Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1939. január-december (36. [!37.] évfolyam, 1-32. szám)

Betűsoros tárgymutató

Bekötőutak 1939. évben végrehajtandó épí­tési munkáira 30.000 P. államsegély mi­kénti felhasználása : 58. Özv. Berdál Gézáné kegydíjának felemelése : 150. Berecz János által kiadott: »Minden Ke­resztény Magyarhoz« cimü röpirat ter­jesztése : 2. Bertha-féle alapítvány Rábahidvég község kezelése alatt álló ingatlanai haszonbér- beadása : 328. Bérbaltavári körorvosi állásra pályázat :49. Bérbaltavári községi dijnoki állásra pályá­zat : 312. Bizol inj. Solubismuth inj. és Subismin inj. elnevezésű gyógyszerkészítményeknek a közgyógyszerellátás terhére rendelheté- se : 44. Boáez István nagyunyomi lakós elhullott tehene után th. segélyben részesítése: 338. Bobai segédjegyzői állásra pályázat: 262. Bouaplaszt elnevezésű ragtapasznak a köz­gyógyszerellátás terhére rendelhetése: 29 Dr. Boódor Zoltán tb. szbiró körmendi lakós szabadsága: 272. Bors' János kondorfái lakós munkástoborzá­si engedélye : 64. Búcsúi szárnyutak a vic. közutak hálózatába felvétele : 78. Budapesten 1939. évben megtartandó közsé­gi orvosi tanfolyam és ezt követő vizs­gák tban hirdetmény : 200. Burgonyarák és kolorádó bogár behurcolása és elterjedése megakadályozása : 129. C. Cs. Celldömölki közkórháznál belgyógyász fő­orvosi s esetleg megüresedő alorvosi ál­lásra pályázat: 3. ' Celldömölki járásban legkisebb mezőgazda- sági munkabérek megállapítása : 162. Celldömölk községnek méntelep építési költ­ségeihez 5.000 P. kamatmentes kölcsön és 2.500 P. th. segélye: 254. Celldömölki várni, közkórház 1940. évi költ­ségvetése : 258. Celldömölki anya és csecsemővédő intézet fentartására adománygyűjtés : 271. Celldömölk községi irnoki állásra pályázat: 273. Celldömölk községi dijnoki állásra pályá­zat : 303 a. Celldömölk községi segéd jegyzői állásra pá­lyázat : 342. 1 Chernél Ernő jb. fbiró szabadsága : 203. »Cinea« hidak kiépítéséhez területek meg­szerzése : 56. »Colostrin« elnevezésű tápszerkészítmény közgyógyszerellátás terhére rendelheté- se : 212. »Cortipán« u. a. : 212. Csákánydoroszló község volt Rábadoroszló községrész vadászterületének bérbeadá­sa : 4. »Csákánydoroszló«-ra változtatása »Nagycsá leány« állomás nevének: 110, 159. Csecsemőhalálozások (nyári) magas számá­nak csökkentése : 155. Csehimindszent község vadászterülete bér­beadása : 352. Cserkész Sportrepülő Egyesület (Vasvárme- gvei) támogatására fedezet biztosítás : 186. Cséplőgépek használatára vonatkozó sza­bályrendelet kihirdetése : 174. Csipkerek község vadászterületének bérbe­adása : 352. Csörötneki körjegyzői állásra pályázat: 113. Csörötneki szülésznői állásra pályázat: 204. Csörötnek község villamosenergia ellátásá­ra engedélyokirat: 228. Czeglédy Sándor ny .un. altiszt mmgd íj ki­egészítő kegydija : 287. D. Deseptyl tablettáknak a közgyógyszerellátás terhére rendelhetése hatálytalanítása: 2. Déneslak község vadászterületének bérbe­adása : 5. Déri József halastói lakós munkástoborzási engedélye : 31. Dijnoki állások szervezése (5) : 168. Dijnoki állások szervezése Om. ügykör el­látására : 330. Dijnoki állások betöltésére (10) pályázat hir­detés : 345. Dómján Benjamin nagycsömötei lakós el­hullott tehene után th. segélyben része­sítése : 338. ifj. Dormán János vasboldogasszonyi u. a.: 341. Dörnfeld János szőcei u. a.: 184. Dcbörhegyi szülésznői állásra pályázat: 228. E É. Ebadóalap terhére : »Állategészségügyi és el­vi jelentőségű határozatok« cimű mű megrendelése : 57. Ebadóalap 1940. évi költségvetése: 249. Egervár-gősfai vic. utón lévő 3. sz. Sárviz patakhid újjáépítése és fedezet bizto­sítása : 251. Egyházaskesző stb. község villamosenergia ellátására engedélyokirat: 87. Egyházasrádóc község vadászterülete bér­beadása : 352. Elkobzott bűnjelek elárverezése szombathe­lyi fbírói hivatalban : 178. Erdei facsemete és suháng kiszolgáltatás :

Next

/
Thumbnails
Contents