Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1880 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1880-01-04 / 1. szám

VI. évfolyam. I860. I-sö szám. Veszprém. Január 4. **■ es „Hív. Értesíti ‘ tip.r. »Isire mir.« Előfizetési dij: Égési éne 6 írt - kr. Tél érre 3 frt - kr. Negyedévre 1 frt 50 kr. Egyes példány ára — Zf. KÖZGAZDASÁGI, HELTI ERDEKÜ, MIVELODESI ÉS VESZPRÉM MEGYEI HIVATALOS HEH KÖZLÖNY. " Sierkeistétég él kiiié- v' hiraUl: >rAr, -A. HZ. HírJrtmkM. r.luusl b»)Tb*U * fl. ilirti^H I. .If^vl 4. j KRAUSZ ARMIN TiüjHlu. HIRDETÉSEK: egyksiábes petltisr 6 kr. NYILTTÉR pctitaorookiut Ifi kr., i külOu miudeu l>,-i«Uti»ért 30 kr. bélyeg.----- ft) ■■ -<v I: Munkakört a nőknek! Társadalmunk forr; alig múlik el nap, liogy újabb meg újabb kérdést, újabb meg újabb problémát nem vetne felszínre és nem késztetné a gondol­kodókat, bogy a jelenségeket vizsgál­ják, tanulmányoznák, az eredmények­ről nyilatkozzanak és így segítsenek, amennyire lebet, a társadalmi tuiud inkább égetőbben, égetőbben felszínre tolúló bajokon. A pauperismus, az általános nyo­mor és az ebből származó kétségbe­esés párosúlva az erkölcsi siilyedéssel gyilkot ragadtat, hogy az egyes kor­mányformák megszemélyesítőit kivé­gezze, azt vélvén, bogy a személy megsemmisítésével magát a kormány­formát íb megsemmisítheti. És a pau- perismus ellen gyengéknek mutatkoz­nak a hatalmasok jól szervezett had­seregei ; az ágyúk golyói nem találják meg ezen ellenséget, nem találván meg, nem is semmisíthetik meg. Egyesek­nek kivégzése csak sárkányfogaknak hintése, melyekből újak, veszélyeseb­bek keletkeznek, mint amilyenek az előbbiek voltak. E szomorú jelenség előtt nem szabad senkinek szemet hunyni; sok rothad társadalmunkban, sokon kell javítani, változtatni, még mielőtt ki­törne azon társadalmi contiagratió, melynek Uszke már harnú alatt lnp- pang, de egyes felcsillámló lángkitö­rése már itt-ott látható. Egyik főoka az erkölcsi siilye- désnek az, hogy a nőnem azon része, mely nem volt képes férjhez menve, családi kötelékbe lépni, munka nélkül teng, vagy erkölcsiségét árúba bo­csátva aggasztó mérvben növeli azok számát, akik vagy megbélyegeztetésök vagy kétségbeejtő nyomoruk miatt esküdt ellenségei minden fenálló tár­sadalmi rendnek és kormányformáuak. Ep alkalom8zerííleg vettük az „Országos uőipar-egylet“ felhívását, melyet egész terjedelemben közlünk, mert ez azt mutatja, hogy vannak hazánkban elfogulatlanul gondolkodó férfiak és nők, akik felfogva korunk intő szavát e fontos kérdés megoldása előtt egyengetik az útat az által, hogy a nő tehetségeit kifejlesztik és munka­kört iparkodnak szerezni a társadalom ezen valóban mostoha lényei számára. Lapunk olvasói előtt ismeretesek nézeteink a nő-Ugyben és így nem te­hetjük, hogy az említett felhívást ne ajánljuk. Valóban ideje, hogy a nők , munkaköre érdekében tegyünk, ameny- i nyit tehetünk; mert csak ez által szün­tetjük meg részben azon erkölcsi sil- lyedést, mely a társadalom alsó réte­geiben oly aggasztó mérvben mutat­kozik. Felhívás j a\ országos nőipar-egylet érdekében Magyar- ország lelkes fiai és hölgyeihez ! A7.oa állam, melynek nines kifejlett ipara s nem is törekszik azt létesíteni: nem számíttathatik