Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (35. évfolyam, 1-35. szám)

Betűsoros tárgymutató

Vasvármegye Hivatalos Lapja 1937. évfolyamának tárgymutatója. !■■■—r\j— Oldal Állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló kérvények elötejesztésének szabá­lyozása tárgyában kiadott belügyminisz­teri rendelet 355 Állatbetegségek: 14. 56, 72, 101, 123, 139, 150, 164, 174, 188, 190, 203, 228, 238, 258, 270, 293, 310, 322, 334, 351, 368, 386. Állatbiztosítás népszerűsítése 318 Állatösszeirás végrehajtása 5 Állattenyésztési — vármegyei — alap 1938. évi költségvetése 278 Állatvizsgálat végrehajtása 7 Állatok közúti forgalmának ellenőrzése 195 Áruk cégszerinti megjelölése tilos 326 Artézikul fúrásra vonatkozó kérelmek felsze­relése 112 Arvaszékhez tiszteletbeli tisztviselő berende­lése és részére tiszteletdíj megállapítása 379 Árverési hirdetmények: 12, 70, 82, 100. 137, 173, 183, 202, 248, 268, 312, 330, 372, 384. B. Balogh Ferencné özv. kegydíja 73, 281 »Banakó« banánkakaó forgalombahozalalá- nak engedélyezése 250 Bayer Gézáné kegydíja 273 Berzsenyi Ádám dr. tenyészbikájának kiirtá­sával felmerült kárának és költségeinek megtérítése 106 Bérkocsi iparosok által a járműveiken el­vesztett, vagy elhagyott külföldi szárma­zású iratok és okmányok rendőrhatóság­hoz beszolgáltatása 117 Biró István dr. várm. árvaszéki ülnök sza­badsága 196 Boldizsár Gyuláné özv. kegy díja felemelése 276 »Bor és kenyér« cimü könyv letiltása 177 Budapesten 1938. évben megtartandó tiszti- orvosi tanfolyam és ezt követő vizsga 326 Oldal, A. Á. Adásvételig ajándékozási stb. szerződéseknek a gazdasági albizottsághoz való bemuta­tásánál követendő eljárás 233 Adománygyűjtési engedélyek: 117, 158, 177, 327, 358. Agyagbányákban foglalkozók testi épségé­nek és egészségének védelme tárgyában alkotott szabályrendelet 315 Ambesid tabletta elnevezésű gyógyszerk- szitmények a közgyógyszerellátás terhére rendelhetése 325 Anyakönyvi kivonatok beszerzésénél a kül­képviseleti hatóságokkal a beszerezni kért okmányban szereplő egyén vallása is közlendő 231 Anyakönyvi kivonatok megküldése külföl­dön lakó magán felek által közvetlenül anyakönyvvezetökhöz intézett kérelmekre 111 => Albus« szappan és olajgyár reklám gépko­csi alkalmazásának engedélyezése 23b Apáthy Györgyné által Vasvármegye és Szombathely város közkórházának adomá­nyozott házra vonatkozólag kötött ajándé­kozási szerződés jóváhagyása 104 Aratási munkák zavartalanságának biztosí­tása 75 Arcképes igazolványok térítési dijának meg­állapítása 285 Asztalos ipari munkaidő szabályozása 51, 76 Autóbuszjáratok engedélyezéséről hirdetmény 360 Ács, kőmives stb. ipari mestervizsgára készü­lők ellenszolgáltatás fejében vizsgára elő- , készítők ellen kihágási eljárás folyamat­ba tétele 112 Ákos Frigyes budapesti építőmesternek a közszállításokból kizárása 5 évre 202 Állami erdei facsemeték és husángok kiszol­gáltatásának feltételei 177 Állami tisztviselők vámmentességi jogának elismertetése a vámszedők által 344

Next

/
Thumbnails
Contents