Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1939. január-december (36. [!37.] évfolyam, 1-32. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 Erdei iskola részére 1.000 P. segély meg­szavazás : 319. gróf Erdődy Pál engedélyokirata Szentpé- terfa község villamosenergia szükséglete ellátására : 96. Erdőigazgatósági főnöki teendők ellátásával Vető Gyula megbízása : 189. Erdőkezelési járulékok befizetésére felhívás: 30. Erdőőrzési alap (vili. közös) 1939. évi költ­ségelőirányzata : 30, 43. Építkezési munkák kiírásánál és odaítélésé­nél ácsiparosok ajánlatainak fővállalko­zókkal szemben érvényesítése.: 279. F. Facsemete (erdei) és suháng kiszolgáltatás 118. Felsődunánluli Mezőgazdasági Kamara szer­kesztésében megjelenő »Kamarai Érte­sítő« közigazgatási hatóságoknak díjta­lanul megküldése : 199. Felsődunántúli Szarvasmarhatenyésztő Egye sületek Szövetsége székhelyeinek Vesz­prémből Szombathelyre áthelyezése : 189. Felsőjánosfa község vadászterületének bér­beadása : 353. Felsőbüki Nagy Sándor alapította Keme­nesaljái közkórház Celldömölk 1940. évi költségvetése : 258. Felsőmaráci körjegyzőségi irnoki állásra pá­lyázat : 279. ’ Felsőmaráci kgi. dijnoki u. a.: 347. Felsőrönök stb. község villamosenergia szol­gáltatására engedélyokirat: 228. Felvidéki harcokban kitűntek felvétele a »Vitézi Rend»-be : 288. Fontsterling kölcsönből a közúti alap által igénybevett rész felhasználásának meg­állapítása : 153. Főjegyzői és egyéb állásokra pályázat : 66, 89. Főjegyzőnek, mint közúti előadónak, uti- átalány megállapítása : 53. Fűszerpaprika minősítőjegy és ólomzár együttes árának újabb megállapítása : 213. G. Gy. Gaál József kondorfái Iakós<munkástobor- zási engedélye : 16. Galba Vince l’biró szabadsága : 190. Gazdasági Egyesületnek permetezőgépek be­szerzésére adott kamatmentes kölcsön visszafizetésére halasztás engedélyezés: 55. Gazdasági munkaviszonyból felmerülő vitás ügyek soronkivüli elintézése : 341. Geltsch Vilmos drogéria reklámgépkocsi al­kalmazási engedélye : 188. Gergely János és tsai egyházashetyei lakósok oltóanyag megtérítési segélye : 328. Gérce községben létesítendő egészségház és ovoda céljára th. segély megszavazás : 151. Glaudubolin inj. közgyógyszerellátás terhé­re rendelhetése : 45. »Gotamin« lápszerkészítmény közgyógyszer - ellálás terhére rendelhetése : 212. Gősfa község vadászterülete bérbeadása: 5. Gőzcséplőgépek használatára vonatkozó sza­bályrendelet kihirdetése: 174. Gyauógeregye község vadászterülete bérbe­adása : 114. Gyapjaspille petecsomóinak irtása : 117. Gyámpénztárban elhelyezett pénzek közös kamatkulcsának megállapítása 1938. év Tt fpíprp • Ö7 U.' az 1939. év I. felére: 201. Gyámpénzlári alap 1938. évi számadása 320 Győri kerületi tüzoltótanfolyam látogatására felhívás : 46, 130, 225. Gyümölcstermelők Vasmegyei Tagegyesüle­tének a gyümölcstermelői intézői állás dologi kiadásainak fedezésére th. segély engedélyezés : 37. H. Hadirokkantak, özvegyek és árvák országos Nemzeti Szövetsége Vas vármegyei és Szombathely városi csoportja adomány- gyűjtési engedélye : 289. ( Hampusz Mátyás elhullott tehene után th. segélyben részesítése : 337. Hazafias, kulturális stb. segélyek és adomá­nyok az 1939. évre megszavazása: 41. U. a. 1910. évre : 247. Házalókereskedésnek a határkerületben el­tiltása és a házalókereskedés gyakorlá­sáról és eltiltásáról szabályrendelet: 136 Házalókereskedés eltiltásáról vm. szabály- rendelet : 244. Háztartási alap 1939. évi költségvetése kere­tén belül hiteltullépés : 329. Háztartásialap 1939. évi költségvetése kere­tén belül hitelátruházás : 320. Háztartási s egyéb alapok 1940. évi költség- vetése : 242. Iieöyhátszentjakabi szülésznői állásra pályá­dat : 228.' Helyreigazítás : 207. özv. Herceg Lajosné csipkereki lakos el­hullott állatai után th. segélyben része­sítése : 39. Herény község villamos energia ellátására engedélyokirat: 202. Hernyók, hernyófészkek stb. irtása : 79. Dr. Hetthéssy Jenő vasvári fbiró szabadsá­ga : 190.

Next

/
Thumbnails
Contents