Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1931. január-december (29. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Bérkocsi-iparról alkotott szabályrendelet 4. §- nak módosítása 355 Bíkaigazolványok kiadási dijának újabb meg­állapítása 298, 309 Borbély- és fodrász üzletek december 24. és 31-iki zárórája 377 Borellenőrzési szakszolgálat ellátásával megbí­zott hatósági közegek (szakképviselők, pince- felügyelők) névszerinti kimutatása és területi beosztása 212 Boros István munkástoborzási engedélye 85 Borszállitmányokról külföldre irányítottakról a származási bizonyítványok kiállítása 97 Bőrkeztyü közszállitásoknál hazai bőranyag fel­használása 40 Bősze Imre munkástoborzási engedélye 259 Brendel-féle szétszedhető növényminták be­szerzése 311 Budapesti Szerszámárugyár Rt. ajánlattételre felszólítása 58 Budapesti Nemzetközi Vásárra a vidéki lakos­ság figyelmének felhívása 77 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara panasz­irodájának támogatása 88 „Bulletin des Internationalen Antifaschisten Komitees“ cimü sajtótermék terjesztési tilalma 6 „Bulletin über die Internationale Juristische Konferenc" c. sajttóermék terjesztési tilalma 50 Burgonyaárak és kolorádó bogár és a burgonya­termesztést veszélyeztető betegségek behur- colásának megakadályozása 69, 171, 319 Búza (búzadara) takarmányozási célokra meg­festve, kiosztottnak rendeltetésszerű felhasz­nálásának megóvása tárgyában 46.820/931. F. M. sz. rendelet 195 Búza vetőmag eladóiról kimutatás 251 Búza, rozs és kétszeres gabonajegy kötelezett­ség alá eső forgalmának szigorított ellenőrzése 268 C. Cs. Celldömölki járási székház melléképületének újjáépítése 223 Cigányok vándoripari és házalás! engedélyé­nek korlátozása 144, 259 Cigányzenészektől működésűk előtt a műkö­dési engedély megkövetelése 49 Cipész ipari munkáknak kisiparosok részére juttatása 372 Cseretelepek által kiadott tájékoztatók figyelem­mel kisérése 153 Csecsemő halálozás csökkentése 171, 186 Csecsemő gyermekek elhagyottá nyilvánítása 291 Cseh János sajtótermék terjesztési engedélye 224 „Csehszlovákiai Népszava" cimü lap elkobzása 348 Csekkszámla — 55.3%. számú — beszüntetése 133 Csekkszámla — 55.421. számú — beszüntetése 134 Cselédszerző intézetekről alkotott szabályren­delet módosítása 62, 173 „Cukrászda" üzlet megjelölés használata 230 Cukrászdák munkaidő rendje 258 Cséplési munkáknak kellő időben elvégzése 35 Oldal D „Das neue Russland ‘ cimü képes folyóirat el­kobzása 145 „Debreceni Polgár" c. lap 1931 VI/19. számának lefoglalása 219 „Der Izraelit“ című lap terjesztési tilalma 82 „Der Kuckuck" cimü hetilap 1931 jan. 4-iki 1. számának lefoglalása 82, 172 „Der Kuckuck“ cimü hetilap terjesztési tilalma 172 Dervalics János halastói lakos munkástoborzási engedélye 57 Dervalics Gyula halastói lakos munkástoborzási engedélye %, 98 Déri Gábor munkástoborzási engedélye 58 Déri János munkástöborzási engedélye 91 „Die Erotik in der Photographie“ cimü könyv elkobzása 324 „Die Links Kurve“ cimü folyóirat elkobzása 373 Döbrentei Antal tb. főszolgabíró szabadsága 224 E. É. Ebtartásról szóló módosított szabályrendelet kiadása 311 „Egy pár szó Vangel Gyuláról“ cimü cikk kéz­iratának lefoglalása 258 Egyenruha megrendelések időpontjának sza­bályozása 358 Egyesületek által saját helyiségeikben rendezett zenés összejöveteleken előadott zenemüvek előadási jogának megszerzése 356 Elhagyottsági határozatok ellen beadott feleb- bezések kellő felszerelése 154 Elhagyottá nyilvánított szegény gyermekek se­gélyezése 211 „Előre" cimü kommunista irányzatú lap ter­jesztésének eltiltása 50 „Embi társadalom“ cimü sajtótermék lefoglalása 268 „Emlékezések és tanulmányok“ cimü könyv le­foglalása 265 „Erdélyi futár“ cimü magyar nyelvű lap terjesz­tésének eltiltása 58 Erdővásárlások a kir. erdőfelügyelőségekhez bejelentendők 64 Erdő eldarabolás engedélyezése osztályos egyez­ség alapján 84 Erdőbirtokosok ajánlatainak a közszállitások elbírálása tárgyában 78,986—1931, B. M. sz. körrendelet 119 „Ergänzungsband“ cimü könyv elkobzása 323 Erzsébet leányárvaházban alapitványi helyek betöltése 187 Ettingshausen Kálmán dr. várm. árvaszéki elnöknek törvényhatósági központi gazdasági előadó-helyetteséül kijelölése 59 „Evangélium“ cimü nyomtatványok elkobzása 9 „Éljen a m. sz. d. proletár! Éljen! Munkát vagy kenyeret, vagy hozunk forradalmat" cimü saj­tótermék elkobzása 10 Épitési munkálatok biztosítása 113 __ _ _ . % . ■* .. --­O ldal

Next

/
Thumbnails
Contents