Zalai Összetartás, 1944. január-december (1. évfolyam, 1-42. szám)

1944-11-11 / 3. szám

2. ZALAI ÖSSZETARTÁS 1944. ne Vendbe)* 11. A mai nap országos és világvonatkozású eseményei A hivatalos lap vallás- és közoktalásügv i miniszteri rend-eleiet közöl, amelv szerint az egyetemek eg vés évfolyamai rövidí'.iett kikép­zési rend alapján fejezhetik he lamilmánvaikut a hallgatók. Á \ II. féléves orvostanhallgatók 1945. januártól április végéig ter jedd rövidített tanrohamon végzik el \ 111. orvosi félévüket. Május közepétől augusztus végéig tart a IV félév , amelvnek befejezésével \ égbizonv ítvá.oyi kapnak. Intézkedik a rendelet a II. és a 1 \ . .évfolyamra beiratkozoll gv ógvs/.erés/.halIgátok szigorlatairól, valamint a Műegyetem III. és IV. éves építészmérnök hallgatóinak úgy ne­vezeti összevont tanfolyamáról is. amelyet fél­évközi megszakítás nélkül február 28-ig tar­tanak meg. Intézkedik továbbá a rendelet egyes évfolyamok, gépész- és v egyészmérnök, bán) t, kohó- és erdőmérnök, valamint a mezőgaz­dasági és állatorvosi kar hallgatóinak az idei első félévhez megszakítás nélkül csatlakozó folytatólagos tanfolyamairól is. Illetékes helyről közük: A magy ar katona­köteles korban lévők és a hadiüzem! munká­sok irataikat állandóan hordják maguknál az esetleges igazoltatás miatt. (MTI) Meghosszabbították a légvédelmi szolgálat időtartamát. A hivatalos lap szombati száma közli a kormánv rendeletét, amely szerint a városok, községek hatósági légoltalmi szerve­zetének kiegészítésére folyamatos különleges légvédelmi szolgálatra igénybevett személyek szolgálati időtartamát három hónappal meg­hosszabbították. így a légvédelmi különleges szolgálati kötelezettség egyfolytában kilenc hó­nap. Budapestről jelentik: Az ellenséghez átállt Miklós Béla és társai minden belföldön talál­ható ingó- és ingatlan vagyonát bűnügyi /.ál ­lat alá vették (MTI) * *■ * A NTI jelenti: A nyugati arcvonalon. Avli­gát-Hollandiában a helyi tevékenység kivéte­lével a helyzet csendes volt. Aachennél, ahol a második angol és az első amerikai had sereg befejezte támadási előkészületeit, a he­ves tüzérségi párbajon kívül nem történt em j ülésre méltó epeméin. \ nvugati .arcvonal déli i i szakaszán azonban, különösen Pont á Mous- (' son es a Bajira—Meuse csatorna között há­rom napja folynak már a heves harcok. Az ellenség itt újabb három hadosztályt veteti he. A metzi hídfő bekerítése azonban az új hadosztályok, páncélosok, páncélos felderítők és nehézfegyverek bevetése ellenére sem si­került. V luxemburgi vidéktől délre a Mose'en át indított ellenséges támadást a németek rend­kívül súlyos harcokban visszavetették. Az el­lenséges repülők szokatlanul erős bevetése arra mulat, hogy itt még igen nagy támadások várhatók. Lotharingiában az ellenség Salzbur­gén és Noníedy városoknál támad. (MII Jövő csütörtökön királyi határozattal fel­oszlatják az egyiptomi parlamentet és két hó­nap múlva új választások kezdődnek. (MTI) Tokióból jelentik: Nvolcvan amerikai bom­bázó megtámadta Kiusiu. és a Kiugiti és Korea között lév ő Száján szigetét. A kár nem jelentős. Amszterdamból jelentik: Az angol hírszol­gálat jelentése szerint vasárnap adják ki az új görög drachmát. Egv angol font árfolyamát 600 görög drachmában állapították meg. (MTI) A Svájci Távirati Iroda jelenti: A svájci külügyminiszter pénteken délben benyújtotta lemondását. Ez a lépés a svájci lapok és a német tájékoztató hivatal egybehangzó jelen­tése szerint a szovjet-svájci diplomáciai, kap­csolatok felvételének meghiúsulása miatt tör­tént. A Bemer Tagblatt című svájci lap je­lentése szerint a szov jet barátságtalan v álasza megmutatta ennek a kis népnek, liogv nem lehet a nagyokkal tréfálni. A svájci külügy­miniszter utódává dr. Steigert, az egészség- ségügyi, illetve dr. Stamplit, a gazdasági hi­vatal vezetőjét akarják jelölni. (ÁTTi) A Daily Telegrap jelentése arról számol be, hogy a legközelebbi Hoosevelt—Churchill— Sztálin találkozót ismét közelkeleti városban tartják meg, mert Sztálin nem hajlandó kon­di i n ba u t a zn i. (MTI I 83-ik jótékony csín m. kir. Államsorsjáték Főnyeremény: 50.000 ar. P. Húzás 