Verhovayak Lapja, 1940. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1940-07-04 / 27. szám

Mintin'iimur ' I ITT (Verhoray Journal) VOL. XXIII. ÉVFOLYAM 1940 JULIUS 4. NO. 27. SZÁM VÉDEKEZNI KELL AZ IDEGENGYŰLÖLET ELLEN Amerika! Varázslatos név volt sokáig, igen sokáig. Szűz terület; — emberi lehetőségek földje. Akinek szűk volt a világ, akiben kalandok vágya fe­szült, vagy akiben tervek bontakoztak, akinek számára nem volt hely odaát, vagy akiket sorsuk kergetett; lázadók, kalandorok, üldözöttek és politikai menekültek, gazdasági számiizöttek és rajongók mind idejöttek — ha tehették, — erre a földre. És országot teremtettek maguknak. Uj hazát és ebben az u] hazában összeomlott százféle nem­zetiség, százféle vér, százféle terv és százféle ösztön. És harcben, munkában s öldöklésben: földdel, rengeteggel, zabolátlan folyókkal, a természettel és egymással való küz­delmekben kialakult Amerika sajátságos arca. Kialckult az amerikai társadalom: szétfeszítő ellentmondásokkal, éles osztálykülönbségekkel, melyek mégis egyre maga­­sabbrenűü létformában vitték ezt a még mindig forron­gásban élő hatalmas fiatal országot. Az idők múlása azonban nyomokat hagyott Amerika egész arculatán, egész lelkületén. Már hosszú évekkel ezelőtt egy polip kapcszkodott bele a társadalom testébe. Undorító állat ez s a közön­séges neve idegengyűlölet! A huszadik századnak ez a szörnyszülöttje most érte el erejének a teljességét. Euró­pában a két világnézet pokoli harca itt Amerikábcn is — szinte észrevétlenül — megduzzasztotta az idegen­gyűlölet emlőit, melyeken furcsa generáció cseperedett fel. Az Egyesült Államok törvényhozását valósággal el­árasztották olyan törvényjavaslatokkal, amiknek éle a külföldi születésűek, elsősorban pedig azok ellen irányul, akik nem polgárai ennek az országnak. És az előítélet meg a gyűlölet hallatja a meggyanusitás szavát a kül­földi származásitokkal szemben. * * * A múlt hónapban úgy a képviselőház, mint a szenátus elfogadta az idegenek nyilvántartására és lajstromozására vonatkozó (H. B. 5138. Cal. No. 1802. sz.) törvényjavas­latot, melynek kettős célja van. Az egyik, hogy mega­akadályozzon az Egyesült Állomokban minden olyan alat­tomos igyekezetét, amely a katonai rendet és fegyelmet sérteni, vagy magát a kormányformát mgdönteni akarja. (Kommunista, názi, fascista, stb. törekvések.) Ilyen szem­szögből nézve a törvényjavaslatot annyira érthetőnek találhatjuk azt a mai nehéz időkben, hogy mindnyájan csak helyeselhetjük. Igen ncpy hibája azonban a törvény­nek az, hogy összekapcsolták és igen drasztikusan kife­jezésre is juttattak benne egy másik, most már testet öltött gondolatot is. A törvény u. i. szigorúan elrendeli, hogy mindenkit, aki nem polgára ennek a hazának, nyil­ván kell tartani, lajstromozandó és ujjlenyomatait be kell adni a szövetségi kormány illetékes közegeinek. Aki ezt elmulasztja, 4 hónapon belül deportálandó. A törvényhozás most folyó lázas időszakában, midőn e törvényjavaslat a képviselőházban keresztül siklott, sokan azt remélték, hogy a szenátus mégis csak el fogja vetni, de sajnos, ez nem történt meg. Junius 15-én Thomas Cornally texasi demokrata sze­nátor váratlanul a szenátus színe elé hozta a