Verhovayak Lapja, 1953 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1953-01-07 / 1. szám

(VERHOVAY JOURNAL) VOL. XXXVI. 1953. JANUAR 7. 51 / No. 1. Nézzük meg, mit vásárolunk Ha ruhát, cipőt, élelmiszert vásárolunk, nagyon is a kör­mére nézünk annak, aki azt nekünk eladja. Nem hagyjuk magun­kat az orrunknál fogva vezettetni., Hogy lehetséges az, hogy éppen az életbiztosítás vételénél vagyunk könnyelműek? Ott talán nem kell megnézni, megfontolni, mit kapunk cserébe? Ha jobban utá­na néznénk, hogy mit ad a többi biztositó társaság az életbiztosí­táson kívül és mit a Verhovay, biztosan a Verhovaynál vásá­rolnánk. Lássuk csak, mi az a többlet, amit a tagsági igazolvány tu­lajdonosa tőlünk kap. A következőkben felsoroljuk, milyen elő­nyöket nyújt tagjainak a mi Egyesületünk. Míg más biztositó társaságnál a havidij-hátrálék kifizetésére csak 30 napig várnak, a Verhovaynál ez a várakozási időszak (Grace period) három hónap Más társaság 5—6%-ot számit a kölcsönök után, — a Ver­hovay csak 4 és tiz cent kezelési költséget számit fel. A Verhovay gondoskodik elöregedett tagjairól és ha 1924 óta fizetik havidijaikat, 85 éves korukban kifizetett kötvényt ad nekik, teljesen ingyen. Nehéz anyagi helyzetbe került, 65 évet megért tagjaink, bi­zonyos feltételek mellett, évenkint hat hónapra fel vannak mentve a havidijak fizetése alól. Nem felejtkezünk meg elhagyott szerencsétlen tagjainkról sem, hanem aggmenházba helyezzük el őket s életük végéig gon­­d jSkodunk róluk. Életük alkonyát gondoktól mentesen, megfelelő kellemes környezetben tölthetik el. A fiatalságra külön gondunk van. így az érdemes, egyetem­re járó tagjainkat tanulmányi kölcsönnel segítjük, hogy felső iskolájukat el tudják végezni. Fiókjainkat sportsegélyben részesítjük, hogy a fiatalságnak alkalma legyen megfelelő környezetben sport-tevékenységet kifej­teni. Minden esztendőben országos kugli-mérkőzéseket rendezünk, társadalmi eseményekkel egybekötve. Ilyenkor, erre a testvér-ta- ! lálkozóra az ország minden részéből összesereglik tagságunk. Nyomorékká vált ' gyermek-tagjaink gyógyítására segélyeket folyósítunk. Betegsegélyző osztályunkba tartozó asszony testvéreink S15.00 ajándékot kapnak minden gyermekért, melynek életet adnak. Katona-tagjaink kezébe tábori levelezőt adtunk, teljesen in­gyen. hogy szüleikkel levelezni tudjanak. A háborúban elhalt tagjaink után a teljes biztosítás összegéi fizettük ki, noha erre nagyon sok esetben nem voltunk kötelezve. A hazáért legnagyobb áldozatot hozó, hősi halott tagjaink művészi arcképfestményét adtuk ajándékba a legközelebbi hoz­zátartozóknak. A második világháború alatt a “COL. KOVÁCS” Liberty hajó­val, a Verhovay kórházvonattal, a repülő- és autó-betegszállitók­­kal mutattuk meg hazafias készségünket. Magyarságunkra is büszkék vagyunk és a magyar mozgalmak­ban résztveszünk. Ott voltunk az Amerikai Magyar Szövetség, az Amerikai Magyar Segélyakció megteremtésénél s mindkét in­tézmény fennállását az évek hosszig során át, sok-sok ezer dollá­runkkal biztosítottuk. Magyar ábécéskönyvünkkel előbb itt, majd a nagy világégés után a föld minden részén szétszórt magyag testvéreinknek lehetőséget nyújtottunk ahhoz, hogy gyermekei­ket meg tudják tanítani édes anyanyelvűnkre. Szerencsétlen helyzetbe jutott tagjaink számára fiókjaink 1 és tagjaink száz és száz esetben nyújtottak segítséget jószivük diktálta adományaikkal. Fennállásunk 66 esztendeje alatt sok millió dollárra rúg az az összeg, amellyel egyesületünk és tagsá­gunk segítette az arra rászorulókat. Melyik biztosító társaság tenné meg mindezt? A Szalánczy -Szabó tagszerzési kampány Mi az oka annak, hogy az európai országok szegények ma­radtak. mig Amerika virágzik, a leggazdagabb és legha'almasabb a világon? Fogós kérdés, de meg lehet felelni rá. Amerika azért gazdag és hatalmas, mert mig az európai népek politizáltak, háborúskodtak, vagy könnyelműen elverték, amijük volt, azalatt Amerika verejtékes munkával dolgozott. A kincs és hatalom, nem sült galamb volt, amely berepült Amerika szájába. Ha a Verhovay Egyesületet virágzóvá akarjuk tenni, nem elég várni és odavágni: “Hej ráérünk arra még.” Az sem elég, hogy csak bámészkodjunk, ha valakinek munkája meghozza a gyümölcsöt, hanem a példán felbuzdulva nekünk is sorompóba kell állni és megmutatni, mit tudunk. Egy Egyesület annyit számit, amennyi tagot tud összehozni., Ez a tudat készteti a Verhovay Egyesületet arra, hogy szinte, évenkint mozgalmat indit uj tagok szerzésére. Az embereket, munkára csak a vezetők jó példája szorítja. Ezért indítottunk; tavaly is tagszerzési mozgalmat az országos kuglizómérközéssel kapcsolatban két vezetőnk, BENCZE JÁNOS központi elnök és RÉVÉSZ KÁLMÁN központi titkár tiszteletére, hogy ennek a két vezérnek példája buzdítsa a fiókok ügykezelőit és minden Ver­hovay tagot arra, hogy felajánlja munkáját, mint a bibliai asszony az ő garasát a vezetők által szerzett dollárok mellé. Ha a múlt évben BENCZE JÁNOS és RÉVÉSZ KÁLMÁN példája mozgatta meg tagtársainkat és fiókjaink ügykezelőit, hogy kitegyenek magukért, most SZALÁNCZY JÁNOS, központi pénztárnokot és SZABÓ JÁNOS központi számvevőt állítjuk oda példaadásra, kiknek munkája erősen hozzájárult az Egyesület felvirágoztatásához. A két fótisztviselőről, SZALÁNCZY JÁNOS-ról és SZABÓ JÁNOS-ról két arcképvázlatot adunk itt, hogy lássuk, mennyire méltó az a két férfi arra, hogy példájukon fellelkesedve mindenki kivegye részét a tagszerzési mozgalomból. SZALÁNCZY JÁNOS a szorgalmas, csendes, szónoki sal­langoktól mentes ember mintaképe. Nem sokat beszél, hanem dolgozik és csak akkor tűnik szembe, amikor valamely sikeres: üzletkötéssel jöhet elő, mely az Egyesület anyagi erejét növeli. Előrehaladása a Verhovay nehéz, rögös pályáján nem nagy­hangú harsonázás közben történt. A kicsépelt szalma a nap­fényben gyönyörű sárga színnel ragyog, de nincs súlya, a fel*­­színen marad. A vas fekete, nem tetszetős külsejű, de hamar megtalálja a szilárd alapot, nem kell nyomogatni a viz alá. Ügyes, szorgalmas eredményekben gazdag munkája elisme­réseként az 1939-es konvenció igazgatónak választotta, 1941. október óta pedig egyesületünk központi pénztárnoka. Hozzá­értését semmi sem bizonyítja jobban, mint egyesületünk vagyoni állása. Szelíd, szerény modora, meleg szive népszerűvé tette. Egyike a legkedveltebb vezetőknek az Egyesületben. Nem nagyhangú ember, de ha egyszer mond valami'., fején találja a szöget s munkájának eredménye minden sallangos szónál szebben beszél. Mint melegszívű ember, nem csak számokkal foglalkozik, hanem szereti az ifjúságot is. Kedvenc városában, Chicagóban,, az ifjúsági mozgalmak vezére volt évekig. Részt vett minden társadalmi mozgalomban. A magyar ügyekről sohasem feled­kezik meg. Büszke magyarságára, nem úgy mint sokan, akik szeretnék letagadni magyar származásukat. SZABÓ JÁNOS jellegzetes képviselője Amerika magyar szár­mazású fiatalságának, ő az Egyesület első amerikai születésű főtisztviselője. Megvan benne a derék szüleitől örökölt ősi magyar eleveneszüség, de az amerikai környezetben nevelkedve teljes: mértékben megszerezte azt a törhetetlen akaraterőt is, mely Amerikát naggyá tette. SZABÓ JÁNOS nem hajszol minden gyakorlati értek nélküli délibábokat, ő a tett, az akarat embere, aki maga is keményen dolgozik és másoktól is megkívánja, hogy épily törhetetlenü) (Folytatás a 8-ik oldalon) ■jat

Next

/
Thumbnails
Contents