Zalai Közlöny, 1925. október-december (64. évfolyam, 221-293. szám)

1925-10-02 / 221. szám

85. évfolyam, 221. szám Nagykanizsa, 1925 Október 2, péntek Ai*a 1800 feaiMHtt SMrktssifaég és kisdóhlvsta! Ffi-sit 5 Intcrarbaa-Telsíon 78, nyomd* 117. u$m ■HaOMR3fiSnnK9Ba«KHHHHMXnMMMM»«atffiUMHnHHBRH Felelős szerkesztő: Kempelen Béla nwnifiignrnnnr.in»iii irrmr—rnnt—mm t--—— EJŐifcMStésl ára; ffigy bír* 3G.OOG kora«« Kérowi húr*-------------- 90.003 kcrons AZ ÖNGYILKOSOK (y) Egy olyan sajnálatos és szomorú jelenségre kell rámu­tatnunk, mely élénken tükrözi vissza a mai társadalom zilált helyzetét és erkölcsileg megron­gált alapját. Az öngyilkosok száma ijesztő módon és rnpról- napra szaporodik. Nem múlik el nap, hogy ne olvasnánk nap­nap mellett újabb öngyilkossá­gokról és nem múlik el nap, hogy az egyszerű cselédtől, aki marólúgot vagy gyufaoldatot ivott, egész a közéleti méltósá­gokig, ki morfium-halálba mene­kül, ne találkoznánk a különféle öngyilkosok minden változatá­val, akik azonban a szerelmi öngyilkosok kevés százalékát kivéve, mind a nyomor vagy a gazdasági összeomlás okozta ká­rok elől menekültek a halálba. A napilapoknak ez a minden­napi rovata olyan szomorú sta­tisztikáját mutatja a kényszer­halálozások arányának, melytől megdöbbenve kérdezi meg min­den dolgozó magyar ember: miért kellett ide jutnunk meg­szanált és konszolidált helyze­tünk dacára is? Az öngyilkosok statisztikája szomorúan mutat reá arra a kö­rülményre, hogy gazdasági éle­tünk még mindig nincs rendben. A napról-napra megismétlődő öngyilkosságok azt igazolják, hogy a társadalom minden réte­géből, tudóstól egészen a cselé­dig még mindig nagy tömegek vannak munka nélkül, kik a mindennapi kenyér után való hajszát megelégelve, az éhező család, a siró gyermek s az adó­sok hajszája elől egymásután menekülnek a halál karjaiba. Nem hisztérikus tünet ez és nem egészen idegileg lerongyolt és kábult-agyuak mániákus me­nekülése az élet nehézségeitől, de szomorú dokumentuma an­nak, hogy egy magára maradt kis ország, ha erejének kilencven százalékát a politikumban meríti ki, a meglévő tiz százalékkal nem tudja adófizető polgárainak nyugalmas jólétét biztosítani. Ma már igazán nem az a fon­tos kérdés, hogy a körülöttünk gyürkőző és állandóan ellensé­geskedő államok mit beszélnek rólunk. Dolgozni kell ! Az az eredmény, amelyet a szorgos kezek munkája fog teremteni, kellőképen meg fogja cáfolni az ellenünk szórt rágalmakat. Fé­nyes példa erre Németország esete, ahol nem igen sokat tö­rődtek azzal, hogy mit susog, mit regél, mit ordít mögöttük a politikai pletyka kereplője Ők a munka és az újjáépítés elvét vallották és vallják most is és oda juttatták önerejükből a szin­tén legyőzött országukat, hogy minden tárgyalásokat áthidalva, a német technika újabb vivmá­Budapest, október 1 (Éjjel jelentik nekünk telefonon) A pénzügyminisztériumban Búd János pénzügyminiszter elnöklete mel­lett a kereskedelemügyi miniszter és az érdekképviseletek jelenlétében ér­tekezletet tartottak a valutareform ügyében. Búd János pénzügyminiszter kije­lentette, hogy a valutareform, kérdé­sében döntés még nem történt, mert a parlamentnek többizben tett ígé­retéhez képest meg akarja hallgatni az érdekképviseleteket is. Nem is a pénzrendszer megváltoztatásáról van szó, hanem csakik a nagy számok kiküszöböléséről. A kérdés körül hosszabbb eszme­csere indult meg, melynek során több vélemény hangzott el az uj pénzegységre vonatkozólag. Egyesek, igy a Kereskedelmi és Iparkamara, OMKE az aranyalapon, mások, igy a Tébe, a Pénzintézeti Központ, a Pénzintézetek Országos Egyesülete a 10.000 koronás, az OMGE a 20.000 koronás megoldást javasolta. A 20.000 koronás osztószám beveze­tése mellett is történt felszólalás. Végeredményben az a feltevés alakult ki, hogy nem annyira az uj pénzegység megállapítása a fontos, mint