Verhovayak Lapja, 1941. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1941-07-03 / 27. szám

2-ik Oldal 1941 Julius 3. Levelet hozott a posta. Olyan kéz által Írottat, amely most a fegyverforgatás mes­terségében ügyeskedik ugyan, de eléggé jártas ahoz is, hogy markába szorítsa azoknak szivét, akiket közel kapcsola­tok fűznek a levélküldőjé­hez. Sok Verhovay tagtársunk és még több magyar vérből származott ifjú vonult be már eddig is katonai szolgá­latra s őszintéséggel kell be­váltanunk, hogy atyafiságos vonzalommal gondolunk rá­­jok még akkor is, ha rokoni kötelék, vagy közvetlen is­meretség azt a vonzalmat nem is erősiti. Kedvesen és jól esett te­hát egyik katonáskodó tag­­társunk hozzánk intézett le­vele, amelyet valójában a nyilvánosságnak szánt, mert hiszen nem egyéb az, mint a mostfolyó katonaéletnek betűkkel történő szemlélte­tése. Ismert s nagy kedvesség­nek örvendő tagtársunk volt Clevelandon a levélíró s iga­zán sajnálatos is, hogy meg­tiltotta valami okból nevé­nek használatát. Ámbár angol nyelven író­dott a levél, mégsem vont az le annak kedvességéből s lehető hűséggel fordítottuk azt magyarra, hogy azok is értsék, akik a katonákhoz legközelebb állók, a szülők. Tudjuk, hogy a szemefé­­nyével egyaránt drága gyer­mekének életsora iránt min­den szülő érdeklődik s az sem csodaszámba menő je­lenség, ha több magyar vér­ből származott amerikai ka­tonának szülei nem tudják olvasni az angol írást s az a feltevésünk, hogy jól esik majd nekik, ha nem is az ő magzatjuk irta, annak a kedves levélnek olvasása, amely mégis csak világot vet arra az életre, amelyet egy­formába önt az uniformis. Kérjük is nem csak ezt a figyelmes katona testvért, aki kedves levelét most hozzánk intézte, hanem mindenikü­­ket, akik visszagondolnak s érdemesnek tartják az itt maradiakat értesíteni azok­ról a körülményekről, amely­ben élnek s amire a rokonok, ismerősök, magyar véreik ki­váncsiak. Kérjük, hogy bá­torsággal írjanak s mi azok­nak közlését szívesen Ígérjük. 1941 junius 22. Verhovay Újság Szerkesztőjének, Pittsburgh, Penna. Tisztelt Uram! A clevelcndi 366-ik fiók nehány tagja és jómagam is úgy gondoltuk, hogy ön is bizonyosan szeretné tudni, hogy milyen a mi életünk a katonasorban és a hadgya­korlatok alatt. Az elmúlt hónapban had­Verhovayak Latia gyakorlaton voltunk Louisi­ana államban az Alexandria környékén levő KISATCHIE National Forest területén. Ez alatt az idő alatt a szabad­ban aludtunk, a földön, sát­rak alatt és gyakran azok nélkül. HADGYAKORLATOK ÉS A KATONAI ÉLET Camp Shelby (Mississippi) volt a tulajdonképeni székhe­lyünk. Innen indultunk el rendeltetési helyünkre, Cctmp Clairborne, Louisianába, a júniusi hadgyakorlatok szín­terére. Két napig tartott a 322 mértföldnyi ut megtevése és ez alatt az idő alatt több­nyire csak szandwieheket et­tünk és meglehetős mennyi­ségű kávét fogyasztottunk el. Útközben az első éjjel a Louisiana államban levő Ba­ton Rouge-i állami repülőtér területén pihentünk meg. Nagyszerű látvány lehetett a baton rougei lakosság részé­re az ezer számra felállított vászon sátrak, melyek gom­ba módra emelkedtek ki a föld színe felett. A szabad idő bekövetkezté­vel a várost teljesen ellepte a katonaság. Másnap reggel mielőtt elindultunk volna, reggeli imára gyülekezett a katonaság. Hétfőn este ér­keztünk meg Camp Clair­­borúéba