Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1935. január-december (33. évfolyam, 1-31. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 2 ­Bognár István kegydija 142 Bolla Margit kegydijának felemelése 143 Borfajták a termelői kimérések által for­galomba hozottak származási bizonyítvá­nyokkal ellátása i 5 Budapest székesfőváros (XI. Fehérvári ut 10. sz.) községi nőisZakiskoláján nyert /végbizonyítványoknak az ipari képesítés­nél való figyelembevétele 116 Burgonyarák és kolorádóbogár, valamint a burgonyatermesztést veszélyeztető egyéb betegségek behurcoUsának és elterjedésé­nek megakadályozása 102. 241 Búzatermés értékesítéssel kapcsolatos intéz­kedések 162 C. Cs. Celldömölki járási székház tatarozása 229. 280 Celldömölki- Közkórház szervezeti és műkö­dési szabályzata módosítása 231 Cigányok vándoripari engedélye 245 Csecsemőhalálozások csökkentése 133 Csejtey Lajos dr. vasvári járási tiszti orvos szabadsága 183 Cserebogárirtás 88. 89 Csikor Ferenc dr. közkórházi alorvos sza­badsága ! 291 Csokoládé minőségének és forgalmának sza­bályozása tárgyában kiadott rendelet mó­dosítása 18 Csöndes Ádám dr. tb. szolgabiró szabad­sága 172 Csöngei összekötő útnak a törvényhatósági összekötő utak hálózatából kihagyása 278 D. Dános György dr. szakorvosi cinre 237 Deme László sajtótermék utcai terjesztési ügye 84 Dervahts Gyula munkástoborZási engedélye 37 Déri Ágoston munkástoborozási engedélye 10 Déri János munkástoborozási engedélye 54 Dömjén Miklós és Nagymihály Sándor bu­dapesti lakosok által összeállítandó »Cson- kamagyiarország községeinek fejlődése és kortünete« cimü műhöz adatok szolgál­tatása 170 E. É. Ebadóalap 1936 évi költségvetése 226 Ebtartási szabályrendelet módosítása 75 Egészségügyi intézkedések a melegebb idő­szak beálltára 101 Elmebetegeknek a gyógyintézetekbe való beszállításánál előforduló kíméletlenségek megszüntetése 19 Enriló kávépótló engedélyezése 8S Erdei falopások megakadályozása 212 Erdei tüzifatermékek származásának iga­Oldal zolása 29 Erdőigazgatóságok, erdőfelügyelőségek és erdőhivatalok szervezéséről 53.300—1935 1. 1. sz. F. M. rendelet 157 Erdők — állami ellátás alatt állók — jöve­delmezőségi osztályokba való uj beso- rozása 229 Erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. t. c. életbelépése 177 Eszmei Jóléti Szövetség által forgalomba hozott hólabda rendszerű körlevelek utján elkövetett visszaélések megszüntetése 212 Édesítőszer csempészetének, valamint sza­bálytalan forgalombahozatalának megaka­dályozása 184 Élővad befogás szabályozása 193 F. Fagylalt készítéséhez használt edények és eszközök kicserélésére megállapított ha táridő meghosszabbítása 213 Falu Országos Földmives Szövetség által megrendezendő hathónapos olaszországi tanulmányútra kiküldendő arany-kalászos gazdaifju költségeinek fedezésére tanul­mányi segély megszavazása 32 Fapusztítás megakadályozása 285 Fegyelmi büntetéspénzek, illetve rendbírsá­gok csak behajtatlanság címén törölhetők 90 Felsőrönök-szentimrei községi közdűlő ut 0.00-2.061 km. közti szakaszának kiépíté­séhez hozziájárulás megszavazása 65 Fenyőfák jogos szerzésének igazolását is­mertető rendelet közzététele 275 Ferenc bajor királyi herceg sárvári gazda­ságával a sárvár-rábahidvégi th. ut felett kifeszítendő elektromos vezeték alatt lévő terület igénybevételére vonatkozólag kö­tött szerződés jóváhagyása 141 Flóra Első Magyar Stearmgyertya és Szap­pangyár Rt. reklámgépkocsi alkalmazása­inak engedélyezése 188 Fogadóipar (szállodák, penziók) egyes kér­désének szabályozása 6 Forgalmi adó hivatalok megszüntetése és a vasvármegyei központi forgalmiadó hiva­tal felállítása 38 Forgács József dr. tb. vm. árvaszéki ülnök szabadsága 146 Foederatio Emerikana Adalbertinum men- záj a segélye 225 Főispáni lakás után fizetendő fűtési és világítási .átalányösszeg megállapítása 219 Főszolgabirák által székhelyeiken kívül tar­tandó tárgyalások napjainak megállapítá­sa 1936 évben 299 Frontharcosok Országos Szövetsége Szom­bathelyi csoportjának segélye 221 Fűtési átalány megállapítása a főispáni, al- ispáni és házfelügyelői lakások után 219 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents