Vetés és Aratás, 1973 (6. évfolyam, 1-6. szám)

1973 / 1. szám

Az, hogy a föld véletlenül jött létre, éppen olyan valószínűtlen, mint ahogy egy tökéletes szótár sem jelenhet meg a nyomda felrobbanása után. A levegő — véletlen eredmény? A belégzésnél 21 % oxigént veszünk fel magunkba. Ha a levegőben kevesebb lenne az oxigén, akkor magaslati beteg­séget kapnánk, ha több volna benne az oxigén, akkor életünk gyorsabban érne véget. Ha a föld nagyobb tömeg volna és ezzel nagyobb lenne a vonzási ereje, akkor a légkörben oxigén mellett még hidrogén is volna, tehát robbanó keve­rék. Ha a légréteg hiányozna, akkor eltalálnának minket a világűr lövedé­kei, a meteorok, amelyek naponként milliószámra jutnak a föld vonzási kö­rébe, de a levegőn való keresztülhato­­lásuk közben úgy áttüzesednek, hogy többnyire mint „hullócsillagok" elham­vadnak. Hány éves a földünk? Az archeológia, amely földünk történe­lem előtti korszakának felkutatásával foglalkozik, a földtani leletek korának megállapítására eddig az ún. Carbon-14 módszert használta. A C-14-nek neve­zett rádióaktív szénanyag ugyanis az idő múltával, megmérhető iramban rit­kul és 5600 éven belül körülbelül a fe­lére csökken. Eddig az volt a feltevés, hogy a bom­lási sebesség irama minden időben egyformán gyors. Dr. Johnson Lynde, amerikai földtan-kutató számos erre vo­natkozó kísérletei azonban kiderítették, hogy a rádióaktív szénanyagok bom­lási irama, kisugárzó erejük arányában, különböző sebességű. Dr. Lynde kí­sérleteinek ezen megdöbbentő ered­ményéből az következik, hogy földünk történetének „időtáblázatát“ újból át kell írni. * Ezen kísérletek eredménye keresztyén szempontból annyiban jelentős, hogy az archeológiának eddig kizárólag a Car­­bon-14 módszerrel végzett vizsgálatai­nak eredményét szembe állították a Biblia kijelentéseivel. Még annak is döntő jelentősége van, hogy a levegő széndioxidot is tartalmaz, ha csak 0.03 %-ot is, mert erre épül a zöld növények élete, amelyek szén­dioxidból, vízből és napfényből táp­anyagot alkotnak, tehát táplálkozá­sunk és légzésünk alkotó részeit. Már néhány év alatt elhasználnánk a leve­gő széndioxidját, ha rothadás, légzés, erjedés és égés által folytonosan ugyan­annyi széndioxidot nem adnánk vissza a levegőnek. Légrétegünk már annyi­ban is rendkívüli, hogy fő alkotórészei, a nitrogén és oxigén alig található meg másutt. Ezzel szemben légrétegünkben nincsenek meg a világűrben gyakori elemek, a hidrogén és a hélium. Ezek a tények nem azt bizonyítják, hogy a le­vegő és élőlények véletlenül keletkez­tek, hanem egy nagy és hatalmas Te­remtő bölcsességét. folytatjuk A teremtés-titkok — A mindenség alapjainak lerakása, felépítése; — Isten gondolata van mindenben, ami teremtetett; — élet: mozgás, növekedés (fajták és nemek kibontakozása), szaporodás; — öregedés, hanyatlás, halál, bomlás, poriadás; — a gonosz (sátán), a gonoszság, bűn, betegség, ítélet, örök-halál, áldoza­ti halál, megváltás, helyreállítás. * * * Szeretnénk lehozni a csillagokat? Én vagyok a világ világossága — szól az Úr Szeretnénk lehozni a mennyet a földre? Én veletek vagyok — szól az Úr Szeretnénk ma is csodákat látni? Én mindent újjá teszek — szól az Úr. öleld a keresztet át — nem ingathat meg a világ! Aki a keresztet hittel átkarolja, azt a világ szele el nem sodorhatja. 3

Next

/
Thumbnails
Contents