és rögtön hozzáfog­tunk a sátrak leveréséhez. A következő nap délutánján már rendes kerékvágásba került ismét minden és ez a hely lett tartózkodási he­lyünk a következő egész hó­nap alatt. Innen szoktunk ki indulni némelykor öt napi időtartamra gyakorlatot vé­gezni. ilyen gyakorlatok alatt a menetelés gyakran társ­szekerek védelme (Truck Convoy) mellett az éjjeli sö­tétségben történt. Elsötétítés név alatt voltak ismeretesek az ilyen éjjeli menetelések, mert ilyenkor semmiféle vi­lágítást sem volt szabad használni. Az ily fajta me­netelésnek célja az volt, hogy megtévesszük az ellenséget, hogy az meg ne tudja, hogy milyen nagyszámú katona­ság menetel s hogy milyen utón halad. A .szabad földön való alvás alatt a legénység sok bogár és egyéb éjjeli ál­­latocskák kellemetlenkedései­nek volt kitéve. A reggeli bo­rotválkozás is gyakran el­maradt, mivel erre sokszor alkalom nincsen. A gyakorlatok tulajdonké­peni célja a legénységet meg­­edzeni, hogy hozzászokjanak a szabadban való élethez és ebben egész szép eredmé­nyeket sikerült a vezetőség­nek elérni. Néhány nap mtdva ismét visszatérünk Camp Shelbybe, amely a legénység részére majdnem paradicsom ahhoz képest, amilyen helyeken ez I MEGHALT “L1NEK MESTER” | A kiváló magyar művész és ember, nyolcvankét éves ko­rában hunyt el Clevelandban, a “Lutheran” kórházban. Temetése csütörtökön, junius 26-án délelőtt folyt le Bod­nár A. Lajos intézetéből és a west sidei Szent Imre róm. kát. hitközség templomából. — A West Park temetőben helyezték örök nyugalomra csak a szentelt viz keresztje feküdt már ekkor, de az egész szerencsétlen magyar faj keresztje is. Fia, Linek István, a ki­tűnő magyar iró és újságíró az egyetlen Amerikában, aki tolnai származású családjá­ból gyászolónak maradt utána. TARNÓCZY ÁRPÁD. Fájó szívvel, mélységes gyásszal jelentjük olvasóink­nak, hogy Linek Lajos, a ki­váló magyar festő- és raj­zol ómüvész, kedden hajnal­ban elhunyt. A szomorú hir egész Magyar Amerikát gyászba borította. Linek mesterrel, — akit tengeren innen és túl, min­den magyar ezen a néven is­mert és emlegetett, — nem­csak egy kivételesen nagy művész távozott el közülünk, de a legaranyosabb lelkű magyar ember is, akinek szindus életéből két világ­rész magyarságára sugárzott rá művészetének és ember­ségének csodálatos bája és varázsa. A “Linek név” Magyaror­szág fénykorában csillant fel a magyar égen. Zseniális gúnyrajzaival, leheletfinom­­ságu paszteljeivel és meleg­­tónusu, pompázó portréivei “tört be” a magyar főváros művészi birodalmába és szin­te pillanatok alatt hódította magához a művészvilág és a közönség érdeklődését. Gúny­rajzai félelmetes erővel os­torozták a politikai vagy társadalmi élet ferdeségeit; a finomlelkü pasztelek uj költői mélységeket fedeztek fel a szineskréta világában és portréival egész uj kife­jezéseket adott az emberi arcnak és formának. Külö­nösen női portréi nyűgözték le közönségét és okkal, mert a női bájt talán soha senki sem tudta olyan megkapó vonalakkal és színekkel vá­szonra vetni, mint Linek La­jos. De csak ma temettük el “a Mestert”, túlságos mély még a seb a szivünkön ahoz, hogy illő méretekben beszél­hessünk róla. Még szemünk előtt van az agg művész megmerevült arca, élete utol­só pillanatainak minden szomorúságával. Még el sem jöttünk tulajdonképpen a sírtól, amelyen át az örök­kévalóságba