Europa azon államai közé, melyek önmagukban bírják a jövő garantiáját. Az ipar fejlesztése uem egyedül állam- kormányi föladat; e téren a kezdeményezés s a tovafejlesztés iránti érdeklődés fentartása 1 főleg a társadalmat terhelő kötelezettség. Azon társadalom, melynek kívülről jövő erőre vau szüksége, bogy mozgalmat mutas­son, hasonló a gyermekhez, kt dajkája uélkül önmagával is tehetetlen semmi. Hazánkban az utóbbi időben fölösmer- tetett a moudottak igazsága s a társadalom megkezdve a mozgalmat az iparfejlesztés térén, néhány év alatt oly haladást képes fölmutatni, mely alapos reményt nyújt arra, miszerint Magyarország bizonyos idő múltával ipar tekiutetében sem lesz Európa uemzet- családai közölt a legutolsó helyen, ha a kezdet erélyéhez méltó kitartással halad a kitűzött czél felé. Az iparfejlesztés nagy horderejű moz­galma folyamatban vau; hauem sajátságos tü­neménynek tartjuk, hogy a mozgalom vezetői leginkább csak azon iparágak fejlesztésén fog­lalkoznak, melyek fértierőt, térti kezet, férti ellátást igényelnek. Nem akarjuk tagadni, hogy uemzetgaz- dászati tekintetből ez a legjelentékenyebb; de midőn ezt megengedjük, figyelmeztetnünk kell egyszersmind az iparos mozgalom zászlóvivőit és barátait, bogy no feledkezzenek meg az általános mozgalom közepette azon iparágak­ról sem, melyek női ízlést, uői tapintatot, uői ellátást tesznek szükségessé. Ne feledkezze­nek meg arról, hogy a társadalom egyik fe­lét, — talán a munkaerőre a férfiaknál alan­tabb fokon állé, de a társadalom jövőjére mindenesetre óriási befolyással bíró felét — nők képezik. Áz ipar általában, mint ipar fontos nem­zetgazdasági tényező; e tekintetből véve a dolgot az iparágak között alig vau kfilömb- ség; mert tény ugyan, hogy az egyes iparág — tekintettel a helyi viszouyok, a nemzet jelleme és szokásaira, — jövedelmezőbb, köny- nyebben felvirágoztatható lehet, mint a má­sik; — de az általános ipar csak az egyes iparágak egyenletes cultiválása által fejlődhe­tik ki igazán. Vannak azonban más tekintetek, melyek bizonyos iparágaknak nagyobb gondozását, szeretettelje8ebb ápolását teszik szükségessé. Ilyen tekintetek a társadalmi tisztesség; az emberbaráti szeretet; a családi erkölcs. A nő úgy a társadalmi, mint a családi élet kovásza. A mely társadalomban nincs biztosítva az, hogy saját szorgalma után tisz­tességes utón, esetleg a szülei és férji támo­gatás nélkül is megélhessen; hol a nő rajta kívül álló egyének szorgalmának gyümölcseire | van utalva, ott a társadalom ezen fele el van veszve. Ott a nő a társadalommal szemben csak tétlen bámuló, nem productiv elem; a családban pedig gyámoltalan, mások kegyétől függő lény, mely vagy zérussá válik, mely sok­szoroz de nem számít; vagy elvetemül. Ha azou vagytok, hogy kenyérkeresethez segítsétek az egyik ezeret, mely a társada­lomban az erősebb fél; — nem volna-e ész­szerű s az emberbaráti kötelességnek meg­felelő a másik ezeret — mely a gyöngébb fél — szintén kenyérkeresethez segíteni ? Ha önállóvá akarjátok tenni támogatá­saitok által az erősebb felet; mért nem tá­mogatjátok még inkább a gyöngébbet, hogy az is önállóvá váljék? Ha módot uy tg ttok a férfinak, hogy a társadalom tisztes tagja lehessen; uem