Zalai Összetartás, 1944. január-december (1. évfolyam, 1-42. szám)

1944-11-11 / 3. szám

Budapesttől délre a német SS csapatok ellentámadása súlyos veszteséget okozott az ellenségnek Szlovákiában egyre több tömegsírt fedeznek fel Heves harcok folynak a nyugati arcvonal déli szakaszán A 31. csunkin^kinai hadsereg feltétel nélkül megadta ma^át Woeler gyalogsági tábornok a következő pa­rancsot adta ki: A pénteki hadijelentésben való megemlékezés a 8. hadsereg német és magyar katonáiról büszkeséggel, de egyken mély hálával emlékezett meg. Hadosztályunk ezúttal is megmutatta, hogy méltó a kitün­tetésié. A. kitüntetés arra kötelez bennünket, hogy minden feladatunkat így kell megolda­nunk. Woeler gyalogsági tábornok a követ­kező táviratot intézte egy magyar hadosztály parancsnokához: A Nyíregyházától délre áttört 23. szovjet páncélos hadtestnek és az 56. szov ­jet gárda lovashadtestek megsemmisítése lé­nyegében befejeződött. A magyal' hadtestnek eme nagy sikere nélkül nem lettünk volna képesek későbbi feladatainkat megoldani. A magyar csapatok és egy SS páncélos alakulat háromnapos küzdelemben szétverte az ellen- téges támadásokat és így Nagykároly szilárd kézbentartását biztosította. Woeler tábornok a magyar hadsereg éltetésével fejezte he . táv ­irat át. (MTI) Heinhardt vezérőrnagy a következő paran­csot adta ki: Minden vezérkari, tiszt tudo­másánál Az október 30-i hadi jelentésben való megemlékezés a vezérkar eredményes mun­kájáról mélységes hálára és további munkára kötelezi a vezérkart amely eddig is kitűnt gondos, gyors munkájával. Éljen a Führer! (MTI) W alther Kalvveir SS haditudósító ú ja a bu­dapesti harcokról: A fővárostól délre november 10-én az ellenség felhagyott azzal a hiábavaló kísérletével, hogy a német páncélos árkokat kézrekerítse és megszüntette támadásait Duna- harasztinál is, ahol mindennap partraszállási kísérletet hajtott végre a dunaági kis szigeten. A német SS csapatok ezzel szemben megindí­tották ellentámadásaikat, amelyek során több ellenséges kézre került páncélos árkot vissza­szereztek és az ellenségnek súlyos veszteséget okoztak. Különösen a páncélos árkoknál volt nagv, 75 százalékos vesztesége az ellenségnek. (MTI) ‘ A NTÍ katonai munkatársa jelenti: Szolnok és Buda pest között nem került hevesebb har­cokra sor. Ungvár és a DuklaijSzorQS. között némileg felerősödtek a harcok, az ettől északin fekvő arcvonalakon azonban a nagv esőzések miatt elakadtak a támadások. A keletszlová­kiai határon és a Lupkovi-hágónál helyi har­cok folytak. A keleti arc vonal középső sza­kaszán, a keletporoszországi határon a német csapatok szétugrasztották a szov jet csapatokat, majd bekerítve, felmorzsolták őket a németek. A Külföldön csak felderítő tevékenység folyt. (MTI) A Debrecen térségében lezajlott páncélos csatában a szovjet legalább 15 ezer halottat vesztett. Ezenkívül zsákmányul esett, vagy megsemmisült 675 ellenséges páncélos és ro- handöveg, 1033 különböző fajtájú löv eg és rengeteg más fegyver, gépjárómű. lőszer, üzem­anyag és vasúti szerelvény. (MTI) Az Interinf jelenti: A Budapesttől délkeletre eső és a Duna—Tisza közötti arc vonalon nem -voltak heves harcok. Tiszacsegétől északra a magyar és német csapatok ifz ellenségnek az észak felé irányuló nyomása miatt kedvező védelmi állásokba vonták vonalaikat. (MTI) 0 A NTI jelenti Pozsonyból: Miközben a szét­forgácsolt bandacsoportok megsemmisítése to­vább folyik az Alacsony-Tátrában, a német és szlovák orvosokból és jogászokból álló bizott­ságok egyre több tömegsírt fedeznek fel. Egy zólyomi tömegsír halottam tarkólövéseket és vércsíkokat találtak. (MIT) Az Interinf jelenti az olasz arcvonalról: Vz Etruszk Appenninekben a német csapatok visz- szavetették az angol felderítő csapatokat. Korzi városánál, amelyet a németek hosszú ideig tartottak, most a város szélénél tartanak a harcok. A németek az arcvonalat itt az el­lenség háborgatása nélkül hátrább vonták. (MTI) Japán hivatalos jelentés szerint a Formoza i ellen megindított: hadjárat kezdete óta no­vember 5-ig, azaz négy hét alatt az ellenség ,234 különböző hajót vesztett. Ebben a szám­ban nincs benne 1 15 partraszállító hajó, amely szinten elsüllyedt. (MTI) A Döméi Iroda jelentése szerint a japánok­nak sikerült elfoglalni KveiUnt. a kvangszi tartomány legfontosabb városát. A 31. csung- kingkínai hadsereg feltétel nélkül'megadta ma­gát a japánoknak. (MTI) Igucsi, a japán kormány sajtótájékoztatója, a -Japánban tartózkodó külföldi újságírók előtt kijelentette, hogy Sztálinnak a vörös forra­dalmi ünnepen elmondott beszédében semmi sem utalt arra. hogy a japán—szovjet kapcsolat megváltozna. Az angol és amerikai lapok sze­rint ugy an is Sztálin támadónak minősítet te. Ja­pánt­Amszterdamból jelentik: Londonra a mára virradó ejtszaka és ma reggel is érkeztek re­pülőbombák. (MTI) Német járóművek sikerei az Égé?-tengeren A német hadijelentés kiegészítéseképpen köziik: Az Égéi-tengeren lévő német biztosító hajók már 1941 óta teljesítik feladatukat. Ne­kik kellett az erősen tagolt görög partokat ős a szigeteket biztosítani. A biztosító jár­művek a mostani kiürítés alkalmával figyelem­reméltó teljesítményt értek el. V brit tenger­nagyi hivatal ugyanis meg akarta akadályozni a szigetek kiürítését és ezért az ottani had­műveletekbe 6 r epü 1 őgépanyahajót, hú.-z cir­kálót és sok más egységet vetettek be. ezen­kívül fokozták a repülőtámadásokat is. A né­met biztosító járművek, amelyek leginkább el­avult, átalakított gőzösökből állanak. 194 el­lenséges repülőt lőttek le. 16 tengeralattjárót elsüllyesztettek és 25-öt megrongáltak. (MTI) 9*5 „Hinni, engedelmeskedni és küzdeni!“ (Szálasi)

Next

/
Thumbnails
Contents