Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-01-02 / 1. szám

KBDD, 1945. január 2. 1 II. évfolyam. 1. taám. •eft&mm narf .a»«»­ZALAI MJiyWTj»«»i:'W MMBM Felelés »ätseSitmzlö: Főmuakalárs: 0'?*. Pei% P*l Ciopdáft János ; ■wii>wvTii'iHiHiiMifii^i^aagBK8aEmaKa«Ba»waMgwaB^HaBsaMi írnraini^ un nn ihiiiiiii l■^l^i■■ll■lll^^l■ill■^i■■lln^Tlll>llll ■ —— „Egy út, egy cél, egy vezér“ Egy dunántúli egységekkel kiegészített magyar ezred véres elienlfikéssel verte viafsza az ellenségnek nyugati irányban történé előretöréseit Meghiúsultak a Balatonon keresztül indított ellenségesffeldentővállalkozásoíT Budapest védői éjjel-nappal azon fáradoznak, hogy a fővárost minél előbb felmentsék Budapest ellen nyugat felé hatszor egymás­után támadtak a vörös csapatok, de a német- magyar csapatok számos eíiena'ges páncélos­nak kilövése után visszaverték őket. ^ magyarországi hadszíntérről jelentik: A Dráva és a &Iä<rn között az ellenséges tá­madásokat a németek visszavertek. A Bala­tonon keresztül indított ellenséges felderítő vállalkozások meghiúsultak. A Balaton és a Dráva között váltakozó hevességgel folytak a harcok, amelyben a 4. magyar honvéd had­osztály tüntette ki magát. Környénél egy du­nántúli egységekkel kiegészített magyar ezred yéres ellenlökéssel verte vissza az ellenség nyugati irányban történt előretöréseit. Eköz­ben hét páncélost kilőttek. Budapestnél a har­cok tovább folynak. A budapesti őrzászléalj különösen kitüntette magát a harcokban. A Garam folyfó mentén erős ellenséges előre­törést vetettek vissza a németek. A Felső- magyarországon folyó harcokban a magyar és német kötelékek Szécsény helységet többhetes véres harc után kiürítették. Szécsény és Fülek között heves harcok folynak. Rimaszombattól keletre és Kassa vidékén az ellenséges táma­dások összeomlottak. (MTI) s -- , \ Illeté kes német helyen a következő kijelen­tést tették: A moszkvai rádió azt híresztelte, hogy Tolbuchin és Malinovszky marsall de­cember 28-án két fehérzászlós szovjet par­lamentér átküldésével fegyverszünetet aján­lott fel Budapest német és magyar védőinek. A német illetékes hely szerint ez a híresztelés csak a megszokott propaganda-fogás, mert a budapesti német főparancsnokság küszöbét fe- hérzász'ós szovjet parlamentér nem lépte át. Ugyancsak propaganda-fogás az a híresztelés is, hogy a szovjet enyhe megadási feltételeket szabott, köztük, hogy a magukat megadott katonák a számbavételük után értékeikkel, a maga abbrangú tisztek pedig o'da! fegyvereik­L kel is hazatérhetnek nyomban az otthonukba. Az igazság az, hogy Budapest védőőrsége to­vább harcol és nem adja meg magát. B e r e g f y Káro y honvédelmi mini z er,“'a honvédség főparancsnoka, a következő k:á:t- ványí intézte Budapest hősiesen küzdő lakos­ságához: Magyar Testvérek! Isten akaratából és a német ha jtársak /áldozatosságából nem sikerült az ellenségnek Budapestet elfoglalnia, de nem is fog sikerülni soha, mert Budapest állani fog, amíg meg nem jön a felmentés. Ne csüggedjetek, mint ahogyan Budapest népe eddig sem csüggedett, Igaz hungarista lélekkel várjátok a szabadulás éráját. Ne higgyetek a gyáváknak, a zsidébarátoknak. Budapest nincs elveszve, mert Budapest nincs elfelejtve. Szá­lasi Ferenc Nemzetvezet 5 és a hungarista- kormány a legtelsöbb nemet hadvezetőséggel karöltve éjjel-nappal azon fáradozik, hogy Bu­dapestet minél előbb felmentse. Ez a felmentés sikerülni fog. Ebben bí hattok és bízzatok. Nekünk csak egy most a feladatunk, a ki­tartás. Budapest védői, honvédek, csendőrök, rendőrök, pártszolgálatosok és német bajtár­sak! Jelentést kaptam arról, hogy milyen hit­tel, kitartással védelmezitek a fővárost. Har­cotok nem lesz hiábavaló, a véres küzdelem örömünneppé válik a felszabadítás napján- A felmentés idejében eljön. Az új esztendő elsfl napján a hungarista köszöntéssel üdvözöllek benneteket: Kitartás! Éljen Szálasi! (MTI) A mai qap országos és vílágvonatkozású eseményei Sopronból jelentik, hogy a város többszöri bombázása után a háztartási alkalmazottak! legnagyobb része minden felmondás nélkül elhagyta a munkahelyét és elköltözöl a fa­luiba. 