javaslatot és azt egy kis lényegtelen módositásscl elfogadásra aján­lotta. A szenátusban ellene egy honatyánk sem emelt ki­fogást és senkinek sem jutott az eszébe az, hogy mennyi­re sérti ez az önérzetét a tisztességes, a jóakaraiu és a jellemes bevándorlóknak, akik lojálisok és tisztelik ennek a szabad és hatalmas országnak az alkotmányát, tör-> vényeit, megértik a demokrácia princípiumait és ilyen szellemben cselekesznek és élnek is. És hogy az alaptalan megvádolás lesújtó rájok nézve, azt külön nem is kell T ÍI ZI JÁTÉK TŰZIJÁTÉKOK ideje ez, Csillagot hullat a boldog ég és csillagot hullat a boldogtalan föld is. CsiMagos örömtüzeket, mert örvend: az Isten és örvend az ember, ha júliusra fordul az Univerzum, a földi élet legszebb emlékeivel. Es Így van már ez vagy százhatvan és még néhány éve, amióta aláírták Philadelphiá­ban a FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZATOT, az istentölvaló népjogok legpecsétesebb doku­mentumát. Jefferson elnök vetette Írásba a tökéletesen szabad ember s egy tökéletes ország szabadságlevelét. írván az Írásba kitörölhetetlenül, hogy: “Itten pedig nem parancsol többé a király, hanem egyedül maga a nép, mert ezentúl már az kormányozza a maga országát.” így volt valahogy. Ilyen egyszerűen. Mert hiszen ennél nincs is dolog, gondolat egy­szerűbb. Hát hogyne gyújtana erre örömtüzeket az ember és hogyne hullatna Isten csillagot! Es most is igy hull a csillag a nagy évfordulón. Hull pásztásan, hull koszorúsán. Hull égről, földről. Mindenünnen. Gyönyörű ez az éjszaka. Kábitóan, álmodóan szép. És szól öreg­­amerikás Jómagyar Péterné édesegy lányának olvadoző szívvel: — Eriggy mán lelkem, hozz be egy kötényrevalót. Mert, — teszi hozzá kedves mosoly­gással, — bánkódó bus szívre nincsen jobb orvosság a hullócsillagnál. Elindul hát a leány . . . csillagot szedni. Kibontott köténnyel áll ki a tetőre s nagy Amerikának zengő himnuszával hívja a csillagot: CSILLAGOK, CSILLAGOK, HULLJATOK, HULLJATOK. ÉDESANYÁMNAK VINNÉK EGY KÖTÉNYRE VALÓ, BÁNATOKAT OLDÓ, RAGYOGÓ CSILLAGOT. És durrog, pufog a temérdek rakéta. A százhatvan és egynéhány éves ifjú ország né­pének rengeteg öröme. De még magasabb régiókban is záporoz a csillag, a “mégszebb tűzijáték”, mert a szóbeszéd is mondja, — hogy Isten is akkor teremt uj világokat, amikor az ember dicsőségeset alkot. Dicsőségeset, örökéletüt. Es szedi a lány a csillagot, mint a piros meggyet. Szedi boldogan, sz^di álmodással. Gyönyörű látomással. Mert, — Isten tudja mért, — szülők szülőföldjére gondol. Arra az ősi maroknyi földre, amelyik talán szintén csillagból hullt ki és mégis mindig küzd, — immár ezer *ve> — egy kis boldogságért, egy kis szabadságért. És amit örökké, jaj, most is, most is, dur­­rogva durrog, dörög, dübörög körül a földi indulatok tüze ... a pokoli tűzijáték. Nézi az eget a gyönyörű látomást, a koszorúba nyílt világosságot, magyar szivek vá­gyódásának égi vetületét s szép Magyarországnak édes himnuszával szedi a csillagot: CSILLAGOK, CSILLAGOK, HULLJATOK, HULLJATOK. MAGYAROKNAK VINNÉK SZABADSÁGOT HOZÓ, BÁNATOKAT OLDÓ NEGYVENNYOLC CSILLAGOT. Mert egy nép boldogságához mégis csak kell vagy negyvennyolc csillag! Tiiuór.v ÁRPÁD.

Next

/
Thumbnails
Contents