Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1931. január-december (29. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 3 ­r. Facsemetéknek faiskolából beszerzése az önkor­mányzati testületek által 340 Fajgylaltárusitásnak szabályozása a nyílt árusí­tási üzletekben 231 „Falu Urániája" mozgófénykép előadások tar­tási engedélye 208 ,,A falu dolgozóihoz! Földmunkások! Szegény parasztok! Elvtársak" feliratú röpirat elkob­zása 209 „Felnőtteknek. Magazin 1. Január. írja 1417." cimü füzet lefoglalása 57 Felsődunántuli szarvasmarhatenyésztők egye­sületek szövetsége ügyvezető igazgatói teen­dőinek ellátásával Vuchotich György m. kir. gazdasági felügyelőnek megbizatása 118 Felsődunántuli szarvasmarhatenyésztő Egyesü­let Szövetsége címének megállapítása 192 Fertőző betegek be- és kijelentő, valamint el­lenőrzőlapoknak nyomtatványként való postai szállítása tárgyában 44.751/930. N. M, M. sz. körrendelet 2 Fébert Vince volt járási főerdőőr kegyellátása 68 Fémnyomó iparnak iparigazolvány alapján gya­korolható képesítéshez kötött iparrá nyilvá­nítása 377 Férfi- és fiú ruhaszövetekkel való tiltott háza­lások 170 Fiatalkorú nők magánjogi védelme 208 Fiuruhaszövetekkel való tiltott házalások 170 Foederatio Emericana Adalbertinum menzája 1932. évi segélye 297 Fogadók (szállodák, penziók), vendéglők, kávé­házak, kávémérések, tejivócsarnokok és cuk- rázdák munkaidő rendje 258 Flóra Első Magyar Stearingyertya és Szappan- gyár Rt. reklámgépkocsi működésére szóló engedélye 163 Foglalkozást közvetítő és cselédszerző intéze­tekről szóló szabályrendelet módosítása 62, 173 Forgács József dr. várni, aljegyző szabadsága 51 „Forrongó Magyarország" c. könyv lefoglalása 265 Forma ruha és jelvények jogosulatlan viselésé­nek eltiltása 3 Földmunkaiparosok vállalkozó szövetkezetébe tartozó földmunkások vasúti menetkedvez­ménye Hl Főszolgabirák székhelyeiken kívül tartandó tár­gyalási napjai 1931. és 1932. években 5, 388 Franz Hugler wieni lakos részéről posta utján az ország egyes lakosai elmére küldött és szeméremsértő iratok beszerzési helyét ajánló nyomtatványok elkobzása 49 Fűszerpaprika minősítése körüli eljárás egy­szerűsítése 117 G. Gy. Gabonajegy forgalom ellenőrzése 268 Gabonaliszt forgalom ellenőrzése 257, 267 Gabonanemüek őrlési dijának újabb megálla­pítása 275 Gajáry László m. kir. gazdasági tanár mb, igaz­gatónak megbizatása a népies irányú gazda­sági előadások és különleges tanfolyamok irá- nyitásával és vezetésével 358 Galba Vince tb. főszolgabíró szabadsága 242 Oldal Galba Vince tb. főszolgabíró a Nagy Sándor ala­pította celldömölki vármegyei közkórház helyi gazdasági előadó helyetteséül kijelölése 59 Gazdasági szakoktatási közegeknek támoga- tása 220, 242 Gazdasági munkabérmegállapitó bizottságok tagjai (elnökei) díjazásainak újabb megálla­pítása 278 Gazdasági munkaviszonyból felmerülő ügyek­ben eljáró közigazgatási hatóságok elnökei díjazásának újabb megállapítása 279 Gazdasági előadások és különleges tanfolyamok­nak, népies irányuaknak — irányításával és ve­zetésével dr. Gajáry László m. kir. gazdasági tanár, mb. igazgató megbizatása 358 Dr. Gállffy Ferenc szentgotthárdi kir. közjegyző működése 180 Gáz- és vízvezetéknél a kovácsolt vascsövek alkalmazása 124 Gáz- és vízvezetéknél elektromos irhegesztéssel gyártott acélkarmantyus csövek alkalmazása 230 Gerlíts Elek celldömölki j. főszolgabirónak a Nagy Sándor alapitotta celldömölki várme­gyei közkórház helyi gazdasági előadóul ki­jelölése 59 Géfin Gyula dr. sajtótermék terjesztési enge­délye 320 Gépjármüvei közhelyen (közterületen), a kö­zönség rendelkezésére tartó gépjárművel űzött bérkocsiipar gyakorlásáról szóló sza­bályrendelet 363 Gőzcséplőgépek és gőzkazánok használata 201 Gránitz Manó bejelentése Nyugati Újság cimü egy hónapot meghaladó, bizonytalan idősza­kokban megjelenő sajtótermék kiadása tár­gyában 357 Guary Ernő vm. főlevél tárnok szabadsága 202 Gummijavitó iparnak képesítéshez kötőt iparrá nyilvánítása 373 Gyapjas pille megfigyelése és irtása 323 Gyámpénztári pénzek után az 1930. év II. és 1931. év I, felére járó közős kamatkulcs meg­állapítása 20, 202 Gyámpénztári, 1930. évi számadási mérleg 133 Gyámpénztár által kihelyezett jelzálogkölcsö­nök után szedett kamat újból megállapítása 192 Gyermekágyiláz kötelező bejelentése 25 Gyermekbénulás elleni védekezés 252 Gyermeknyaraltatási akció szervezése 70 Gyógyszereknek magánfelek által külföldről be­hozatala 26 Gyógyszerrendelések a nyilvános betegápolási költségek terhére 89 Gyógyintézetek létesítésénél a törvényes ren­delkezések szigorú betartása 230 „Gyoma Endrőd, Kondoros" cimü hetilap IV. évfolyam 28. számának lefoglalása 258 Győri kerületi tüzoltószaktanfolyam 137 Gyümölcsfák téli ápolására vonatkozó plaká­tok és útmutatók szétosztása 9 Gyümölcsfabetegségek és kártevők elleni köte­lező védekezésről alkotott szabályrendelet módosítása 75 Gyüszü- és lemezjáték engedélyezésének be­tiltása 69 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents