Zalai Közlöny, 1925. július-szeptember (65. évfolyam, 144-219. szám)

1925-07-01 / 144. szám

65. évfolyam, 144. szám Nagykanizsa, 1925 julius 1, szerda Ára 1800 korona POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Kempelen Béla •mrkcsstőség és kiadóhivatal Fő-ui b Intuorban-Telelon 78, nyomd« 117. szám llCováts Antal f Nagykanizsa, junius 30 Mélységes gyásza van a ma­gyar kegyes tanitórendnek. Egyik legkiválóbb tagja, Kováts Antal ny főgimnáziumi tanár, a nagykanizsai rendház másodfőnöke, életének 64. és szerzetességének 47. évében hosz- szu betegeskedés után vasárnap este 7 órakor visszaadta nemes lelkét te­remtőjének. Kováts Antal kegyesrendi pap­tanár egy mindenki által tisztelt és nagyrabecsült egyéniség volt. Minta­képe az ifjú magyarságot szerető, tanítványaiért élni-halni tudó, háza­sságtól izzó paptanárnak, kinek egész világa a katedra. Jelenlegi szerzetestársainak nagyrésze az Ő tanítványai voltak. Tanítványai sze­rették a szigorú, de mindig igazsá­gos, elveiben hajthatatlan és követ­kezetes, nagytudásu férfiút, aki pá­ratlan előadómodorával, az ifjúság­gal való bánitudásával tekintélyes nevet vívott ki magának. Ékesszó­lása miatt tanítványai elnevezték magyar Cicerónak. Előadásai a nagy- közönség részére valóságos ese­ményt jelentettek. Érintkezésében közvetlen és megkülönböztetett úri modorú. Minden társadalmi, haza­fias és főleg vallási akciókban tevé­kenyen vette ki részét. Egy időben a Zalai Közlöny vezércikkírója és munkatársa is volt. Kováts Antal kegyesrendi főgim­náziumi pap-tanár 1862-ben Szom­bathelyen született. 1885-ben kezdte meg tanári működését Szigeten, ahol három évig tanárkodott. 1888-tól tizennégy éven át Kecskeméten volt, 1902-től 1908-ig a budapesti főgimn. igazgatója, 1908 tói pedig Nagyka­nizsán működött. Két év óta nyuga­lomba volt. A megboldogult betegeskedése hosszabb eredetű, A rendház főnöke már februárban Budapestre küldte, ahol egy híres orvostanár műtétet végzett rajta, aki már akkor kijelen­tette, hogy a páciens napjai meg vannak számlálva. Azóta noha fenn is járt, élete egy lassú halódás volt. Betegágyánál unokanővére Szombat­helyről tartózkodott, aki az utolsó pillanatig mellette tartózkodott. Eber- hardt Béla házfőnök szombaton látta e! az utolsó szentségekkel. Vasárnap már nem ismerte fel környezetét, mig estefelé, szenvtelen haláltusa után, kiadta lelkét. A halál közvet­len oka — fejrák volt. Halálhíre városszerte általános részvétet keltett. Holttestét a felső templomban ravatalozták fel, ahol ma reggel 10 órakor Csóthy Géza murakereszturi apát requiemet tartott felette s a társadalom széles rétegé­nek részvéte kisérte utolsó utján ki a temetőbe, ahol ismételt beszente- lés után a „Zrínyi Irodalmi és Mű­vészeti Kör" nevében Kerkay József dr. búcsúztatta el megrázó szavakkal az elhunytat. £!ő!ísatésí é»s. Egy bért 30.00Í koio-t* Háiom tót«-. — ... „. ... 90.000 korosé A kommt akaii visszaállítani A budapesti államrendőrség vasárnap reggel meglepetéssszerü házkutatást tartott a szociálde­mokraták Vági-féle csoportjának tagjainál, amelynek eredménye- kép Vági Istvánt és harminc vezetőtagot kommunista üzelmek miatt letartóztatott. A rendőrségi nyomozás leg­elsősorban arra terjedt ki, hogy kommunista elvek kapcsolták-e egybe az uj párt tagjait és kik voltak az uj párt szervezői, va­lamint igyekeztek azt is meg­állapítani, hogy az ellenzéki munkáspárt szervezkedésének mi volt tulajdonképen a leleplezett célja és milyen anyagi erőkből költekeztek és kaptak-e külföldi pénzeket. A tegnap befejezett nyomozás megállapította, hogy ez az uj párt élénk összekötte­tésben állott, a külfölddel és magyar röpiratokat küldött Pá- risba. Éjjel jelentik nekünk telefo­non : A főkapitányságon újból kihallgatták Vágiékat. Sikerült kideríteni, hogy vissza akarták állítani a kommünt, evégből 30 tagú terrorcsapatot akartak meg­szervezni, azokat kézigránátok­kal és fegyverrel felszerelni, mely csapat egy napon