Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1932. január-december (30. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató »Vasvármegye Hivatalos Lapja" 1932. évfolyamához. Oldal A. Á. Adójuk kétszeres számítása a megszüntetett gazdasági tanintézetek által kiállított vég­bizonyítvánnyal rendelkezőknek 241 Adóügyi jegyzők jogállása 383 Agg Gábor toborozási engedélye 50 »A gyűlölet földje« cimü kétkötetes regény lefoglalása 252 »A. I. Z.« cimü sajtótermék terjesztési ti­lalma 236 „Aktoprotin in" elnevezésű gyó:gyszer- készitménynek a közgyógyszerellátás és államkincstár terhére rendelhetése 224 , .Alkalmi áruk" cim alatt nyitandó üzletek engedélyezése tárgyában kelt 64-349—897. számú kereskedelmi miniszteri rendelet helyes értelmezése 88 Alkoholizmusban szenvedők elmegyógyinté­zetbe való beutalásának mellőzése 147 »A mi Diktátorunk« cimü sajtótermék ter­jesztési tilalma 236 Annunciata betegápoló nővérek részére építési segély megszavazása 271 Állami anyakönyvvezetők Hivatalos Kézi­könyvében feljegyzés 399 Apaállat beszerzési törvényhatósági segély megszavazása 395 Aratási munkáknak zavartalan végzése 47, 149 »Argii Pulvis« elnevezésű gyógyszerkészít­ménynek a közgyógyszerellátás és az ál­lamkincstár terhére rendelhetése 215 Aszályinség sújtott gazdák megsegítése 341 Autonom testületek helyiségeinek fűtésére vonatkozó rendeletek 304 ,, Aufzeichnungen und Bekenntnisse eines Pfarrers" cimü németnyelvű könyv lefog­lalása 347 Ausztriába irányuló faiskolai termesztvé- nyek növényegészségügyi felülvizsgálata és ciános kezelése 315 »Az épülő szoeiálizmus« cimü külföldi sajtó­termék terjesztésének eltiltása 18 »Az Élet« cimü hírlap lefoglalása 332 »Az ut« cimü sajtótermék elkobzása 237 Állambiztonsága érdekében a hivatalos órá­kon kívül is történő telefonbeszélgetések a csendőrörsökkel és a csendőrkerületi pa­rancsnokság nyomozóosztályával — díj­mentesek 62 Oldal Anyakönyvvezetők Hivatalos Kézikönyvében feljegyzés 399 Államkincstár terhére rendelhető gyógyszer- különlegességekről és nem hivatalos gyógyszerekről (tápszerekről) jegyzék 297 Állóvizek állati hullákkal való fertőzésének megakadályozása 319 Állati hullákkal folyó- és állóvizek fertőzé­sének megakadályozása 319 Állatbetegségekről (ragadós) heti kimutatá­sok: 4, 13, 22, 30, 38, 44, 52, 59, 72, 78. 86, 92, 98, 104, 114. 122, 131, 137, 146. 157, 166, 170, 176, 183, 188, 201, 213, 219, 224, 234, 240, 244, 250, 256. 265, 269, 281, 292, 299, 308. 314, 321, 327, 336, 343, 350, 356, 385, 393 Állati betegségek állásának közzétételéről 10.900—1932. III—2. sz. F. M. rendelet 74 Állategészségügyi felügyelői kerületek terü­leti beosztásának megváltoztatása folytán Vasvármegyének a nyugati kerületbe, szék­hely Budapest beosztása 296 Árverési hirdetmények: 3, 11, 20, 28, 34, 42, 83 103, 111, 121', 129, 137, 145, 152, 164, 169, 180, 188, 211, 218, 227, 232, 255, 264, 181, 289, 313, 326, 334, 342, 355, 384, 391, 401 Árverésekről szóló jogszabályok rendelkezé­séről a gazdatársadalom és a földmives lakosság tájékoztatása 87 Árvíz esetén híradás, illetőleg első segély­kérés céljából telefonbeszélgetések hivata­los órákon kívül is díjmentesek 62 B, Balhauser Ottó m. kir. gazdasági felügyelő nyugalomba helyezése 168 Balogh Jenő toborozási engedélye 42 Baross Szövetség támogatása 149 Bayer Gézáné kegydija 101 Bábatanfolyamra felvételre ajánló bizonyít­ványok a főszolgabiró aláírásával1 is ellá­tandók 74 Bábatanfolyam a szombathelyi m. kir. bába- képző intézetben 111, 120 Bábák kiképzésének szigorítása ^ 74 Bárdosi Györgyné Erzsébet nevű leánya utáni nevelési járuléka 301

Next

/
Thumbnails
Contents