lépett közülünk. alatt a hónap alatt gyakor­latoztak. Camp Shelbyben a fiuk kupola alakú sátrakban laknak, amelyek ki vannak padlózva és deszka falakkal ellátva. Zuhanyfürdő is van és mozi és más szórakoztató újdonságok. Végül, — az igazat meg­vallva, — a fiuk mind egyet értenek abban, hogy ez az élet nem is olyan rossz, műit amilyennek hangzik. *Buck Private ” Nem teljesíthetjük még azt a szép kötelességet, ami ránk, a történések és a mű­vészi szép krónikásaira vár Linek mester életútjának nyomain. Máskorra kell azt hagynunk, hogy róla és mű­vészetéről mélyebb megbe­csüléssel beszéljünk. Most csak azt írjuk meg még, hogy ... eltemettük. Reggel 8 órakor, a Bod­nár-féle temetkezési intézet­ben összegyűltek igazi bará­tai és az ő művészetének apostolai, hogy hamvait át­adják az anyaföldnek. A te­metkezési kápolnában Remé­nyi József dr. búcsúztatott el tőle bennünket és a ma­gyar művészetet. A simái dr. Pólya László és Kovácsy M. György beszélt. Pólya dr. a jóbarátok nevében, Ko­­vácsy a magyar intézmények képviseletében. A Szt. Imre egyház temp­lomában csendes, gyászmise volt és ennek szinte meg­rendítő szomorúságában, fel­merült mégegyszer előttünk az “öreg Mester” feledhetet­len, kedves arca s aztán leg­közelebbi barátai: Reményi József, Pólya László, Sörös Andor, Kovácsy M. György, Vágó Sándor és Tarnóczy Árpád, gyászkocsira helyez­ték a koporsót, amin nem­(Akroni Magyar Hírlap.)--------------O-------------­ETNA, PA. 12-ik fiók Tisztelettel értesítem az össztagságot, hogy Petti Jó­zsef személyében uj titkár­­pénztámokot választottunk, akinek a cime: 533 Stanton Ave., Millvale, Pa. Minden egyesületi ügyben szívesked­jenek tehát hozzáfordulni; a tagsági dijaknak kellő időben való beküldése igen kívána­tos volna, hogy az uj ügy­kezelőnek a munkáját ezáltal megkönnyitenénk. Tagtársi tisztelettel Tóth András. Asthma Mucus Coughing, Gasping Thanks to a Doctor's prescription calleo .tfendaco, thousands now palliate terrible re­curring attacks of choking, gasping, cough­ing, wheezing Bronchial Asthma by helping nature remove thick excess mucus. No dopes, no smokes, no Injections. Just tasteless, pleasant tablets. The rapid, delightful pal­­.iative action commonly helps nature bring welcome sleep—a "God-send." A printed guarantee wrapped around each package ol Mendaco Insures an immediate refund of the full cost unless you are completely sat­isfied. You have everything to gain anc nothing to lose under this positive monej back guarantee so get Mendaco from youj druggist today for only 60c. PENGŐK, valuták gyors kifizetése rádióval nyugtázva. Kérjen olcsó árlejtést. Jós, ál­mos, szakácskönyv, polgárosító levelezési tan­folyammal 30c. Törvénytelenek törvényesitésa^ kihozatali, bevándorlási, hites fordítási, tűz-, élet-, stb. biztosítások. 100 darab U. S- lo bogó label (citnke) 25c. — GARTNEB IRODA, 207 B. 84 St., NEW YORK. — Nyitva este 9-ig: RE. 4-7068. — 1910-bei alapítva. A Verhovay Egylet tagja. Kentucky legfinomabb Bourbon jajnak ez a 4/5 Quart $1.75 No. 471 Pint........ $1.08 No. 492 f Adóval együtt) Minden állami üzletben és bárban kaphat« kóstolja meg most.,7 évvel az Ital tilalom megszűnése után ^ THE DOUBLE-RICH” BOURBON I 90 WOOF...THIS WHISKEY IS 4 YEARS OID. SCHENIEY DISTIUERS CORP., NEW YC « CJ1Y KEDVES SOROK

Next

/
Thumbnails
Contents