Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1939. január-december (36. [!37.] évfolyam, 1-32. szám)

Betűsoros tárgymutató

Vasvármegye Hivatalos Lapja 1939. évfolyamának HBV.2003 tárgymutatója.-- —.—^\J—— I A . A. Adománygyűjtési engedélyek : 61, 63, 65,224 259, 271, 272, 289. Agg Gábor vaspöri lakos munkástoborzási engedélye.: 63. Dr. Ajkay Béla tb. szolgabiró szabadsága : 17 Alispáni állásra pályázat hirdetés: 275,280. Alispán felhatalmazása a rendelkezési alap 1939. évi hitele terhére 100 P. segély engedélyezésére : 7. Alsórönök község villamos energiaszükség­lete ellátására engedélyokirat: 228. Alsórönök község vadászterülete bérbeadá­sa : 4. Alsóság községi irnoki állásra pályázat: 274. Alsósági körjegyzőségi dijnoki állásra pá­lyázat : 348. Ambesid Solubile inj. elnevezésű gyógyszer készítménynek a közgyógyszerellátás ter­hére rendelhetése : 30. Ambesid tablettának a közgyógyszerellátás terhére rendelhetése hatályon kívül he­lyezése : 2. Andrásfai körbábai állásra pályázat: 273. Apaállatok beszerzésére községek és közüle- teknek az állattenyésztési alap 1938. évi hitele terhére segélyek megszavazása: 15, 41. Arcképes igazolványok megújításához vár­megyei alkalmazottak, nyugdíjasok stb. térítési díj hozzájárulás megszavazása : 257. Arcképes igazolványok családi pótlékban nem részesülő közalkamazottak, nyug­díjasok stb. feleségei részére is kiadha- tása : 291. Asszonyfalva község nevének : »Vasasszony- fa« névben megállapítása : 139. Acsiparosok ajánlatainak építkezési munkák kiírásánál stb. fővállalkozókkal szemben érvényesítése : 279. Államépítészeti hivatali helyiségek kibővíté­se és építési költségek biztosítása : 107. Államépítészeti hivatal 1938. évi fenntartási költségeihez fizetendő vármegyei hozzá­járulási összeg fedezésére hitelátruhá­zás : 152. Állami erdei facsemete és suháng kiszolgál­tatás : 118. Állandó utinapszámosok öregségi és rok­kantsági járadékának kegydíj formában való kiegészítése : 135. Állatbetegségekről (ragadós) th. állatorvosi kimutatások: 6, 11, 20, 25, 51, 70, 83, 92, 105, 123, 142, 165, 180, 191, 207, 216, 231, 265, 276, 285, 294, 309, 344, 357. Állategészségügyi rendeletek és elvi jelen­tőségű határozatok« cimü mű ebadó­alap terhére megrendelése : 57. Állatelhullás következtében megszavazott th. segélyek: 21, 39, 42, 54, 56, 71, 181, 182, 183, 184, 337, 338, 339, 340, 341. Állattenyésztési alap 1938. évi hitele terhére községeknek és közületeknek apaállatok beszerzésére segélyek megszavazása : 15. Állattenyésztési alap 1940. évi költségveté­se : 250. Árvaház (vasvármegyei) karácsonyfájára adománygyűjtés : 272. Árvaházi (vasvármegyei) tisztviselők és al­kalmazottak karácsonyi segélyben része­sítése : 340 a. Árvaszék tisztikarának szabadsága: 161. Árverési hirdetmények : 33, 34, 50, 297. B. Bakó János utbiztos budapesti utmesteri tan­folyamra 'felküldése és költségek fede­zése : 325. Balogh István gyöngyösfalui lakos elhullott tehene után th. segélyben részesítése: 339. Balogh Jenő őriszentpéteri lakos u. a. : 78. Balogh József jánosfai lakos munkástobor­zási engedélye : 62. Barabás József pösei lakos elhullott tehene után th. segélyben részesítése : 21. Bekötőutak építéséhez szükséges hitel hitel­átruházás utján biztostíássa : 295.

Next

/
Thumbnails
Contents