érde­melné-e meg a fáradságot: tízszeres gondot lorditni arra, hogy a nő is ilyenné válhassék, akkor, midőn tudjátok, hogy a társadalmi élet irányadója. Ha jólétre segítitek a férfit, hogy csalá­dot alkothasson, nem volna-e szükséges a nőt is képessé tenni a jólét megszerzésére, mikor tudjátok, hogy a nő szolgasága, a nő gyámol­talansága, a nő nélkülözése: a család sülye- dése, a család elerkölcstelenedóse ? Ezelőtt körülbelül 8 évvel egy számra nézve kicsi, de a nemes és haszuos iránt őszintén lelkesülni képes társaság alakított egy egyletet, melynek „Országos nőipar-egy- let* ezuuet adott. Az egyletnek czélja — alapszabályainak második szakasza szerint: •Szóbeli előadások és a sajtó útján el­oszlatni azou előítéleteket s elhárítani azon akadályokat, melyek a női keresetképesség kifejtésének útjában állatiakba előmozdítani a nők elméleti tovább-képezését; valamint a nőneműek munkaképességét külön ipar- és kereskedelmi szaktanítói által gyakorlatilag kifejteui úgy, bogy a nők magukat önerejük­ből tisztességesen fentartbassak.* A czél megvalósítása végett az egylet iskolát és női ipar műtermet állított föl, mely­ben a növendékok azon iparágakkal, melyek nők által elláthatók, nemcsak elméletileg, ha­nem gyakorlatilag is alaposan megösmerked- tek s Képesekké tétettek ösmereteiknek a tár­sadalomban a családban nemcsak hasznát veuoi, hauem azokat tanítás által másokkal is közölni. Nagy czélok nagymérvű kivitelére nagy A „VESZPRÉM" TÁRCZAJA. Mert búsuljak? Mért búsuljak a jövendőn? Él még az én jó teremtőm! Jó volt eddig mindig hozzám, Jóságában mért ne bíznám? Elhagy talán minden földi, Rám fulánkját sok száz ölti; Sok tövis lesz, mely megtépdez, Sok lesz, a mi meg is vérez. Kinek útja csupa rózsa? Kire nincsen baj kiróva? Engem is még sok baj érhet, De a bajtól még nem félek. Az az ember hivatása. Hogy a bút, bajt sokszor lássa, De a legszebb kötelesség. Hogy kétségbe sose essék! ERŐ Dl DÁNIEL.---------f— Vetxprémmegye kötöm ge által a székesfe­hérvári kiállítás tanaimé ayozasara kiküldött bizottság (Vé**) így például a nagyszerű Bossányi bőr-» gyár ma már képes szíjgyártóinkat mindenféle szíj bőrrel, úgy gyárainkat gépbőrökkel ellátni, holott eddig e czikkek csak külföldről voltak hozatliatók. Most csak a legfinomabb fényezett és díszbőr árúkért szorulnak iparosaink még Récsre. Szíjgyártók és nyergesek kitűnő készít­ményeikkel szintén magukra vonták az álta­lános figyelmet. Csonttárgyak nem nevezetesen voltak képviselve; azonban kautsuk ponyva gyáraink, melyeket elég jelentékenyeknek ismerünk, itt is feltűntek. XI. CSOPORT. Tervek, rajzok, zenészeti műszerek, órák, esz- tergályozott és faragott munkák stb. Végig menve ezen csoport osztályain a hatalmas gőz alkotmányai által látjuk igénybe vév* leginkább figyelmünket A műszaki ter­vek, minták, rajzok többnyire mind vasúti és gépészeti tárgyak és vasúti hidak előállítása körül forognál, és mint ilyenek a közmunka és köziek, m. kir. minisztérium, úgy a ma­gyar királyi államvasutak együttes kiállításá­ban külön pavillonban nagyszerűen lettek be­mutatva. — Feladatunk, de hivatásunk sem lévén ezeknek beható vizsgálata, csak azt re- gistráljuk, miszerint ezen csoport a kiállítás­nak egyik