Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1938. január-december (36. évfolyam, 1-35. szám)

Betűsoros tárgymutató

JRBV.2003 Vasvármegye Hivatalos Lapja 1938. évfolyamának tárgymutatója. ■———r^————----­A . Á. Oldal Adománygyűjtési engedélyek : 48, 59, 92. 244, 267, 300, 301. Agg Gábor vaspöri lakos munkástobor­zási engedélye 58, 82 »Albus« szappan és olajgyár cégnek ze­nés reklámgép alkalmazás engedé­lyezése 58 Alispán felhatalmazása a rendelkezési alap 1938. évi hitele terhére 100 P. engedélyezésére 2 Apaállatok beszerzésére hitelnyújtás 338 Apátistvánfalva községi korcsma bérbe­adása than árverési hirdetmény 137 Állatbetegségekről th. állatorvosi kimu­tatások : 9, 17, 38, 53, 85, 96, 103, 124, 130, 145, 154, 155, 170, 178, 200, 213, 218. 234, 270, 290, 297, 312, '326, 341, 347. Állami és that, tisztviselők vámmentes­sége tb'an- követendő eljárásra vonal­kozó rendelet 115 Állatelhullás következtében Megszava­zott segélyek : 112. 192, 207, 281, 282, 306, 315, 316, 317, 336, 336, 337. 353. 354 Állatok elvéreztetés előtt való elkábítás kötelezővé tétele tbani rendelkezés szigorú végrehajtása 142 Állattenyésztési alap létesítésével kap­csolatban a szarvasmarha1, sertés és juhtenyésztésről alkotott szabályren­deletnek függelék formában való ki­egészítése 349 Állattenyésztési alap 1939. évi költség- vetése 276 Árvaszéknél a kiskorúak és gondnokol­tak részéről indított per esetén, kere­set benyújtás előtti bemutatásra, gyá­Oldal mok és gondnokok figyelmének fel­hívása 140 Árverési hirdetmények : 7, 8, 15, 23, 24, 35. 50, 94, 119, 137, 168, 177, 233, 245, 287, 346, 347. B. Balogh Lajos szilvágyi lakos munkás- toborzási engedélye: 81 Baranyai János nárai lakos munkásto­borzási engedélye 19, 360 Bayer Gézáné volt kőrj. özvegy - részére kegydij megszavazása 263 Bazaltanyagokra 1938. évre kötött szer­ződésiek jóváhagyása 148 Bábagyakorlatban a »szublimát« készít­mények használatának eltiltása 141 Bányákban foglalkozók testi épségének és egészségének védelme tárgyában alkotott szabályrendelet 197 Bányászati alkalmazottak munkaviszo­nyának ellenőrzésére bizottság felál­lítása 166 Bekötő ut-építések az 1938—39. évben 183 Bekötő utaknak a törvényhatósági utak hálózatába váló felvétele 260 Bernáth Imre dr. hegyfalui körorvos szabadsága 175 B ér a utó fuvar ozás (jogosulatlan) meg­akadályozása 323 Bita József nagyrákosi lakos elhullott állata utáni segélyben részesítése 112 Boldizsár Gyuláné utimunkás özvegye kegydijának felemelése 319 Borfogyasztási adójövödelem kimuta­tása 67 Boros József acsádi lakos elhullott te­hene utáni segélyben részesítése 354

Next

/
Thumbnails
Contents