Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1932. január-december (30. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Forgács József dr. tb'. árvaszéki ülnök sza­badság^ 136 Foederatio Emericíma Adialbeítinum* men­zája részére segély megszavazásta 271 Franki Pál dr. sajtótermék utcai árusí­tási engedélye , 20 Frontharcosok Országos Szövetsége résziére segély megszavazása 271 Fuvarozók fokozottabb ellenőrzése 19 Fűrészlapok hazai gyártása 33 Fűszerpaprika minősítésével kapcsolatos dijak újabb szabályozása 63 Fűtési rendeleiek az autonóm testületek helyiségeinek 304 G. Gy Galba Vince tb. főszolgabiijó szabadsága 243 Gazdasági cselédek részére bérlevél kiállí­tásának kötelezővé tételéről alkotott sza­bályrendelet kihirdetése 262 Gazdasági kötél árusítása vegyeskereskedők állal " 247 Gazdasági munkásoknak teljes számban , való elhelyezkedésének biztosítása az aratási és cséplési munkáknál 47 Gazdasági szakoktatási intézmények és. kö­zegek 1932—33. évi kiszállásai 179 Gazdasági tanintézetek — megszüntetet­tek — által kiállított végbizonyítvánnyal rendelkezők adójának kétszeres számí­tása 241 Gazdatartozások behajtásának ideiglenes korlátozása 223 Gazdák aszáLy-inségsujlottaik megsegítése 341 »Gländuitra« elnevezésű gyógykészilmény- nek ia k özgy égy szer ellátás és az lállam- kíncstár terhére rendelhetése 216 Guary Ernő vm. főlevéltáros szabadsága 211 Gerő Manó »Nyugatm agyar ország« pmü lapja utcai árusításának engedélyezése 50 »Gericht über Richter stb.« cimü sajt átér­ni ék terjesztési tilalma 151 Gesztenye utcai sütésére és árusítására vo­natkozó helyfoglalási engedélyek kiadásánál az igazolt hadirokkantaik és hadiözvegyek előnybe részesítése 242 Géperejű bérkocsi iparnak motorkerékpár­ral való üzése nem engedélyezhető 143 Gépjármű vállalatok vasárnapi és Szent Is Iván-napi munkaszünete 56 Gépjármüvek, nagy súlyúak, vasúti átjár[á- kon való áthaladásiának engedélyezése és a szükséges óvó-rendszabályok megtar­tása 323 Gépjármüvállalalok, vállalatuk gyakorlásá­nak szabályozása 276 »Gia« elnevezésű kávépótló forgalmának engedélyezése 251 Oldal Elhagyottá nyilvánítást kérők kioktatása 390 »Elnyomás mikor fog végződni« cimü sajtótermék terjesztési tilalma 151 »Előre« cimü sajtótermék terjesztési talilma 150 Erdei csemete és suháng-S(Zállitmiányok tar­talmának a vasúti fuvarleveleken való mikénti megnevezése 89 Erdőmunkálatoknál előforduló tömeg- főzést végző szakácsok és; szakácsnőik orvosi vizsgálata 230 Erőtakarmányfélékre utvámkedvezmény ki­terjesztése 389 Éhen Gyula szobrára segély megszavazása 177 Élelmiszerszükséglel beszerzése 286 »Éljen a háború« cimü könyv lefoglalása 347 Élőállat szállítmányoknál az ut- és kövezet­vám alapjául átlagsuly alapiul vétele 120 »Énekes könyv« cimü sajtótermék: terjesz­tési (tilalma 151 F. Fagylalt készítésének, illetve előállításának, kezelésének és forgalombahozatalának szabályozása 178 Fahernyók köteles irtása 31 Faiskolai lermeszlvények forgalmának sza­bályozása 79, 134 Faiskolai termesztvónyek növény egészség­ügyi felülvizsgálata és ciános kezelése az Ausztriába és Svájcba irányulóknak 315, 380 ,,Falu Urániája" propaganda akcióra se­gély megszavaztása 271 »Felsődunántúli Hétfői Újság« kolportázs- engedélyének meghosszabbítása 110 Felsőserpenyős mérlegek hitelesítése, illet­ve a mértékeken és mérőeszközökön al­kalmazott u. n. átmeneti bélyegek hatá­lyának korlátozása 318 Feltételes szabadságra bocsátást szabályozó rendeletek kiegészítése tárgyában 36.000— 931. I. M. sz. rendelet 57 fenyőfák (karácsonyfák) jogos szerzésiére vonatkozó rendelet közzététele 333 Férfi- és fiuruha szövetekkel folytatott há­zaló kereskedés eltiltása 319 Fleischer Ferenc dr. orvosnak a szakorvos(j[ névjegyzékbe felvétele 235 Flór József perenyei lakos autóbusz enge­délye 179 Foghúzás gyakorlásának törvéjnyes minő­sítéssel nem biró egyének részére való kivételes megengedéséről sz|óló 114.530— 1896 B. M. sz. körrendelet hatályon kí­vül helyezése 149 Folyó- és állóvizek állati hullákkal Való fertőzésének megakadályozása 319 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents