Vetés és Aratás, 1976 (9. évfolyam, 1-6. szám)

1976 / 1. szám

Újévi gondolatok „Mert őtőle, őáltala és őreá nézve van minden, övé a dicsőség mindörök­ké" (Róma 11,36). Pál apostol ezen szavai szerint nem­csak az Úr Jézus által teremtetett minden, hanem minden természeti jelenség Őreá nézve, azaz az Ő ter­veinek és munkáinak kifejezésére is szolgál. A napról tudjuk, hogy az Jézus egyik legnagyobb előképe, mert amint a nap sugaraival bevilágítja az egész földet és minden élőre nézve nél­külözhetetlen ennek világossága és melege, ugyanúgy Jézus lelki vilá­gossága és ereje nélkül sincs lelki élet. Ezért mondja Ő magáról, hogy Ő a világ világossága, máshol pedig, hogy „nálam nélkül semmit sem cse­lekedhettek“. A hold a bibliai gyülekezet előképe, mert mind a hold, mind a gyülekezet a saját napjától kapja világosságát, és csak annyiban fénylik, amennyit e világosságból átvesz és vissza­­tükröztet. A hold is, a gyülekezet is a sötétben világít, de miként a hold, eltűnik az Úr Jézus újrajövetelekor. A tűz az Istennek előképe. Mind az egyik, mind a másik vagy áldására, vagy ítéletére van az embernek. A víz a Szentírásban gyakran szere­pel az Istentől kiáradó Ige kifejezé­sére. Jézus a samáriai asszonynak élő vizet kínál, amelyből aki iszik, soha meg nem szomjazik. Még tovább is lehetne folytatni eze­ket a csodálatos összefüggéseket, amelyek mind az apostol fenti sza­vait igazolják. Az idő körforgása és elmúlása, valamint megújulása az ember testi és lelki életének nagy előképe. A Szentírás egyik legna­gyobb tárgya és kérdése a halál és az élet, az elmúlás és a megújulás. Az idő elmúlása nemcsak testi éle­tünk végére emlékeztet, hanem Is­tennek arra a tanácsára is, hogy haljunk meg régi, bűnös életünknek. Az új esztendő nemcsak a feltáma­dásra mutat, hanem a lelki halálból és sötétségből való kijövetelt (újjá­születést) is hirdeti nekünk. Bárcsak a most elmúlt esztendő ne csak az idő múlását jelentené ne­künk, hanem ahogy az óesztendőtől, úgy a régi életünktől is elszakadtunk volna, s az új esztendő ne csak új időt, hanem új életet is hozna e sorok minden olvasójának. Dr. Kiss Ferenc Evangéliumi folyóirat 9. évfolyam 1. szám

Next

/
Thumbnails
Contents