William Penn, 1957 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-02 / 1. szám

2-IK OLDAL iWilliam Penn 1957. január 2. Egyesületünk és központi elnökünk legújabb tisztsége Amint ismeretes, Allegheny County 16 szociális és jótékony­­sági szervezete, melyek mind a szabadságharcosok és menekül­tek megsegítését célozzák, egy bizottságba tömörültek, hogy nagyobb erővel és hatással tá­mogathassák a szenvedő ma­gyarságot. LAWRENCE pittsburghi pol­gármester irodájában gyűltek össze, hogy a segitségnyujtás programját meghányj ák-ves­­sék. Az újonnan megszervezett pittsburghi Citizens Coordinat­ing Committee for Hungarian Aid’ elnöke Alexander P. REED, a Fidelity Trust Company volt elnöke. A Bizottság alelnökei RÉVÉSZ KÁLMÁN központi el­nökünk és DR. GROSSCHMID GÉZA, a Duquesne egyetem ta­nára. A gyűlésen a következő tes­tületek képviselői vettek részt: a Vörös Kereszt, (Council of Churches) az Egyházak Taná­csa, a CARE, a First Unitarian Church (első unitárius egy­ház) , a N.C.W. a Magyar Kato­likus Liga, a William Penn Fraternális Egyesület és a Ma­gyar Szabadságharcosok stb. A Vörös Kereszt azonban nem hivatalos képviselete a többi csoportnak. Gustave G. MEYER, a pittsburghi Vörös Kereszt ügyvezető igazgatója ki is jelentette, hogy valahány­szor a Vörös Kereszthez kérdést intéznek, hogy hová küldjék a gyüjött összegeket, a Vörös Ke­reszt nem nevezheti meg az egyes csoportokat. Viszont el­vállalta a Vörös Kereszt azt a munkát, hogy a különböző, mozgalmakat és gyűjtéseket ve­zető csoportok névsorát össze­állítja, hogy a kérdezősködők­­nek azt szétoszthassa. REED elnök rámutatott ar­ra, hogy mennyire szükséges az is, hogy a menekültek angol oktatásban részesüljenek. A YMCA ö n,k ént jelentkezett, hogy külön tanfolyamot fog tartani a menekültek részére. A menekültek elhelyezkedé­sének, alkalmaztatásának pro­blémája is felmerült és a gyű­lés elhatározta, hogy a munká­ért folyamodók névsorát elő fogják terjeszteni a Pennsyl­vania State Employment Ser­vice elé. REED elnök rámutatott arra, hogy szinte csodálatos, meny­nyire nagy és komoly az érdek­lődés mindenfelé és mennyi kérdést intéznek hozzá is, a felajánlott összegek hováfordi­­tása és milyen címre való be­küldése tekintetében. SZERVEZŐI KARUNK UJ TARJA A clevelandi 14-ik (V.) és 366-ik (V.) fiókokhoz a központ még egy kerületi,szervezőt ne­vezett ki, WIELAND JANOS személyében. WIELAND kerületi szervező 1957 január 1-én kezdette meg működését, KOSTLEY F. LA­JOS kerületi szervező mellett, a fentemlitett fiókok kebelében. Cleveland városában üzleti fejlődésünk már oly magas színvonalat ért el, s mivel azt akarjuk, hogy clevelandi tag­ságunk továbbra is a legelső­­rangubb kiszolgálásban része­süljön, a központ arra a belá­tásra jutott, hogy a fenti két fiók ellátása megkívánja, hogy két szervezője legyen. WIELAND tagtársunk Cleve­­landban született és egész éle­tében a sokezer magyar köré­ben forgolódott. Csak 1941-től 1945-ig volt távol, még pedig a hadsereg mérnöki ügyosztályá­ban, s meg vagyunk győződve arról, hogy az ott szerzett ta­pasztalatok mindenkor segít­ségébe lesznek munkájában. WIELAND a Harvey Rice, Audubon iskolát végezte és 1932-ben az East Tech High­­ban graduált. Amióta visszatért a katonaságtól, a következő foglalkozási ágakban tényke­dett: egy évig a Star Bakery szállító-eladója volt; az utolsó 8V2 év alatt a Metropolitan Life Insurance Company ügy­nöke volt. WIELANDÉK 1956 juilius 28- án ünnepelték házasságuk ti­zenötödik évfordulóját. Két gyermekük van, a 9 éves Louisa és hatéves fiuk JOHN JAMES. Otthonuk 21200 Franklin Road, Maple Heights, Ohioban van. KOSTLEY és WIELAND ke­rületi szervezők közösen terve­zik, hogy a tagságnak minél szélesebbkörü tanácsadó és ér­dekeiknek minél megfelelőbb kiszolgálást nyújtsanak. A Barnard College (Columbia University) magyar emlékünnepe “Minden ablakba gyertya világítson”, ezt határozták el a Barnard College diákjai és csakugyan, december 19-én, a College éjjeli szállás épületét száz meg száz zöld gyertya borította fénybe. A diákok karácsonyi énekeket énekelve járták be a College épü­leteit, kezükben zöld gyertyával, amely a magyar reménységet jelképezte, ilymódon adva kifejezést a magyar szabadságharco­sokkal való együttérzésüknek. A másodévesek adták el a zöld gyertyákat és $250.00-t sze­reztek a magyar segélyalapnak. A zöld gyertya legalább ötszáz éves hagyomány magyar földön. Valahányszor ellenséges betörés vagy elnyomás alatt szenvedtek, a magyarok ablakukba és az oltárokra