Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (35. évfolyam, 1-35. szám)

Betűsoros tárgymutató

Burgonyarák és kolorádóbogár. valamint a burgonyatermesztést veszélyeztető egyéb betegségek behureolásának és elterjedé­sének megakadályozása 171, 345 Búzavetőmag kiosztás 247 C Cs. Carbonpapír hazai gyártása 133 Celldömölk-vámoscsaládi th. közúton épült 7. sz. áteresz építési költségeihez hitelát­ruházás engedélyezése 2 »Celldömölki Hírlap« c. időszaki sajtóter­mék kiadójogának átruházása és felelős szekesztö változása 95 Celldömölki közkórház szervezeti és műkö­dési szabályzatának módosítása 378 Celldömölki közkórház részére Mautner Hen­riimétől ingatlan megvásárlása 105 Celldömölki kózkórház tényleges alkalma­zottai és nyugdíjasai fizetésemeléséhez fedezet biztosítása 342 Celldömölki járási székház helyiségei meny- nyezetének megjavitási és egyéb tataro­zás! költségei 109, 323; 365 Celldömölki közkórház 1938. évi költségvetése 287 Gelldömölk nagyközség kövezetvámszedési jogának újból engedélyezése 304 »Citargan pulvis« elnevezésű gyógyszerké­szítménynek a közgyógyszerellátás terhé­re rendelhetése 146 Cukrászipari munka vasárnapi és Szent Ist­ván napi szünetelésének szabályozása 51 Csaj kos Gyula dr. m. kir. tisztiorvos sza­badsága 235 Cseh budapesti konzul magyar nyelvű köz­vetlen megkéréseinek pontos elégtétele és az adandó válaszok mindig a felettes hatóságok utján való megtétele tárgyá­ban belügyminiszteri leiratok 221 Csecsemőhalálozások elleni intézkedések 181 Csejtey Lajos m. kir. tisztiorvos szabadsága 223 Csempeszkopács község kérelmére hóhányá- si szakaszbeosztás megváltoztatása 389 Chernél Ernő j. főszolgabíró szabadsága 223, 290 Cserebogár-pajor irtás kötelezettségének ki­hirdetése és végrehajtásának ellenőrzése 245 Csipös (érett) túró forgalombahozalalának engedélyezése 113 Csődé és Felsőjánosfa községek között lé­tesítendő ut és hid építési költségeinek részbeni vállalása 145 Csörötneki rk. templom építésre adomány­gyűjtés 117 Oldal D. Dezső Dénes munkásházának telekkönyvi átírása 58 Déneslakra áthelyezett esendőrőrs 827 Déri Ágoston munkástoborzási engedélye 79, 222 Déri Mihály munkástoborzási engedélye 134 Diana Ipari és Keresk. r. t. reklám gépkocsi alkalmazásának engedélyezése 17, 195, 356 »Diarsan injectio« elnevezésű gyógyszerké­szítménynek a közgyógyszerellátás terhé­re való rendelhetése 171 Dömötöri községnek törvénykezési szem­pontból a vasvári kir. járásbírósághoz, pénzügyi közigazgatási szempontból a vasvári kir. adóhivatalhoz átcsatolása 16 E. É. Ebadó alap 1938- évi költségvetése 278 Ebtartási szabályrendelet függelék életbe­léptetése 356, 357 Egervári csendőrőrsnek Déneslakra helyezése 327 Egészségügyi intézkedések megtétele a me­legebb időszak beálltával 128 Elmebetegek elhelyezése 129 Eperfaiskoláról vármegyei szabályrendelet alkotása 299 Eperfatenyésztési vármegyei alap létesítése 106 Erdei facsemeték és husángok kiszolgálta­tásának feltételei 177 Erdészeti igazgatás ellátására hivatott m. kir. erdőigazgatóságok és erdőfelügyelő­ségek szervezetének módosítása 130 Erdökezelési költség járulékok 1937—1940 évekre kivetése 20—28 Erdőőrzési alap 1938. évi költségvetése 304, 377 Érett (csípős) túró forgalombahozatala 113 F. Facsavargyártó automaták hazai gyártása 159 Fahasználati kérelmek benyújtásánál köve­tendő eljárás tárgyában földmivelésügyi miniszteri rendelet 262 Falkárpitozás iparjogi minősítése 50 »Falu« szövetség bel- és külföldi gazda- ifjak csereakciója 58 Faragó Józsefné munkásházának telekköny­vi átadása 103 Fábián Nándor sárvári j. m. kir. főállat­orvosnak Aszódra áthelyezése 173 Fenyőfák jogos szerzésének igazolása el­adás esetében 346 Felsőcsatáron építendő Tanítói Üdülőház céljaira segély megszavazása 277 Oldal,

Next

/
Thumbnails
Contents