jelt adott volna az általános felkelésre. Vágiékat egyelőre a további nyomozás miatt a rendőrfőkapi­tányságon őrzik. Létei MM iái elolt A tárgyalás első napja Budapest, junius 30 — A Zalai Közlöny saját tudósítójától — Ma délelőtt 10 óra után kezdte meg Léderer Gusztávné bűnügyében a tárgyalást a budapesti törvényszék Dr. Denk Tivadar büntető-tanácsa. Mindenekelőtt Léderer Gusztávné és Léderer Sándor személyi adatait állapították meg. Elnök felolvassa a vádhatározatot, amelynek alapján Léderer Gusztáv­nál egyrendbeli csalás büntette miatt, egyrendbeli gyilkosságban, mint fel­bujtót és egyrendbeli lopás vétsége miatt vád alá helyezi. A tényállás ismertetése után Lédererné kívánsá­gára a vádiratot német nyelven ol­vassák fel előtte. Elnök megkérdezi Nyolc milliárddal több a nemzet­gyűlés költségvetése Elfogadták harmadszori felolvasásban a felhatalma­zási törvényjavaslatot — A választói törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Budapest, junius 30 A nemzetgyűlés mai ülését 11 óra­kor Huszár Károly nyitotta meg. A Ház harmadszori olvasásban elfo­gadta a felhatalmazási törvényjavas­latot. Majd Fráter Pál beterjesztette a gazdasági bizottság jelentését a nemzetgyűlés 1925/26. évi költség­vetéséről, aki beszédében megálla­pítja, hogy a nemzetgyűlés jövő évi költségei nyolc milliárd többletet je­lentenek, ami abból ered, hogy gon­doskodni kell a megalakulandó felső­ház költségeiről. A nemzetgyűlés tisztviselői létszámát 81 fővel apasz­tották. Hegymegi Kiss Pál nehezményezi a felsőház költségeinek belevételét. A többség azonban elfogadja a gazdasági bizottság javaslatát. Azután folytatták a választói javaslat tár­gyalását. Vázsonyi Vilmos a 16. §-nál azt kívánja, hogy a központi választ­mánynak biró tagja is legyen. Rakovszky Iván — noha elismeri az indítvány fontosságát — nem fogadja el Vázsonyi módosító indít­ványát. Majd Puky Endre a névjegyzék össze­írásának keresztülvitelére vonatkozó módosító indítványát terjeszti be ezután, amely szerint az összeírások öt évenként fognak ismétlődni s a legelső már 1926-ban megtörténjék, az összeírást megelőzően pedig ál­talános katasztert készítenek a vá­lasztókról. A Ház elfogadja. Vázsonyi Vilmos évenként szeretné összeiratni a választók névjegyzékét. Rakovszky Iván is magáénak vallja, de a költségek miatt ez lehetetlen — mondja. Kisebb viták és felszólalások között elérnek a 60. § ig. Az elnök napirendi indítványa után Hegymegi Kiss Pál javasolja, hogy a Ház a holnapi ülésen az állami beruházásokról és a tisztviselői fizetésekről tárgyaljon, de a Ház az elnök indítványát fogadta el. ' Györki dr. személyes kérdésben való felszólalása után az ülés 7*7 órakor ért véget. * A tabi választás. A vasárnap meg­tartott tabi választáson összesen le­adtak 8085 szavazatot, melyből dr. Kálmán Jenő (egységes kormány- párti) 3887, Turchányi Egon (faj­védő) 2356, Hencz Károly (kisgazda) 1842 szavazatot kapott. Ilyenformán Turchánvi Egon és Kálmán Jenő kö­zött pótválasztás lesz. Smith főbiztos Mezőhegyesen Smith Jeremiás népszövetségi fő­biztos Mayer János, Búd János és Walko Lajos miniszterek társaságá­ban két napot töltött Mezőhegyesen, ahol meggyőződött a kincstári birtok helyes gazdálkodásáról. KÜLFÖLDI HÍREK Az oceántuli földrendés. Santa- Barbarában a föld- és tengerrengés nagy károkat okozott. Sok épület bedőlt és attól tartanak, hogy em­beréletben is nagy kár esett. Az Arlingson és Cabrillo-szálló romok­ban hever. A földrengés centruma a város üzletnegyedében volt. Két erős földlökés után húsz kisebb lökés kö­vetkezett. Eddig mindössze 4 halál­esetet és háromszáz sebesülést álla­pítottak meg. Az ausztriai katolikus nagy­gyűlés alkalmával tartott körmene­ten több mint 200 000 ember vett részt vasárnap Bécsben. Jelen volt a szövetségi kancellár több minisz­terrel, a képviselőházi elnök számos képviselővel és a pápai nuncius. Az ünnepi beszédet Pi/fl biborosérsek mondotta.

Next

/
Thumbnails
Contents