1945. december végéig érvényes a régi 20 pengős bankjegy Tévedések és zavarok elkerülése céljából fel­hívják a közönség figyelmét arra, hogy a régi nyomású 20 pengős bankjegy bevonásának határidejét már korábban 1945. december 31-éig meghosszabbították. A bankjegyet te- i hát fizetés gyanánt mindenki nyugodtan fo- | gadja el, az izgalomra és a tömeges bevál- j tásra semmi ok sincsen. | Felemelték a mozik hely árait A Budapesti Közlöny közölte a fihnkor- | mánybiztös rendeletét, amely szerint a mozgó­képszínházak részéről eladott jegyek után 1944. december 25. napjától kezdődően az e adott jegyek a’aphelyárát 55 százalékkal fel kell emelni. A mozgóképszínházak engedélyeseinek az eladott jegyek alaphe yárának 5 százalékát az e célra nyitott po ! atakarékpénztári csekk­számlára legkésőbb minden hó 5. napjáig kell befizetni. (MTI) ron elért »eredményeit« a demokrácia ha­nyatlása legbiztosabb jelenek fogja mondani. A szövetségesek ugyanis egyik népnek sem tudták megadni azt, amit ígértek. Olaszor­szágban, Franciaországban, Belgiumban, T)él- Hollandiában, Finnországban és Görögország­ban olyan éhínség uralkodik, amilyen még a háború folyamán nem volt, bár a szövetségesek! kenyeret ígértek.. Az ellenség rendet és nyugal­mat ígért. Olaszországban, Franciaországban és Belgiumban pártharcok, Görögországban pol­gárháború folyik, brit gránátokkal és bom­bákkal vegyítve. Függetlenséget és önrendel­kezési jogot is ígértek a felszabadítók. Finn- ország, Románia, Bulgária, Kelet-Lengyelor- szág és a Balti államok lépésről-lépésre siily- lyednek a bolsevizmus rabigájába. Rómában a britek uralkodnak, de az- olasz miniszterlis­tákon a szovjettel marakodnak. Franciaország­ban de Gaulle csak úgy tudja fenntartani magát, hogy London, Moszkva és Washington között lejt tojástáncot. Az ellenség félelem- nélküliséget ígért. Ezzel szemben a keleti ál­mokban a tarkólövések egyre sűrűsödnek, Dél-- Olaszországban, Franciaországban a kihallgatás nélkül agyonlőtt áldozatok vére festi pirosra a fegyházak udvarát. Az ártatlanul kivégzettek és elhurcoltak száma minden államban tíz­ezrekre rúg. Az ellenség tehát egyik ígéretét sem tartotta meg, részben mert nem tudta, részben, mert nem akarta. (MTI) Berlinből jelentik: A Völkischer Beobachter egyik cikkírója a következőket írja: Az el­lenség minden rendelkezésre álló eszközzel ki akarta csikarni a döntést 1944 nyarán, illetve a német fegyverletételt akarta elérni, mert félt attól, hogy be kell váltania á népek fel- i szabadb a: á. a tett ígéretét. Makacs ellemlllá- j sunk azonban meghiúsította szándékukat és ; így a múlt évben az ellenség nem tudta a 1 remélt győzelmet kivívni. A jövő történet­írója a nyugati szövetségeseknek ezen a nyá­Lisszabonból jelentik: A Daily Herald című angol lap azt írja, hogy a németek a nyugati erődöyezel et éppen úgy tudják támadásra hasz­nálni, mint védekezésre. (MTI) Lisszabonból jelentik: Londonban a# köz­biztonság annyira megrongálódott, hogy a rendőrségnek kü önleges riadócsoportokat kel­lett felállítania. Különösen nagy erővel fo­lyik a nyomozás egy rablóbanda ellen, amely már he!ek óta rendszeresen fosztoga ta a pos­tahivatalokat (MTI)^

Next

/
Thumbnails
Contents