Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1941. január-december (28. [!39.] évfolyam, 1-25. szám)

Betűsoros tárgymutató

fifiV^OQ» Vasvármegye Hivatalos Lapja 1941. évfolyamának tárgymutatója. A. Á. Aljegyzői (vm) állás betöltése: 77. 87. Alsószölnöki körorvosi állás betöltése: 118, 124 Altiszti állás betöltése a vármegyénél: 185. Államerdészeti kezelési költségjárulék 1941—1945. .évekre: 83. Állategészségügyi havi kimutatás: 9, 21, 32, 52, 60, 71, 79, 90, 106, 123, 133, 143, 156. 161, 170, 176, 182, 191, 199,, 210, 219, 225, 23,9, Állatorvosi magángyakorlatra vm. szabályrende­let módosítása: 63, 138, 139. Állattenyésztési alap 1940. évi maradványának felhasználása: 172. Állatvásárok kimutatása: 8. Árvízkárosultak részére segély megszavazása: 81. B. Baján József th. utinapszámos kegydíjának meg­állapítása: 61. Bakó János utbiztos részére kölcsön folyó­sítása: 233. Balogh Sándor dr. vasszentmihályi körorvos szabadsága: 178. Bátor Mihály utkaparó kegydíjának megállapí­tása: 82. Bernáth Imre dr. körorvos szabadsága': 152. Bérbaltavári dijnoki állás betöltése: 166. Bérbaltavári körállatorvosi állás betöltése: 213. Bolfert Ferencné győrvári lakos munkásházának átadása: 72. Boódor Zoltán dr. szolgabiró fiz. nélküli szabad­ságolása: 73. Boros István várkeszöi lakos cselédkönyvének megsemmisitése: 21. Börzsönyi Ernő vépi lakos cukorvásárlási igazol­ványának megsemmisítése: 123. Bursák László dr. körorvos szabadsága: 152. Busi Zsófia kegy. név. járulékának megállapí­tása: 43. C Cs Czeizel János dr. kórházi főorvos szabadsága: 158 Celldömölki közkórház alkalmazottainak kará­csonyi segélye: 2. Celldömölki közkórház tűzifa és szén beszer­zése: 186. Celldömölki tüdőbetegeket gondozó intézet th. kezélesbe vétele: 55. Chernél Ernő dr. főszolgabíró szabadsága: 164, 204. Csehi község bábái állásának betöltése: 179. Csendörparancsnokságok szervezése a muraszom­bati járásban: 163. Csörötneki segédjegyzői állás betöltése: 77. Csörötnek-rábagyarmati 3. sz. fahíd feljárójának átépítése és a rátót-rábagyarmati vic. ut mel­letti árok létesítéséhez terület kisajátítása: 43. D. Deák József th. utinapszámos kegydija: 61. Derzsényi Tibor dr. vm. aljegyző szabadsága: 16, 164. Desits Imre dr. sárvári községi orvos szabadsá­ga: 235. Délvidéki területeken a csendőrség elosztása: 163. Dijnoki vm. állások betöltése: 76, 139, 153. Dunántúli Hétfő c. lap terjesztésének engedélye­zése: 5. E. É. Eberhardt Mihály dr. körorvos szabadsága: 139. Egészéségügyi havi kimutatás: 9, 21, 32, 52, 60,, 71, 79, 90, 106, 123. 133. ,143. 156, 161. 170r 182, 191, 198, 209, 225„.238. Egyesült női tábor felhívása: 50. Egyházasrádóci gyógyszertár fenntartása: 149. Elkobzott jószágok árverése: 58. Erdei facsemete és suháng kiosztása: 154. Erdei falopások és egyéb rongálások megakadá­lyozása: 116. Élő borjú és marha alapárának megállapítása: 178. Élelmező tiszti állás betöltése a vm. közkórház­nál: 248. F. Fehér Pál vendéglőssegéd munkakönyvének meg­semmisítése: 156. \ Felsöpatyi körjegyzői lakásnál a melléképületek építési munkáinak kiadása: 120.

Next

/
Thumbnails
Contents