Washingtoni Krónika, 1990. szeptember-1991. június (15. évfolyam, 1-4. szám)

1990-09-01 / 1. szám

2 B6 THE WALL STREET JOURNAL WEDNESDAY. JULY 25. 1990 Rona to Leave Industrial Bank Of Japan Unit By Michael R. Sesit Staff Reporter o/Tnr Wali. Sthfift Jihrnai. NEW YORK-Peter Rona. president and chief executive officer of IBJ Schroder Bank A Trust Co., a unit of Industrial Bank of Japan Ltd., will resign today, according to people close to Mr. Rona and the bank. Succeeding Mr. Rona on a temporary basis will be Edward Hamway. an execu­tive vice president and head of IBJ Schroder s credit committee. Mr. Rona. according to people familiar with his plans, intends to set up his own firm, which will specialize in Hungarian in­vestments and acquisitions. The 48-year­­old executive was born in Hungary and emigrated to the U.S. as a teenager after the Hungarian uprising in 1956. Reached at home last night, he declined to comment. Mr. Rona is an Oxford-educated lawyer who graduated first in his class and then joined Arnold & Porter, a Washington. D C., law firm. He later became general counsel of J. Henry Schroder Bank & Trust Co., and was named chief executive when IEJ purchased the bank in late 1985 from Schroder Group PLC. a British merchant bank. IBJ Schroder is a small commercial bank specializing in serving middle-market U.S. companies, as well as some major in­ternational corporations. IBJ also has used the bank to advise its Japanese clients on U.S. mergers and acquisitions, in which Mr. Rona played a leadership role. During Mr. Rona s tenure. IBJ Schroder purchased Aubrey G. Lanston &■ Co., a primary dealer in U.S. government securities. The U.S. bank also advised Nip­pon Mining Co. in its Sl.l billion acquisition of Gould Inc. and Fuji Heavy Industries Ltd. in its recent purchase of Subaru of America Ltd. Mr. Rona. people close to him said, has maintained strong feelings for his former homeland and now plans to take his merger expertise to the Hungarian mar­ket. He has advised several U.S. corpora­tions on investing in Hungary, including Samsonite Corp.. which decided to set up a luggage manufacturing operation in Hun­gary to serve the European market. The company had originally considered build­ing its operation in Taiwan. Bankers said Mr. Rona s fluency in Hungarian and close relations with senior officials in the new government should give him a competitive edge in advising U.S. firms on investments in eastern Euro­pean countries. # • * . FELH ÍVAS Munkaközösségi gyűjtésűnk szerény eredményéből az é­­szak-amerikai egyetemi és kormányzati könyvtárakat látjuk el angol nyelvű,ma­gyar történelmi és politi­kai tárgyú szakkönyvekkel. Kérjük honfitársainkat, hogy ilyen jellegű könyve - két - ingyenes -szétosztás céljábdl- elküldeni szíves­kedj enek, főként a kővetke­ző szerzők munkáit: BORSODY ISTVÁN, CHASZÁR E­­DE, HARASZTI ENDRE, ILLYÉS ELEMÉR, ANDRE du NAY, JANICS KÁLMÁN,CADZOW-LUDÁNYI-ÉLTE­­I TÖ, KERTÉSZ ISTVÁN, KIRÁLY­­PÁSZTOR-SANDERS, MAJOR MÁRK, THOMAS SAKMYSTER, VARSÁNYI GYULA, LÖTE LAJOS, DREISZI­­GER NÁNDOR, WASS ALBERT, VARSÁNYI LAJOS, YVES de DA­RUVAR, WAGNER FERENC, KOS - TYA SÁNDOR, SISA ISTVÁN,TE­LEKI PÁL, ENDREY ANTAL, SO­MOGYI FERENC, PROF. McCART­­NEY, VÁRDY BÉLA. Szívesen elfogadunk angol nyelvű magyarországi útleí­rásokat, útikalauzokat, vá­rosi (főként budapesti) ké­pes albumokat, népművészeti és képzőművészeti munkákat. Szépirodalmi könyveket es fo­lyóiratokat nem tudunk hasz­nálni . -. Kérjük gondoljanakarra,hogy ezekaz angol nyelvű szakköny­­vek semmi hasznot sem hoz­nak ha a könyvszekrényben so -kezében. Jő munkát! HUNYADI M. ŰREGCSERKÉSZ MUN­KAKÖZÖSSÉG, 42 JUANITA DRIVE HAMILTON, ONTARIO, L9C 2G3 CANADA A MAG-YAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLEMÉNYE TÁJÉKOZTATÁS A LETELEPEDÉSI INGÓSÁGOK VÁMKEZELÉSÉRŐL A Maqyarorszáqra véqleqesen hazatérők, bevándorlók és mene­kültként elismert személyek la továbbiakban eqyütt: letelepe­dők) inqósáqai vámmentesen vi­hetők be Maqyarorszáqra. A kül­földről véqleqesen hazatérő ma­­qyar állampolqárok esetében a vámmentes vámkezelés feltétele, hoqy az érdekelt rendelkezzék a külföldön élők útlevelével (úqy­­nevezett konzuli útlevél), vaqy útlevelében fel leqyen tüntetve a ..külföldön letelepedett1;, vaqy a „kivándorlásra ioqosult" zára­dék. Az inqósáqok vámkezelése a le­telepedő által készített vámárú leltár alapián történik. A leltár­hoz a vámkezelést kérőnek eqy írásos nyilatkozatot is csatolnia kell. amelyben büntetőjoqt fele­­lösséqe tudatában kijelenti, hoqy a Maqyarorszáqra behozott mqö­­sáqok a beköltözés előtt is tu­­laidonát képezték. A hazatérési inqósáqok korebe az alábbiak tartoznak:- behozott es véqleqes haza­térés előtt is a hazatérő tulajdo­nát képező, valamint- az arra enqedéllyel rendel­kező kereskedelmi vállalat, vaqy belföldi pénzintézet közreműkö­désével a hazatérést követő 90 napon belül meqrendelt azon vámáruk, amelyek a ház­tartás. illetőién a saiát fonlalko­­zas üzésének szükséqletét (bele­értve az üzemi felszerelést is) nem haladják meq. Családonként személy- és teherqépkocsiból 1-1 db. nemesfémtárqyakból 1000 qramm sorolható a hazatérési in­qósáqok körébe. A vámkezelési kérelem alapján a vámhatósáq a vámszemlét elvéq zi. és a bemutatott hazatele­pülési inqósáqokat úqynevezett raktáron kívüli raktározásba Ivámelöjeqyzésbe) veszi. Ennek során azok mindvéqiq a kérelme­ző birtokában maradnak. A vám­a véqieqes hazatérést. A személyazcnossáqi mazol­­vány kéhezvételétöl számított 3 naoon belül a hazatérő köteles a nála lévő valutát devizaszám­lára helyezni. Washinqton, 199. május 27 OR ÉUÁS PÁL konzul rakoznak, de nemzetünk érdé - keit szolgálhatják az egyete­mi tanárok, diákok és külügy­­minisztdriumi tisztviselők eljárás véqleqes lezárására viszont csak akkor kerül sor, amikor a hazatérd személyazoncssuqi iqa­­zolványát a vámszerveknek be­­mutatia: ez az okmány .qazolja •WASHINGTONI KRÓNIKA XV. ÉVFOLYAM 1990, SZEPTEMBER HÓ

Next

/
Thumbnails
Contents