlan nép- társamnak, mint a nemzet nevében szóló, de ebben a pillanatban, mint érmék vezére is, — túláradó szívvel mondok köszönetét azért, amit szenvedtek, tűrtek, — tettek és kifejtettek;, a férfiaknak és asszonyoknak, egészen a Hitler- ifjúságban lévő gyermekeinkig, a városok, te­lepek, falvak és vidékek lakóinak. Kérni szeretném ökgt, hogy a jövőben Se csüggedjenek, hanem bízzanak a vezetésben. Ami pedig engem illet, hogy az eredményt növeljem, éppen úgy, mint a múltban, úgy a jövőben is mindent megteszek. Akit a Gondviselés súlyosan megpróbál, azt a legmagasabb hivatásra is képesnek tartja. Ebben az órában tehát, mint Nagynémet- ország szószólója, a Mindenható előtt azt az ünnepélyes fogadalmat teszem, hogy hűen és tántoríthatatlanul megtesszük a következő esz­tendőben is kötelességünket, abban a szikla­szilárd hitben, hogy elérkezik az óra, amely a feltétlen győzelmet annak juttatja, áld arra lagméltókb: a Nagy Német Birodalomnak.

Next

/
Thumbnails
Contents