Washingtoni Krónika, 1995. március (19. évfolyam, 3. szám)

1995-03-01 / 3. szám

2 Megvalósult remény rákbetegeknek „Remény rákbetegeknek" címmel a Heti Patika számolt be elsőként arról a szimpózi­umról, amelyet a Magyar Tu­dományos Akadémián tartot­tak. A rosszindulatú dagana­tok és vírusbetegségek keze­lése avain vírus vakcinákkal címet viseld tanácskozásra az onkológia külföldi és hazai nagyságait hívták meg. akik beszámoltak arról — az 1971- ban már publikált kutatásról és találmányról, amely az Amerikában éld, magyar származású dr. Csaláry László nevéhez fűződik. Az azóta sem szűnő olvasói érdeklődés bizonyítja: a téma sokakat érint Nemcsak azért, mert évente közel 30 ezer rákos be­teg hal meg hazánkban, ha­nem azért is, mert egy-cgy családnak mindig a maga be­tege a legfontosabb, őt szeret­né ismét egészségesnek látni. Vagy legalábbis: enyhíteni a fájdalmain. A Heti Patikában akkor azt leértük: újabb fejle­mény esetén tájékoztatjuk ol­vasóinkat A kronológiát nem szigo­rúan betartva, ez történt az elmúlt negyedévben. Az 1994. június.22-i tudo­mányos tanácskozáson szá­mos jelenlevő tudós, a többi között professzor Petrányi Gyula és professzor Lapis Károly akadémikusok, vala­mint több szakfőorvos szor­galmazta az ismertetett, ered­ményes eljárás szélesebb kör­ben való kiterjesztését. Dr. Csehák Judit, a parlament szociális és egészségügyi bi­zottságának vezetője magáé­nak érezve a rákbetegek ügyét, a legfelsőbb (okú tá­mogatási igene, ami nyom­ban „felpörgette" az esemé­nyeket. Az ügyet segítette az augusztus 17-én a világ egyik legjelentősebb — rákkal fog­lalkozó — tudományos lapjá­ban, a Journal of the National Cancer Institute-ben megje­lent cikk, mely úgy jellemezte Csatáry professzor munkáját, mint „új korszakol a rákbe­tegség vírusterápiájában". Csatáry doktor még t960-ns években felállítod teóriáját, miszerint a rákot egy lassan ölő vírus okozza. Feltételezte, hogy a természetben találha­tó egy emberre nem ártalmas, állati vagy növényi eredetű vírus, mely az előbbit neutra­­lizálja (megsemmisíti) káros mellékhatás nélkül. A Csatáry-féle Newcastle disease vírusnak, az NDV- nek nemcsak az említett fo­lyóirat, hanem a „Cancer Chronicles", is nagy jelentő­séget tulajdonított. Ez év szeptemberében megjelent cikkükben Csaláry professzor 1971-es közleményére hivat­koztak. mint ahogy tesszük mi is. 1990-ben dr. Eckhardt Sándor professzor próbálta ki és „tesztelte" az NDV-t. Ta­nulmányában ezt írta: „Az NDV vakcinakezelés az ese­tek több mint felében lassítot­ta vagy megállította a dagana­tok progresszióját, sőt, né­hány esetben egyértelmű da­ganatregressziót is okozott. Feltűnően javította a betegek étvágyát és közérzetét, ennek megfelelően a testsúlyuk gya­rapodott, teljesítőképességük (performance statusuk) ja­­vult." Csehák Judit javaslatára dr. Tigyi József professzor, bi­ofizikus. az MTA rendes tagja kapott megbízatást: karóba ici c.*. meiicuz-m;.je a le disease vírus (NDV) ügyét. Szeptember 11 -én megala­kult a Csatáry Vírus Terápiás Központ. Helyiségeket a XII., Iludakeszi út 4K/B-bcn. a BM Kórházban kaplak. A központ elnöke dr. Csatáry. általános igazgatója dr. Tigyi József biofizikus professzor, Pécsről. Szeptember 19-én dr. Kö­kény államtitkár, a Népjóléti Minisztérium támogatásáról biztosítja a Csatáry Vírus Te­rápiás Központot. Szeptember 20-án az Or­szágos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató-helyette­se. dr. Illés Béla kijelenti: a vakcinával való kezelést a tb támogatja. A betegeknek in­gyenes. Szeptember 26-án. az igaz­gatótanács első ülésén (tagjai a többi között a rákszövetség képviselője, klinikai és elmé­leti onkológus, klinikai far­makológus, immunológus, gyártásíejleszlő) hosszas vita után teljes egyetértés szüle­tett: a kezelési az ETT állal már régebben engedélyezett fázis II. protokoll alapján folytatják. Évente több ezer beteg vizsgálatára van mód. Október I-jen 24 orvos — körzeti, kórházi és klinikai — jelentette ki: részt vesznek a terápiás programban. Egy ré­szük már eddig is ismerte (és alkalmazta) a vakcinát. A terv szerint 50 orvost képez­nek ki az új eljárásra (30 vidé­kit és 20 pestit). A páciensek telefonon jelentkezhetnek a központban, ahol három or­vos és asszisztensek dolgoz­nak. s ók a területileg illeté­kes doktorhoz irányítják a be­tegeket. A kezelés ambuláns, ».igurii tutu» ;iluiöiAj mel­lett, a terápiás eljárás legszi­gorúbb szabályait követve, a MA: A lelkibetegségekről JÖVŐ HÉTEN: A stressz nemzetközi protokoll szerint történik. A betegek állapotát folyamatosan ellenőrzik, a változásokat egy adatlapon rögzítik. Nem a konvencioná­lis orvosi beavatkozás helyett alkalmazzák ezt a kezelést, hanem ahol a hagyományo­san használt terápiát már si­kertelenül kimerítették. Október 10-én a megyei, il­letve a budapesti kerületi on­kológiai osztályok főorvosait, illetve a megyei onkológus fő­orvosokat tájékoztatták a már évek óla folyamatban le­vő fázis II. munkálatainak ki­terjesztéséről. A feltaláló Csaláry házas­pár és a köréjük csoportosult szakértők nem titkolt vágya, hogy az NDV-ből nemzetkö­zileg is elismert humán gyógyszer legyen. Az első sikeres betegkeze­lés. 1968 óla 26 esztendő lelt el. Sok ember köszönheti az életét az. NDV-nek. s meg többen vannak, akiknek utol­só heteit, hónapjait tette könnyebbé, elviselhetőbbé ez a vakcina. Dr. Csaláry és fele­sége soha nem adták fel a re­ményt. hogy találmányuk kli­nikai kipróbálására Magyar­­országon kerül sor. Hitték ezt munkatársaik, hitték a beteg emberek, s hiszik Amerikától Izraelig azok a tudósok, akik évtizedek óta ismerik az NDV-t. j akik maguk is kere­sik a megoldást. (Az újabb fejleményekről tájékoztatjuk az olvasottat.; • Ősz Katalin WASHINGTONI KRÓNIKA XIX.ÉVFOLYAM 1995. MÁRCIUS HŐ KÖZÖLTE; 1994. julius 12-én a Budapesten megjelenő MAGYAR HÍRLAP a PATIKA cimä egészségügyi mellékletében. - - A Bostonban és Londonban kiadott THE LANCET "Viruses in the treatment of cancer" cimmel ismer­tette DR.CSATÁRY LÁSZLÓ tanulmányát.

Next

/
Thumbnails
Contents