Vas Megye Hivatalos Lapja, 1950. január-június (47. évfolyam, 1-11. szám)

1950-01-30 / 1-2. szám

— 78 — E '«a £ Járás tárgyalási hely Tárgyalási napok az 1950­évre u* 1. II. III. If. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. 10 Aksószölnök 12 9 ) 13 11 15 13 10 14 12 9 14 íi Szentgotthárd Vasszentmihály 26 23 23 27 25 29 27 24 28 26 23 28 12 Öriszentpéter 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21 13 Pornóapáti 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 14 Szombathely Vasszécsény 20 21 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20 15 Acsád 28 28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 28 16 Gén csapati 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 17 Irottkő Kőszegszerdahelv 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13 18 Nagycsömöte 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 19 Nemesesó 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 28 28 20 Rum 3 7 7 6 2 6 4 1 5 3 7 5 21 Vasvár Bérbaltavár 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 22 Gerse 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 A tárgyalási napok jegyzékét a községi bíró hivatalos helyiségében függesszék ki. A lakosságot figyelmeztessék arra, hogy ezeken a napokon panaszaikkal, kérelmeikkel a járási főjegyzőkhöz vagy helyetteséhez for­dulhatnak. Felhívom a járási főjegyző urakat, hogy a tárgyalási napok délelőttjén jelenjenek meg a községben; előre meghirdetett órában. Panaszt, kérelmet vegyék át, és azt lehetőleg azonnal intézzék el. / A községek lakosságát érdeklő ügyek tár­gyalását ide tűzzék ki és a feleket is ide idéz­zék meg. Gyámügyekben szükséges eljárást is a tár­gyalási napokon végezzék el. Pontosan tartsák be a kitűzött időt. A tár­gyalási napok idejét csak elkerülhetetlen szük­ség esetén változtassák meg. Erről az érdekelt lakosságot kellő időben éHestsék, hozzám pe- dig tegyenek indokolt jelentést. Ha a kültárgyalási napokon az érdekelt köz­ségben járási főjegyző úr személyesen meg­jelenni nem tudna, űgv helyettesét küldje ki. Az 1951. évre szóló kimutatást —■ fentiek szörint késztve — 1950. december; 20-ig ter­jesszék be. Szombathely, 1949. december hó 31. DIÓSSI GYÖRGY sk. alispán. Vas vármegye Alispánja. 5210—10/1. 1949. szám. Tárgy: A hivatalos iratok kézbesítésének szabályozása tárgyában kiadott 4169/1949/159/ Korm. és 80.000/1949., 188/1. M. számú ren­deletek végrehajtása. Valamennyi Járási Főjegyző és általuk Községi és Körjegyző Uraknak, Polgármester Urnák, Kőszeg Valamennyi Központi Előadónak, Vármegyei Árvaszéknek, Vármegyei Irodaigazgatónak! A Belügyminiszter Ur 5023—14/1949. sz. rendelete alapján értesítem, hogy a hivatalos iratok kézbesítésének újabb szabályozása ;tár- gyában kiadott 4169/1949/159/Korm. számú, továbbá az ennek végrehajtása tárgyában ki­adott 80.000/1949/188/1. M. számú rcndeletek .folyó évi december hó 1. napján hatályba léptek. A hivatkozott rendeletek általában kimerítő rendelkezéseket tartalmaznak. Szükségesnek lá- tim azonban az alábbi intézkedések megtételét: 1. A 80.000/1949. I. M. számú rendelet 1. §-a (1) bekezdésének értelmében „a hivatalos iratok kézbesítésére borítékot használni csak akkor szabad, ha az irat egynél több lapból (ívből) áll, vagy az iraton a címzésre felhasználható üres hely nincs, úgyszintén, ha az irat természeténél fogva a feladó hatóság a borítékban való kézbe­sítést elrendeli”. flt

Next

/
Thumbnails
Contents