Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1932. január-december (30. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

»Béke vagy háború« cimü sajtótermék ter­jesztési tilalma 151 Bényei Aladár dr. szombathelyi orvosnak a szakorvosi névjegyzékbe felvétele 206 Béreséplésre iparszerüre szóló megrendelé­sek gyűjtése és teljesítése 160 Bérkocsi iparról szóló szabályrendelethez füg­gelék kiadása 384 Biró István dr. árrvaszéki ülnök szabadsága 136 Özv, Biró Istvánmé kegydíja 160 Borbély Kálmán s kilenc társa közigazgatási tanfolyam hallgatóinak segélye 178 Boroshordóknál a vámelőjegyzési eljárás­ban kezeiteknél —i az űrtartalom és tarasuly belföldön való jelzésének mel­lőzése 25, 352 Borral való házalás utján elkövetett vissza­élések megakadályozása 317 Bortermelők részéről kért italmérési (eláru- sitás) engedélyek kiszolgáltatása tekinteté­ben követendő eljárás egyszerűsítése 110 Botka László dr. vasvári közjegyző kineve­zése és hivatalba lépése 96 Braun Endre győri lakos címére Herczog Oszkár brünni lakostól postai küldemény gyanánt küldött könyvek lefoglalása 186 Brendel-féle szétszedhető növény- és virág­minták beszerzése 54 „Briefe an Kugelmann“ oimü könyv lefog­lalása 382 Budapesti Hírlap R. T.-nak röpcéduláknak . repülőgépről ledobására szóló engedélye 217 Budapesti jugoszláv tb. főkonzulátus meg­szüntetése és a tb. konzul felmentése 332 Budapesti Nemzetközi Vásár 1932. évben 2.94 Burgonyabelegségek folytán teendő in­tézkedések 251 Burgonyahiány pótlására szükséges^ bur­gonya utváimnentessége 285 Burgonyarák stb. betegségekkel fertőzött államok kimutatása 126v 318 Burgonya ulvámmentessége az Ínséges, vi­dékekre szélű lot Iáknak 320 Buzamint;ákból — idei termésüekből — ( végzett próbaőrlések és minőségvizsgála­tok eredményei 253 »Bűntények és csapások oka, gyógyszere« cimü sajtótermék terjesztési tilalma 151 C. Cs. Celldömölki járási székház melléképületének újjáépítése 229 Cigányok — letelepedők — lakóhelyének kijelölése 180 Cipészeknek a vásárokon vájó helyfogjla- , lása 259 Cosulich »Societa Triestina di Navigazione triesti gozhaj;ósl|ársasjág magyarországi helyettesének személyében beállott vál­tozás 231 Oldal Cukorrépa részes munkásokkal való elszá­molás 25 Csapatgyakorlatok alkalmával okozott mezei károk bejelentése, megállapítása, megbecsülése és kártalanítása 226 Cseh János sajtótermék terjesztési enge­délye 319 Cserebogarak irtása 115, 135 Csóplési munkáknak zavartalan végzése 47, 149 Csizmadiáknak a vásárokon való hely- ’ foglalása 259 D. »Das Goldene Zeitalter« cimü külföldi sajtótermék gerjesztési tilalma 40 »Das Kommunistische Manifest« cimü könyv lefoglalása 324 »Das Königreich« cimü sajtótermék ter­jesztési tilalma. 151 „Der 5 Jahr Plan Siegt" oimü külföldi sajtó­termék terjesztésiének eltiltása 18 »Der Kukuek« cimü lap lefoglalása [ 286 »Der Vormarsch< cimü sajtótermék lefog­lalása ;. 286 Déri Ágoston toborzási engedélye , 27 Dóri János toborzási engedélye , 41 »Die Betriebszeitung« cimü könyv lefog- , lalása 325 »Die Frau in Sovjet-Russland« dmü könyv , elkobzása 353 »Die Industrialisierung der Sovjetunion« cimü könyv lefoglalása 382 »Die Warte« cimü saj tóle rínék elkobzása 286 Dohánybeváltási árak 10, 390, 392 Dunai kerületek felügyelőd teendőinek ideig­lenes ellátásával Kofranek Vendel kir. műszaki tanácsos megbizatásja 226 »Dunántúli Sportélet« cimü időszaki lap , utcai árusítási engedélye 231 „Durch die Russische Revolution 1917—1918" cimü könyv lefoglalása 382 E. É. Ebmart egyének szállítási és betegkezielésif \ költségeit a községek, városok visplik 323 Eblarfási szabályrendelet mpdositásja 221, 274 Egy házasra dóc községben csendőrkülönit- mény felállítása 211 Egységár felemelésére igény nem támaszt­ható közszállilásokhál 103 Egyiptomba utazáshoz szükséges, vizűm megszerzése 134 Elemi csapás esetén híradás;, illetőleg első , segélykérés céljából a hivatalos órákon kívül is történő telefonbeszélgetés díj­mentes , i .62 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents