Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1935. január-december (33. évfolyam, 1-31. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 3 s=í G. GY. Galba Vince sárvári járás főszolgabíró sza­badsága 246 G a zd a s ági cse lé d e k szolgálati idejéről szóló 1935. évi 11. b c. végrehajtása 29 Gazdaságicselédek— éves — meghosszab- bitott szolgálati idejére az illetmény föld járandóság kérdésének rendezése 110 Gerhauser Vilmosnak a szombathelyi kul­túrmérnöki hivatal vezetésével megbíza­tása 113 Gőzcséplőgépek használatára vonatkozó szabályrendelet kihirdetése 162 Guary Ernő vm. főlevéltárnok szabadsága 158 Gyámpénztárban elhelyezett pénzek közös kamatkulcsának megállapítása 1934 év II. 1935 év I és II. felére 9.205 290 Gyámpénztári tartalékalap meg nem terhelt 1930 évi kamatjövedelmének szegény gyermekek segélyezésére fordítása 32 Győri kerületi tüzoltótiszti tanfolyamra je­lentkezés 70 Győr vári törvényhatósági bizottsági tag vá­lasztás határnapjának kitűzése 177 Gyujtószterszám csempészetének és szabály­talan forgalomba hozatalának megaka­dályozása 184 Gyűlések tartása újból engedélyezhető 70 Gyümölcstermelők Országos Egyesülete 1935, illetve 1936—1938 évi tagsági dijá­nak megállapítása 127. 221 H. Hadifogoly kiállítás megrendezése 82 Hadigondozottak ellátási ügyiének tárgya­lásához1 beszerzett anyakönyvi kivonatok kiállításának díjmentessége 206 Hadirokkant vállalkozóknak ajánlattételre felhívásáról a Honsz értesítése 145 Hajósy Ida dr. szakorvosi cims 2 Halász'ati tilalmi idő megállapítása 1935. évre 104 HarangöZó József mimkásházának telek­könyvi átadása 2 Harasztifalu-nagykölkedi községi közdülő- utnak a bekötőutak hálózatába felvétele 257 Hazafias célokra összegek megszavazás^ 225 H ázó lókereskedés korlátozásáról alkotott szabályrendelet jóváhagyása és kihirdetése 37 Háztartási és egiyeb alapok 1935 évi költ­ségvetésének miniszteri jóváhagyása 2 Háztartási és egyéb alapok 1936 évi költ­ségvetése 217 Háztartásialap 1935 évi többkiadások fede zésére póthitel igénybe vétel 272 Háztartásialap 1935 évi költségvetése ke­retében hitelátruháZás engedélyezése 272 Hegyhátkisbér és Baltavár községek egye- stiéséből keletkezteti uj község neve Bér­balta vár ) 146 Öldal Oldal Heinrich Antal dr. szakorvosi cime 282 Herényi-templom céljára adománygyűjtési engedély 71 Hetthéssy Elek dr. celldömölki j. tiszti orvos szabadsága 118 Hetthéssy Jenő dr. tbl fősZolgabiró sza­badsága 196. 291 Héra János nyug. vm. altiszt nyugdijkiegé- szítő kegydija 278 Hidashollósi törvényhatósági ingatlan bér­beadása 237 Himlőoltások és ujraoltások 1935 évben 16 Homor János munkástoborzási engedélye 37 Honsz Vasmegyei Csoportja segélye 225 Hordáriparról szabályrendelet alkotása 125 Horváth Andor megyebiztosi megbízatásá­nak megszűnése és a kirendelt zárgond­nok részére utiátalány megállapítása' 109 Horváth János sajtótermék terjesztési en­gedélye 134 Horváth Pál szentgotthárdi j. főszolgabíró második személyi pótléka 47 Horváth Pál fősZolgabiró szabadsága 146. 213 Huszár Károly »Magyarország és Lengyel- ország« cimü mű támogatása 130 Hutiray Andor dr. vm. t.- főorvos szabad­sága 154 I. J. Iparművészet körébe vágó megrendelések­nél és vásárlásoknál követendő eljárás 285 IvánegersZeg-szentivánfai községi ut 0.000 —1.900 kilométer közti szakaszának kié­pítéséhez hozzájárulás megszavazása 63 Ivánegerszeg-iszentivánfai községi közdűlő útnak a törvényhatósági utak hálózatába felvétele 277 Járművek — állati erővel vontattak — megvilágítása 241 Jegyzők Országos Árvaház Egyesület se­gélyé 225 Jégszüktet biztosítása 259 Jótékonysági célokra összegek megszavazása 225 Juhász Endre dr. szakorvosi cime 236 Jutalom címen 100 P-ig alispán utalványoz­hat 100 K. Kakaó és csokoládé minőségének és forgal­mának szabályozása tárgyában kiadott rendelet módosítása 18. 164 Karlsbadi só elnevezésű mesterséges ké­szítmény forgalombahozásának eltiltása 240 Karácsonyfák jogos szerzésének igazolását ismertető rendelet közzététele 275 Karmelita Női Szerzetesrenddel kötött ha­szonbérleti szerződés jóváhagyása 279 KatZenbach Istvánná kegydija; 274 Káld-vashossZufalu vicinális ut 0.000—7.448

Next

/
Thumbnails
Contents