inkább a reform, hogy az át­menet minél könnyebb és egysze­rűbb legyen. nyai a legnagyobb eredménye­ket és a legteljesebb elismerést küzdötték ki a maguk számára. A munka Ígérete mindenkor be­teljesedik. Minálunk pedig most egy he­tedhét országra szóló játékban­kot akarnak létesíteni valamilyen zoppoti érdekeltség ajánlatára. Hadd növekedjék a kalandorok­nak, a munkakerülőknek és az öngyilkosoknak a száma. A halál lista — úgy látszik — még min­dig kicsiny, hadd jöjjenek hát tömegesebben az újabb esetek! Talán még más mentség is van ennek a szegény országnak a számára, mint épen a — já­tékbank. Búd János pénzügyminiszter a felszólalásokat tudomásul vette és kijelentette, hogy a megoldást a leg­rövidebb időn belül keresztül fogja vinni. » A tisztviselőkérdés a miniszter- tanács előtt A holnapi minisztertanácson szá­mos fontos ügy kerül megvitatásra. Beavatott helyről értesülünk, hogy mindenekelőtt a külpolitika helyze­téről tájékoztatja a miniszterelnök a kormányt a holnapi minisztertaná­cson. A következő fontos kérdés a tisztviselői státusrendezés lesz, amely­ben döntés még egyelőre nem vár­ható. A döntést ebben az ügyben egy külön, erre a célra összehívott minisztertanács fogja hozni. A tisztviselői kérdésben egyébként egy uj javaslat készül, amellyel Homonnay Tivadar akarja megoldani a súlyos problémát. Az uj javaslat a pénzügyi megoldásra eredeti meg­oldást talál és főcélja nem a státus­rendezés lenne, hanem az állami nyugdíjas lisztviselők fizetésének azonnali emelése. Párt fúzió P'A keresztény gazdasági párt és a keresztényszocialista párt fúziója ügyében kiküldött hármas bizottság tanácskozása nem vezetett végleges eredményre. Éppen ezért a szeptem­ber 29-éré tervbe vett pártértekezletet sem tarthatták meg. A legközelebbi értekezlet október 6-án lesz, mely elé különösen nagy érdeklődéssel tekintenek, mert ekkor kerül a két párt közötti tárgyalás a párt plé­numa elé. Jelölések Hegedűs György dr. helyére (Lapzártakor jelentik Budapestről.) A Hegedűs György dr. halálával megüresedett letenyei kerület ügyé­ben tartott jelölő értekezleten a Ke­resztény Gazdasági Párt Szmrecsányi Györgyöt, a fajvédők vele szemben Somogyi Béla dr-t jelölték. la líil át az mm a losi-pm letartóztatottjait A miniszterelnök nyilatkozata a távirat-kampány ügyében Budapest, október 1 (Éjfélkor jelenük nekünk telefonon.) A nemzetközi munkás szervezetek és kommunista érzelmű érdekképvisele­tek terroriszfikus hangú táviratokat küldöznek naponta a kormánynak, hogy bocsássák szabadon Rákosii és társait és szüntessék meg a rendőr­ség által való bántalmazásukat. Ezzel kapcsolatban Bethlen István gróf miniszterelnök a következő nyi­latkozatot adta ki; — A rendőrség szigorúan a per- rendtartás utasításai szerint járt el és semmiféle bántalmazást nem al­kalmazott. Ezt nemcsak a hatóságok, hanem a független magyar sajtó is elismerte. Nyilvánvaló, hogy a táv­irat kampány Magyarország rágalma­zásával akarja a külföld figyelmét a dolgok lényegéről, a Magyarország rendje és belső békéje ellen elköve­tett merényletről elterelni. A magyar kormány — igaza tudatában — mél­tóságán alulinak tartja ezekre a táv­iratokra válaszolni, annál is inkább, mert a külföld is átlát az elvbarátok mesterkedésén. Uj letartóztatás A kommunista-puccsal kapcsolat­ban őrizetbe vették Vig István vám­őrt, aki körülbelül másfél évig a fc városnál teljesíted szolgálatot és ak ről kiderült, hogy részt vett a kon gresszuson. Őri arra jelölte őt k hogy az agitátor iskolában mint ele adó szerepeljen. Ugylátszik valami olyan lehetet Vig vámőr múltjában, amely őt az agitátori tanárságra képesítette. Az Nem jelent uj pénzrendszert a valuta-reform A valuta-reform célja csak a nsgy számok kikü­szöbölése — Értekezlet a pénzügyminisztériumban Döntés ezügyben még nem történt

Next

/
Thumbnails
Contents