gyertyát helyeztek és gyújtottak meg és azok fénye mellett imádkoztak a szabadságért. SZABAD MAGYAR KÖZTÁRSASÁGOT! * Irta: LAKATOS LÁSZLÓ A MAGYARORSZÁGI MAGYAROKÉRT címmel 1943-ben, a kezemben levő jegyzék szerint az összes magyarnyelvű lapoknak az egész világon küld­tem egy cikket, hogy a külföld magyarsága POLITIKAI ÉS VALLÁSKÜ­LÖNBSÉG NÉLKÜL tiltakozzék az orosznak fizetendő HÁROMSZÁZ MILLIÓ DOLLÁR hadisarc ellen. Senkisem törődött vele! 1947-ben angol cikkek és egy magánlevél alapján, melyet egy orosz rab­ságból megszökött és itt élő magyar nő irt nekem, irtani a new yorki Nép­szavába egy cikket, hogy 50,000 magyar nő mint rabok dolgoznak orosz bá­nyákban. Senkisem törődött vele! 1917-ben, Bridgeporton, a Rákóczi Egyesület konvencióján, mint igazga­tó beterjesztettem egy indítványt, hogy tiltakozzunk a VÖRÖS TERROR ellen. Indítványomat nagy lelkesedéssel fogadták és ... senkisem törődött vele! 1918-ban egy egyleti gyűlésen tiltakoztam CSORNOKY kivégzése ellen Senkisem törődött vele! Ha a kezdet kezdetén tiltakozott volna az egész világ magyarsága, nem lett volna Mindszenty eset, Rajk László még élne s igy tovább. És nem kö­vetkezett volna be, nem következhetett volna be 1956! Sokszor Írtam és mondtam, hogy diktaturaországokból érkező árukat boj­­kottáljanak! A hazafias lapok, itt, lapjuk egyik oldalán vezércikkeznek a vö­rösök ellen, lapjuk másik oldalán hii-detik: “Gyakoroljatok irgalmatlan dollárárakon irgalmasságot nem a rokonok l:al, nem a barátokkal, hanem hogy a mostani magyar kormány DOLLÁRO­KAT kaphasson, mert mindent dollárokkal kell fizetni, melyek Budapestre lesznek küldve, hogy a nemzetközi piacon az oroszok cselédkormánya nem rubelekkel, hanem dollárokkal fizethessen”. Vámbéry Rusztem, a hires ügyvéd, aki mint száműzött halt meg itt New Yorkban, a Horthy korszak elején egy menekült miniszter budapesti tárgyalá­sán ezt mondta: Minden, hazájából menekülni kényszerült magyar VÁD HA­ZÁJA ELLEN, hogy ott nincsenek olyan állapotok mint kellene lenni... 1914 előtt itt Amerikában több mint egy millió magyar vádolta a magyar király­ságot és a magyar kormányokat, hogy kénytelen szülőhazájából kivándorolni. Az oroszok és nem-orosz oroszok lábbal tiporják az Egyesült Nemzetek kimondott és általuk is aláirt elvét, hogy az EMBERI JOGOKAT tiszteletben kell tartani. Ha az oroszok felrúghatják a közös megállapodást, a másik ol­dalon sem kell betartani a megállapodásokat. BOJKOTTÁLNI KELL ŐKET SZÁZSZÁZALÉKOSAN: VASÚT, POSTA, REPÜLŐGÉPEK, ÉLELMISZEREK, RUHA S A TÖB­BI. Úgyis ndm tudnak eleget hazudni az oroszok és hűbéreseik, hogy itt Ame­rikában nyomor van, náluk jólét van. Picinap más nap van. Akarjuk-e, hogy megint valami király és az ct mozgató klikk elnyomja az ország népét, mint tették ezer évig, vagy azt akarják, hogy a NÉP SZAVAZATA legyen az ur az országban, mint itt van Amerikában! Magyar származású amerikai polgárok, nektek jó itten, tehát iegyen jó ezen az alapon a magyarországi magyaroknak! Sokan itten a kerítésen ülnek, várják, hogy melyik oldalon ugorjának le: királyság vagy köztársaság?... de ŐK legyenek az urak az országban és félre az életüket és vérüket feláldozó diákokkal, munkásokkal, földművesekkel. Ha jó nekünk a Szabad Amerikai Köztársaság, legyen jó a magyarországi magyaroknak a SZABAD MAGYAR KÖZTÁRSASÁG! LAKATOS LÁSZLÓ ; a budapesti Országos Rákóczi Szövetség disztagja. 30-83 29th Street Long Island City 2, New York 1956 december elején “NE TEGYE LE A TOLLAT” A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM IRODALMI TANÁRA ÉS AZ “ARANY JÁNOS TÁRSASÁG” FŐTITKÁRA: Dr. TÖRÖS LÁSZLÓ kri­tikája a “MINDENT MEGMONDOTT NÉKEM”, Szabóné Lévay Margit, könyvéről. “Mélyen meghat az az Ízléses könyv, ami ezt viseli homlokán: Mindent Megmondott Nékem — Szabóné Lévay Margit. Egyvégtébén olvasva is igaz. Szép és mély lelki kultúráról tanúskodó könyv. Alig van nap, hogy elő ne vegyem és meg ne ittasuljam az élet tikkasztó küzdelmeiben. Gyönyörűség számunkra . . . Ismeretlenül is ismerősünkké vált a szerző. Látjuk az intézős laktól Amerikáig vezető útját, melyen két kézzel szórja lelke szindus virá­gait- Szeretnénk búzavirágból, gyöngyvirágból és mimózából (117. 1.) font csokrot tenni hálánk jeléül asztalára. S csak annyit kérünk: Ne TEGYE LE AZT AZ ÁLDOTT TOLLAT! A világirodalom legnagyob nő reflexiói között foglal helyet! Különösen szivünkbe vág és igaznak tartjuk könyvének 125. lapján mon­dott igazságait és bölcs megállapításait . . .”

Next

/
Thumbnails
Contents