Verhovayak Lapja, 1940. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1940-01-04 / 1. szám

Journal of Verhovay Fraternal Insurance Association ,VOL. XXIII. ÉVFOLYAM 1940 JANUÁR 4. NO. 1. SZÁM Lányok Kalendáriuma KÖLTŐ SEM álmodhat szebb históriát, mint amilyen a “szökőév” legendája. Ihol van ni: Ki tudja, mikor, ki tudja, hol — elég az hozzá, hogy nagyon bánkódott egykoron a gőgös várttr lánya, szépséges Rozmaring. Ott ült a könyöklőn és az éjszakába bámult. Csillagködös ezüst völgyre, ahol busfejü gebéjén, még busább fejjel léptetett a Diák. Nem a vár felé, Inkább elfelé, mert így parancsolta ezt a várur. Bolond diák volt ez a Diák. Nem a várur hőstetteit firkálta rá a drága pergámentre, hanem a sajátmaga keserves sóhajtásait. Ilyeténképpen: HA ÉN KIRÁL VÓNÉK, OLLAN TÖRVÉNYT ÍRATNÉK: NAGYUR POHARÁBÓL A DIÁK IS IHATNÉK, NAGYUR KISKERTJÉBŐL ROZMARINGOT TÉPHETNE. SZÍVSZERELMÉVEL OLTÁR ELÉ LÉPHETNE. Hát ezért! Ezért ment a Diák busfejü gebéjén eifele. És ezért ült Rozmaring a könyöklőn. Minden éjszaka. Még azon az éjszakán is, amikor nagyot fordul az idők numerusa és * végtelen, titokzatos mindenségböl uj üzenet érkezik a földre. Sirt, sirt Rozmaring a diák után. mint párja után a gerlice. De nem nagyon sokáig im­már, mert ama nagy idöforduláskor, sólyom szállt az ablakára. Sólyom, gyorsszárnyu, süveges­­fejű, hírhozó, hegyhát csakugyan olyan törvényt hozott a király, hogy.... A többi ott volt a pergamenten és kétszer se olvasta el Rozmaring, már ott ült a sólyom szárnyán és — miként az ilyenkor már szokás volt akkoriban, — köd előttem, köd utá­nam... menten a király előtt termett, hogy vájjon csakugyan igaz-e az a törvény, hogy februá­­rius 29-ik napján, — amilyen nap csak egyszer esik minden négy esztendőben, — a lány vá­laszthat magának férjet? Bólintott a király, hogy bizony ez a törvény az ő országában, aminek határa földtől az égig. víztől a vízig terjed. — No, uram, királyom, ha ez a törvény, — rebegte sietve Rozmaring, — kerittesd ‘elő hozzá a diákot. * Száz vitéz rögtön lóra ült, száz szolga rögtön szétfutott. Elő a diákkal! De a diákot nem kellétt sokáig keresni, mert sose járt az másfelé, mint a Rozmaring nyomán. A többi aztán már nem is érdekes. Hacsak az nem talán, hogy a királynak is úgy megtetszett a diák, hogy amikor egészen elöregedett, ráhagyta az egész királyságot. Ekkor aztán úgy megerősítette ezt a törvényt a Diák. azaz hogy az uj király, hogy még ma sincs biz az máskép: ha 29 napja van februárisnak, hát most is csak a lányok járnak el kérőbe. Sokszor meg se várják már ezt a nevezetes napot, hanem aszongyák, hogy... még ennél a törvénynél is erősebb az a törvény, amit a szivek királya íratott pergámentre és ennek foly­tán más esztersdők akármelyik napján is úgy cselekednek, mintha februáris 29-ike volna. így van-e, nem-e, az tudja jobban, aki jobban tudja. De az bizonyos, hogy amikor el­következik a "törvényes idő”, szépen kilépnek a kalendáriumból és meglobogtatják az ősi pergamentet. így lépnek elő ilyenkor a lányok mind. Magyar legénynek a magyar lány, németnek • német, ángliusnak az ánglius, taliánnak a talián és.., Verhovaystának a “Verhovay lány,” És ugyan: ki merne ellenszegülni a törvénynek? Az Uj Esztendő Legszebb Ajándéka Az 1940-ik esztendőben az Egyesült Államok keres­kedelmi és ipari munkásai közül mindazok, akik betöl­tötték 65-ik életévüket, vagy azt már túlhaladták, a leg­szebb újévi ajándékot kapják: RENDES HAVI AGGKORI NYUGDIJAT, ÉLETÜK VÉGÉIG. Ennél értékesebb aján­dékot egyetlen egy ország sem adhat a munkában ki­merült és nyugalomba vágyó polgárainak... A hatvanöt évesek részére ez valóban váratlan aján­dék lesz, mert hiszen az eredeti aggkori nyugdíjtörvény (Social Security Act) szerint csak 1942 január elsején kezdődött volna a nyugdijak (old age benefit) kiutalása, de négy évig tartó heves képviselőházi viták után, az el­múlt nyáron megváltoztatták honatyáink az eredeti tör­vényt. Az eredeti társadalombiztosítási törvénynek, melyet 1935 augusztus 14-én irt alá az Egyesült Államok el­nöke, (s mely 1937 január 1-én, tehát éppen három év­vel ezelőtt lépett életbe) — a FŐBB MÓDOSÍTÁSAI a következők: A törvény, illetve az aggkori biztosítás kiter­jed az egész családra, — olyan értelemben, hogy amikor egy ember eléri 65-ik életévét és felesége is még életben van, aki szintén 65 éves, vagy idő­sebb, íelesege külön “háztartási” évjáradékot kap, mely fele annak az összegnek, (az “egy szemé­lyes” a — járuléknak) amit a férfi kap. Ha a férj meghal, mielőtt eléri a 65 éves életkort, öz­vegye 65 éves korától kezdve élete végéig meg­kapja háromnegyed részét annak az aggkori év­­járadéknak, amire megboldogult férje jogosult lett ‘volna — aszerint számítva, hogy a férj meny­nyi ideig dolgozott és fizetett társadalombiztosi­­tási adót (1%-a a keresetnek) és mennyi volt át­lagos keresete ezen idő alatt. Tizenhatéves, —• vagy ha iskolába járnak, tizennyolcéves korukig életben maradt, ellátatlan gyermekeinek mind­egyike az elhunyt évjáradékának 50 százalékát kapja. Ha egy embernek nem marad más örö­köse, szüleinek mindegyike az elhunyt évjáradé­kának 50 százalékát kapja, feltéve, hogy eltar­tásukért másra szorulnak és 65 évesnél idősebbek. Ha a feleség maga is dolgozott s maga is jogosult az uj módosított törvény szerint a biztosításra (éppen úgy mint férje) a magasabb “háztartási” járulékok csak akkor kerülnek kifizetésre, ha a férfi és az asszony “egy személyes” járulékai együtt sem érik el a “háztartási” járulék ma­gasságát. — Más szóval, ebben az esetben a férj és az asszony maguk választhatnak, hogy to­vább is az “egy személyes” — járulékot akarják-e élvezni, amelyekhez mindenképpen joguk van, vagy a “háztartási” járulékot, ha azok maga­sabbak. Mindezek az intézkedések nem 1942-ben lépnek ér­vénybe, mint ahogy eredetileg tervezték, hanem ÉLETBE LÉPTEK MÁR JANUÁR 1-ÉN. Sokan, igen sokan erre nem számítottak s igy valóban váratlan újévi ajándék lesz számukra a U. S. Social Security Administration­­nak (az Egyesült Államok Társadalombiztosítási ügy­vezetőségének) a csekkjei. — Hiszen most már számok­ban is tudják, hogy ebben az évben 485,000 nyugalomba vonuló idős testvérünk fog aggkori nyugdijat kapni és nyugdijakban fog részesülni még: 125,000 feleség és 20,000 hatvanöt éven felüli özvegy; 78,000 fiatal özvegy TARNÓCY ÁRPÁD

Next

/
Thumbnails
Contents