1944. december 5-én d. u. 3 órakor 34.400 nyeremény Az összes nyeremények összege: 400.000 arany P Főbb nyeremények: 25.000 ar. I» 10.000 ar. P 2 x 5.000 ar. P 4 x 2.500 ar. P 4 x 2 000 ar. P 65 x 1.000 ar. P stb., stb. A nyeremények készpénzben fizettetnek ki Sorsjegy ára: E:i|é®st: P 4*— Féls P 2*— A sorsjegyek kaphatók az összes dohánytőzsdékben és az Osztálysorsjáték főárusítóknál HÍREK AZ ELSÖTÉTÍTÉS EST*. FéL 6 ŐRITŐL REGGEL 6 ÓRÁIG TART. —9 — — \ eszprémi eg> ház-megyei hír. \ megyés- püspök Endrei István menekült papot Gyula- keszire. Gógla Lajos pápai kamarást Sümegre, Tóth Józsefei pedig Alsóörsre osztotta be ideig- 1 enes segédlel kész! megbízatásé®!. — A za aegerszegj ferences pl ebén'a hírei- A Jézus Szíve Asszony cső port vezetői a szo­kásos hav i gyűlésüket vasárnap nem 4 órakor, hanem 5—4-ig tartják, utána 4 órakor szent­beszéd les/. — Za áh-.5 beosztott mendként lisaíivöae ők. A belügyminiszter rendé’étére Zala vármegye tör­vényhatóságához osztotta be ideiglenes szol­gálattételre az alispán dr. Kérdy Ákost, dr. Sipos Géza vármegyei aljegyzőt. Szabados Ist­vánt, l áncos Balázst és Páldeák Sándor kör­jegyzőt. — A sümegi m. kir. ál ami »Kiaí.i udy Sán­dor« gimnázium műt ja. A sümegi m. kir. ál­lami ívisl'a'udv Sándor gimnázium 1943—44. tanévről szerkesztett évkönyve foglalkozik az intézet 87 éves fennállásának történetével. Az iskolának alapját Ramaeetter Vince helybeli iparos (bornagykereskedő és kékfestő) és ne­mesle ;kű neje, Kom pánik Zsófia vetették meg 20.000 pengő forinttal. Az első osztálv 11 tanulóval 1857 december 6-án nyílt meg a m. kir. helytartótanács engedőmével községi és katolikus jelleggel. Vz Í858—59. tanévben megnyílt a második osztály. Az 1872—73. tan­évben államsegéllyel megnyílt a harmadik s az 1873—74. tanévben a negyedik osztály. Ettől kezdve az iskola, mint négy úsztál) ú reál­iskola működött. 1898. szeptember 1-ével az iskolát államosították. Az ötödik osztály 1920- ban. mint magántanfolyam, 1921. szeptembe­rében pedig nyilvános jelleggel, megnyílt. Így 1923—24. évig fokozatosan nyolcosztályúvá fejlődött ki. »Az intézetben az első nvilváno* érettségit 1924-ben tartották.« 1932. szeptem­ber l -tol az intézet homlokzatán Kisfaludy Sándor neve tündököl, hogy az ő izzó leik# világító fáklyaként lobogjon az ifjúság előtt a magvar jövő küzdelmeiben. Néhai Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. augusztus 22-én a reáliskolát reálgim­náziummá minősítette át. Az iskola 1935. szep­tember 1-től fokozatosan gimnáziummá alakult át. Mai épületébe 1873-ban költözött be, 1908- han az állam megépítette a tornacsarnokot. Az épület a négyosztályos reáliskola céljain áld megfelelt. Nyoícosztályúvá való kifejlesztés« után Sümeg nagyközség az épületet új szárny­nyal bővítette ki. — Hozzátartozóikai keresik. Zala megyében tartózkodó menekültek értesítsék László Já­nos honvédet (Zalaegerszeg, Batthyányi-utca 9) mit tutinak László Jánosáéról. Magdusról é* Árpiról, akik Marosvásárhelyről menekültek. —- Lacki Győrii Gyula honvéd keresi szü­leit, vagy valamelyik hozzátartozóját, akik Gyergyófaluból menekültek. — Pető István honvéd keresi Dani Jánosnét és családját, akik Nyújtódról (Háromszék m.) menekültek. Lacki és Pető Zalaegerszeg Batthyányi-utca 9 alti kér értesítést. — Elveszett egy arany karkötőóra Zala­egerszegen az Iskola-köz, az Eötvös- és App»- nyi-utcai útvonalon. A megtaláló magas juta­lomban részesül. Kérem átadni a szerkesztőséi­ben. — Pályázat szülésznői állásra. Az alispán 15 napi határidővel pályázatot írt ki a Szent­f íéterfölde községben megüresedett községi szti- észnői állásra. — Adományok a zalaegerszegi bomba káro­sultak javára. Szerkesztőségünk útján 150— 150 pengőt adományozott a bombakárosultafa és a Vöröskereszt javára N. N. zalaegerszegi lakos. Az összeget az illetékes helyre eljut­tattuk — Must árak a Balaton vidéken. A mustok cukorfoka 20—21 fok, jelentik Balatonfüred- ről. A mustok nem tudnak ódesedni, meri állandóan hűvös, nyirkos az idő. Kínálat nincs, kisebb musttételekért 7—8 pengőt fizetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents