William Penn, 1957 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-02 / 1. szám

Az egye. .ult VERHOVAYAK LAPJA és RÁKÓCZI SZEMLE AZ ÚJVILÁG MAGYARSÁGÁNAK LEGNAGYOBB PELDÁNYSZÁMBAN MEGJELENŐ LAPJA VoJ. XL. 1957 JANUÁR 2 51 NUMBER 1. ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK Ez az ó-görög közmondás — ÚJÉVI MAGYAR KÖSZÖNTŐ amilyen régi — olyan mély böl­­cseséget rejt magában. Azt mondja nekünk ez a közmon­dás, hogy mivel testünk a lel­künk ruhája, gondoskodjunk annak épségéről, egészségéről s viszont mivel lelkünk testünk cselekedeteinek irányitója, gon­doskodjunk szellemünk időn­kénti megpihentetéséről, fel­­frissitéséTől. Egyszóval tartsuk egyensúlyban testi és szellemi erőinket. Testi erőnket a gyakorlat, a sport, szellemi erőnket a szó­rakozás, elszóródás fejleszti, il­letve frissiti fel. Gondoljunk csak arra, hogy például nagy városban egész héten át dolgo­zó embernek milyen nagy testi felfrissülést ad egy kirándulás a szabad természetbe és milyen nagy lelki felüdülést, ha közben jókedvű embertársakkal együtt jól kikacaghatja magát... Hogy eVre milyen nagy szükség van, láthatjuk szeretet elnökünk és vezérünk Dwight D. Eisenho­wer esetében is. Világra szóló súlyos gondjai mellett is soha el nem mulasztja a napi gol­fozást, ami lényegében nem más, mint kirándulás és elszó­ródás a szabad természet ölén. Ezt csak oktalan ember veheti tőle zokon. Hiszen ha nem ten­né, össze kellene roppannia az emberfeletti gondok súlya alatt. Hogy a sport és a nemes szó­rakozás milyen nevelő és átfor­máló hatással van az embe­rekre, azt az óhazai példa is igazolja. Az első világháború után a magyar parlament “testnevelési” törvényt hozott, amely szerint a legkisebb falu­ban is sport-teret kellett létesí­teni. És rövidesen, alig hogy elkezdték a sportot oktatni és a játékokat gyakorolni csodála­tos változás történt a falusi életben. Azt az ifjúságot, amely azelőtt vasárnapokon a korcs­mákban ivott és verekedett (mert a mellét feszi tő virtus­nak szabad utat kellett adnia) olyan sportláz ragadta el, hogy a korcsmáknak többé feléje sem | nézett. Falvak rendeztek fal­vak ellen labdarugó mérkőzé­seket és az egész falu apraja­­nagyja ott izgult, ordítozott és fütyült a nézőközönség sorai­ban. Ez a sportszeretet alapozta meg a magyaVok világraszóló sportgyőzelmét is. Atlétáink több Olympiászon a világ ösz­­szes népei közt a harmadik he­lyet vivták ki maguknak. Több, mint tiz aranyérmet vittek ha­za. És e győztes fiuk zöme fal­vakból került ki. Hogy a politikában (a kom­munizmus elleni harcban) a magyar nemzet ma az ELSŐ helyre került, az is a sportnak köszönhető. A sportszellem ad­ta meg nekik a lelki erőt erre a szörnyű harcra is. Nincsen tehát igazuk azok­nak, akik azt állítják, hogy a mai nehéz időkben ne rendez­zük meg kuglizó versenyünket. Az élet nem áll meg. A jövő és következő nemzedékek érdeké­ben a legnagyobb katasztrófá­kat is töretlen lélekkel kell át­vészelnünk, Ha csak gyászol­nánk és bánkódnánk, azzal szenvedő óhazai testvéreinken sem segítenénk. Nekik NEM KELL A MI GYÁSZUNK. Ők egészen mást várnak tőlünk ... Viszont buslakodással a saját jövőnkbe vetett bizalmunkat is csak aláásnánk. A kuglizás különben is — a lovaglás mellett — régi magyar falusi sport volt. Fel tehát a fejjel s készüljünk a harcra. Tekintsük azokat a bábukat barbár vörös gyilkosoknak, hogy annál nagyobb dühvei tudjuk őket ledönteni, hogy a versenyben VILÁGREKORDOT érhessünk el. Találkozzunk tehát a harc­mezőn: Dayton, Ohioban. . * * * Ennek az uj, 1957-es eszten­dőnek legnagyobbszabásu ma­gyar eseménye lesz Országos Kuglizó Versenyünk és az evvel kapcsolatban tartandó Testvé­riség! Napjaink. Dayton, Ohio­­ban, 1957 május 25-26-án, szombaton és vasárnap. Mióta a világ áll, az emberi­ség történelmét hősök Írták. Kard volt a tollúk s vér a tin­tájuk. A regősök énekeiből, Írott okmányokból, hősköltemények­ből s legendákból tudjuk, hogy minden nemzetnek meg volt a maga hőskora, amelyben véres harcok utján érkezett el a di­csőség csúcsára, vagy ha vesz­tett a megaláztatás szégyen­­padjára. Krisztus volt az első hős, akinek fegyvere, illetve történe­lem iró tolla nem kard, hanem Szeretet volt. A tintája azon­ban neki is kiontott vére volt. Hiszen a történelmét a Szent írást az Ő vérével Írták meg. Valamint a 2000 éves keresz­ténység történelmét is vérrel írták. A fizikai és a szellemi, vagy lelki harcnak csak látszólago­san volt, iHetve van külön-kü­­lön hadszíntere. A harctér min­dig ugyanaz: az embert lélek. Mert minden harc — igy az emberiség egész történelme — az Ember Lelkében dől el és fog eldőlni a jövőben is. Csak ezen a történelmi szem­üvegen keresztül lehet megér­teni azokat a megrendítő ese­ményeket, .amelyek most Ma­gyarországon történnek. Mert senki sem mondta azt a ma­gyar férfiaknak, fiaiknak s leányaiknak, hogy — mint egy ember — keljenek fel és puszta ökleikkel- verjék ki az országból állig felfegyverzett zsarnokai­kat. Asszonyaikat sem biztatta fel senki, hogy virágcsokrokkal a kezükben szánjanak szembe az ellenség harckocsijaival Arra se biztatta a magyar népet sen­ki, hogy — dacolva ezer ve­széllyel — gyermeke ik kel együtt vágjanak neki az akna­mezőkön túli szabadságnak. Nem. Lelkiismeretes, józan emberi lény olyan vérfagyasztó tetteket, amilyeneket a magya­rok cselekedtek, ép elmével nem tanácsolhat senkinek. De a magyarok nem is ta­nácsra, vagy biztatásra csele­kedtek. A magyar népnek ez a szivet elállitó hősi harca ELE­VE ELRENDELTETETT. Eldőlt ez a harc a nemzet lelkében anélkül, hogy következményeit bárki is előre mérlegelte volna. Ez az Ur parancsa volt s a nép, mint egy ember vállalta a Gol­gotát és a megfeszittetést. És ezzel a szinte ösztönszerü hősi tettel ARCUL CSAPTA AZ EGÉSZ VILÁGOT. Nemcsak a Keletet, hanem a Nyugatot is... A pogányoknak szemükbe vág­ta, hogy az emberi lélek sem hazugsággal, sem erőszakkal meg nem hódítható s az emberi méltóság meggyalázása isteni bosszút von maga után. Az “istenfélő” világot pedig mélyen megszégyenítette azzal az egyetlen és utolsó bizony­ságtételével, hogy azokért az eszményekért, amelyekről a nyugaton olyan sokat prédi­kálnak, a magyar nemzet nem beszél, de MEGHALNI KÉSZ. Mert Hit, Erkölcs és Szabadság nélkül nem élet az élet.. <­A gyenge szivüeknek, a kis hitüeknek s a defétistáknak megmutatta az Igazságok Igaz­ságát. Nemcsak ámulatba ej­tette az egész világot, hanem mélyen meg is renditette, s ragyogó arany betűkkel UJ FEJEZETET irt a világtörté­nelembe. Csak leborulni lehet e nép nagysága előtt, mert EGYMAGA indult el MEG­VÁLTANI a világot. És mi csak reszketve imádkozni tudunk a magyar újév küszöbén ... Ösztöndíjak Az amerikai főiskolák tudo­másul vették azt a jelentős tényt, hogy most Magyaror­szágból nagyobbára fiatalok jöttek, köztük nagy számban diákok. Hogy akadálytalanul folytathassák itt tanulmányai­kat, a megfelelő kvalifikációval bíró diákok ösztöndíjakat kap­nak. Eddig 150 amerikai főis­kola ajánlott fel összesen 400 ösztöndíjat, 800,000 dollár ösz­­szegben. Az ösztöndíj felajánlá­sokat a World University Ser­vice (20 West 40 St., New York 18, N. Y.) tartja nyilván. Ér­deklődőknek ott adnak felvilá­gosi tást. Akik személyesen érdeklődnek, azoknak nagy segítséget jelent, hogy az irodában van egy magyar szárma­zású amerikai hölgy, Dohányosné, Kovács Katalin, akivel magyar nyel­ven beszélhetik meg problémáikat. Boldogabb uj esztendőt kivánunk minden magyar testvérünknek!

Next

/
Thumbnails
Contents