Zala megye történelmi olvasókönyve (Zalaegerszeg, 1996)

Dokumentumok

napjaiban sem. Hogy az isten jutalmazza meg érte, ha cn nem tehetném, még min­dig szegény és száműzött amilyen vagyok. Azonban látni fogunk még - úgy remé­lem - szebb napokat, és úgy lássam azokat, ahogyan bebizonyítandom hálámat hűsége iránt, miként ö tanúsította hűségét, odaadását és barátságát irántam. Végül az Egyesült Államok nagylelkű közvetítésére szabadlábra helyeztetvén, Asbóth Amerikában folytatta mindazon tevékenységet, melyet idő és körülményekhez mérve tőle követeltem, majd hazánk ügyeinek mozdítására, majd pedig száműzött társaink nehéz sorsának könnyítésére. És benső meggyőződése, hogy nemsokára hívhatom őt ismét segélyül éltem nagy, és egyetlen célja, közös hazánk felszaba­dítása. Aközben komolyan a lehető legmélyebben ajánlom őt az Egyesült Államok népe és kormánya szíves figyelnie és nagylelkű pártfogásába, s ezt annyival na­gyobb bizalommal, minthogy ő oly férfiú, ki a széles unió minden részei közt cél­zott könnyű közlekedés tekintetéből megindított óriás tervek és iparvállalatoknál, melyek az államnak egyik fő dicsőségét képezik, mint ahogy felvirágzásának fo- eszközci, képes oly szolgálatokra és művek alkotására, mint bárki más. Jelen bizo­nyítványomat. mint Asbóth alezredes hazafi érdemeinek s ritka tehetségeinek tanú­ságát, nemkülönben nagyrabecsülésem, barátságom, hajlamom és hálám jelét kí­vánom tekinteni. Forrás: Tar Ferenc: Asbóth Sándor, az amerikai polgárháború tábornoka. In: Zalai Gyűjtemény 26. 156-157. o. Irodalom: Róna: Zalai tisztek 10-11. o. 154. 1854. július 28. Deák Ferenc eladja kehidai birtokát Adásvételi szerződés Deák és Széchenyi István felesége között (részletek) Deák Ferenc családjának birtokai Kehida. Koppány és Söjtör körül feküdtek. Deák a testvéreivel (Antallal, Jozefával és Klárával) közösen, osztatlan birtokon gazdálkodott. Hosszú ideig bátyja, Antal irányította a gazdaságot, de Antal ha­lála titán (1842-ben) Ferencre hárult ez a munka is. Deák nem volt vérbeli gaz­da, csupán testvéreivel szemben érezte kötelességének e feladatot. A családnak az 1830-as évek közepén mintegy 1872 holdas majorsági birtoka volt, éves jöve­delmük pedig 3300 ezüstforint körül mozgott. (Ugyanebben az időben Széchenyi István pölöskei uradalma kb. 13.900 ezüstforintot jövedelmezett.) A gazdálkodás "kényszere" hátráltatta Deák politikai pályafutását is. Amikor 1845-ben a fővá­235

Next

/
Thumbnails
Contents