Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1935. január-december (33. évfolyam, 1-31. szám)

Betűsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatalos Lapja“ 1935. évfolyamához. Oldal A. Á. Acsád-csepregi vicinális közút 0.00—1900 kilométer közti szakaszának kiépítésre hozzájárulás megszavazása. 63 Adóbehajtás megindítása és erélyes foga­natosítása 183 Alispáni lakás után megállapított fűtési és világítási átalány) 219 Alsóság nagyközségben levő vendéglők, korcsmák és kávéházak állandó zárórája nak újabb megállapítása 157 Anyakönyvikivonatok bélyeg és illetékmen­tességének kölcsönösség alapján való sza­bályozása a Magyarország és Ausztria közt diplomáciai utón igényeiteknek 240 Apaállat beszerzési törvényhatósági segély 221 Apának az1 árvászékhez mint törvényes kép­viselőnek benyújtott kérvényei bélyegil­leték alá esnek 262 Argentínába utazni szándékozók erkölcsi bizonyítványának kiállítása tárgyában 104 Arz Roderik grófnak a sárvári járás terüle­tére vadászati tudósítói tisztséggel vaíd megbízatása 2.61 Asztalos iparban a munkaidőnek szabályo­zása 195. 290 Ausztriába kivitelre kerülő baromfi szállít­mányok állategészségügyi kezelése és a szállítmányoknak származási és egészségi bzionyitvánnyal való ellátása tárgyában 106.534/1 II.—1934. sz. földm. miniszter rendelet 67 Ausztria által diplomáciai utón igényelt anyakönyvi kivonatok bélyeg és illeték- mentességének kölcsönösség alapján való szabályozása 240 Állatbetegségek : 14. 26. 41. 57. 74. 98. 108. 123. 135. 137. 139. 151. 167. 176. 191. Oldal 198. 208. 210. 216. 230. 247. 254. 256.' 264. 276. 294. 301. Állategészségügyről szóló 1928 évi XIX. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 102.312—934. F. M. sz. rendelet 50 Állati hullák, hullarészek, kóros szervek és folyékony anyagok csomagolása szállítás esetében 207 Állatkínzások szigorú ellenőrzése 261 Állatorvosok magángyákorlatának dijazá&á- ról szabályrendelet alkotása és életbelép­tetése 43. 146. 270 Éllatösszeirás 1935 és 1936 évben 3. 297 Árverési hirdetmények : 10. 11. 12. 25. 72. 85. 93. 94. 106. 147. 154. 158. 160. 166. 173. 197. 263. 276. 291. 300. B. Bajnok (Petrovits) József kegydija 15 Baltavár és Hegyhátkisbér községek egye­sítésével az uj község végleges neve »Bér- baltavár« 146 Baromfiértékesítő bizottságok felállítása 207 Bárányok kátránnyal, vagy égetéssel való megjelöléseinek hátrányos és káros követ­kezményei 285 — A 18 éves magyarállampolgárok bejelentési kötele zletts égének teljesítésére \ * előirt határidőnek meghosszabbítása 52 Berger Ernő dr. szakorvosi cime 181 Birkák kátránnyal, vagy égetéssel való meg­jelölésének hátrányos és káros következ­ményei 285 Bíró István dr. vm. árvaszékiülnök szabad­sága 146 Boba-kiskamondi vicinális közút vasmegyei szakaszának törvényhatósági kezelésbevé­tele _ 66 r

Next

/
Thumbnails
Contents