fénypontját képezte és bármely világtárlatban méltán helyet foglalhatott volna. A zenészeti műszerek határozottan roszul voltak representálva. Két magyar zongoraké­szítő jelent csak meg, és az egész zongora- csoport nagyonis szerény volt elannyira, hogy a szemlélő ezek után ítélve nem a legkedve­zőbb fogalmakkal fogott távozni a magyar zongorákról. Hol maradt Beregszászi? kinek zongo­rái már rég diadalmasan versenyeznek a kül­földiekkel! Az óraművesek között különösen kitűnt Klenner Ferencz Budapestről saját készít- ményü zsebóráival. Esztergályozott és faragott vésnöki munka igen szép számmal volt kiállítva. Megyénket leginkább érdekelte az álta­lános elismerés, melyet Lipták veszprémi műfaragénk vívott ki magának ritka művé­szettel készített faragványával, Veszprém lát­képével; nemkülönben egy környékbeli esz­tergályos mester művészileg készített pipere­asztala ; ki azonban miután nem versenyzett, elvonta magát bírálatunk alul is. Jelentésünk elején constatáltuk azt, mi­szerint a sz.-fejérvári kiállítás minden tekin­tetben a legnagyobbszerű eddigi magyar ki­állítás volt. Ezen nagyszerűség tekintetében tagad- hatlanul a legfőbb tényező volt a: XIII. és XIV. Csoport, és pedig mind terjedelmére mind tár­gyaira nézve. Ezen két szám alatt csoportosítanak ugyanis: gépek, gazdasági eszközök, kézi gépek, iparos szerszámok, kocsik és hintók. Ha eddig meg nem említettük, hogy a mezőgazdászatunknál észlelt haladást, a gépek szaporodásának és ezek befolyásának véljük tulajdoníthatni: meg kell említenünk ezt itt azon hozzátéteüel, miszerint ezen haladás viszont a gépipar nagyszerű fejlődését idézte elő visszahatólag. Lapuuk ma« B^eíív „Hiv. Ért.“ vau csatolva. vcMötr'v » a A ~-W Igen örvendetes tény az ugyanis, hogy a kiállítás ezen részétiek, csak világkiállításo­kon tapasztalt megható nagyszerűségét nem a jelenvolt tagadhatlanul legtekintélyesebb augol gépek kölcsönözték egyedül: hanem emelték egyszersmind magyar gépgyárak is; és örömmel constatálhatjuk, hogy gyáriparunk daczára azon erős concurrentiának, melynek védtelenül kitéve volt, már is örvendetes mérvben fejlődik. Most már van önálló gépiparunk, van­nak nemcsak a fővárosban, hanem kisebb vá­rosainkban is önálló gépgyáraink, és már las- saukint ezek válnak concúrrenseivé az angol gépgyáraknak. Utánozzák az importált minta gépeket és — éppen ezen kiállításnál lehetett tapasz­talni, hogy azon gépek és készületek talállak a legtöbb vevőre, melyeknél a mi gyárosaink, megtartva a kipróbált systemit önálló, a mi körülményeinknek inkább megfelelő s a nehéz­kes angol gyártmánytól eltérő alakítást tud­tak létre hozni. így a gépipar a szegedi kiállítás óta igen nevezetes előmenetelt tett. Eltekintve a magyar állami vasút gép­gyárától, a melynek kitűnő gépei a párizsi kiállításon éppen úgy mint a tejérvárin tün- ; dököltek, és melynek ez iparág emelésénél igen nevezetes érdemeit ki kell emelnünk: e kiállításon már igen szép számmal találunk magyar gépgyárosokat. — Különös megnyug- tatásuukxa szolgált, pedig miként az ezen cso­portokban megszámlált 137 kiállító között, a hatalmas Marshal Schuttlevorth, Garrett és j Nicholson-ok átelleaében 25 nagyobb és te-

Next

/
Thumbnails
Contents