Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1930. január-december (28. évfolyam, 1-58. szám)

Betűsoros tárgymutató

- 2 — Cséplési munkálatoknak kellő időben és zavartalan elvégzése 17 Csillaghegyi ref. szórvány egyház adománygyűjtési engedélye 121 „Csokoládé" című könyv elkobzása 339 D. „DaloLj Proletár" című kottapéldányok elkobzása 323 Dancsecs József rábagyarmati lakos munkástobor- zásí engedélye 86 „Das Panier für das Volk" című könyv elkobzása 145 „Der Arbeiter“ című időszaki lap- terjesztésének eltiltása 285 „Der russische Revolutionsfilm" cimü sajtótermék terjesztési tilalma 324 Deutsch András karátföldi lakos munkástoborzási engedélye v 128, 133 Dervalics Gyula halastói lakos munkástoborzási engedélye 86 Dezső Lipót: „Az én szülőföldem" című népiskolai tankönyv ajánlása 426 „Die hungrige Stadt" című könyv elkobzása 100 „Die Notenpresse der Revolution" cimü könyv el­kobzása ( 322 „Die Stunde" cimü napilap elkobzása 127 „Die wirkliche Lage in Russland" cimü sajtótermék elkobzása 279 Dijnokok gyors- és gépirásban jártasságának iga­zolása 428 Dijnokok szolgálati viszonyának és illetményeinek rendezéséről szabályrendelet 91, 201 Dohányok — kincstár számára termelt — beváltási árairól hirdetmény 110, 113 Dosla Vilmos várm. irodaigazgató működési pótléka 74 Döbrentey Antal tb. főszolgábiró szabadsága 253 „Dreíssig (30) Neue Erzähler des neuen Russland" cimü könyv elkobzása 127 Dunaszövetség által a magyar nyaralóhelyekről ké­szítendő katalógus céljára kért adatok beszolgál­tatása 366 Dunántúli Közművelődési Egyesület segélye 80 Dunántúli református püspöki hivatal részére az egy­házkerület református gyülekezeteiben a magyar történelemiből vett ismeretterjesztő előadások körébe illesztett mozgófénykép előadások engedé­lyezése 98 Dunántúl és Kisalföld írásban és képben cimü mű kedvezményes ára 187 E. c. Ebtartási szabályrendelet 105, 397 Egerfarmosi r. kath. egyházközség adománygyűjtési engedélye 258 Egri ref. egyházközség adománygyűjtési engedélyé­nek meghosszabbítása 351 Egri Szent Imre Kollégium Építőbizottságának ado­mánygyűjtési engedélye 258 Egyetemi hallgatók tandíjmentességéhez és egyéb kedvezményekhez szükséges szegénységi bizonyít­ványok kiállítása 280 Egyenruha konfekció közszállitásoknál a vidéki szabó, kisiparosság részére 1 százalék felár engedélye­zése 394 „Egységes munkás frontot" feliratit sajtótermék elkobzása 323 Elhagyatottsági ügyek soroükivűli tárgyalása 119 1918—19-iki rémuralom idejében mártírhalált halt Vértanuk emlékművére adományküldés 98 Oldal Berlavics József halastói lakos munkástoborzási engedélye 86 Berzéki r. kath. egyházközség adománygyűjtési engedélye 352 Betakarolási kormányrendelet végrehajtása 119 Betakarolási engedélyek kiállítása 160 Betegszállító gépkocsik — hazaiak — beszerzése 265 Bethlen Gábor körnek segély megszavazása 315 „Bécsi röpirat" cimü nyomtatvány elkobzása 322, 437 Békéscsabai r. kath. egyház adománygyűjtési en­gedélye 373 Békéssámsoni ipartestület adománygyűjtési en­gedélye 352 Bérkocsi iparról szóló szabályrendelet módosítása 234 Biró István dr. árvaszéki ülnök szabadsága 112, 237 Biztositékképes érték papíroknak bánatpénzként kötelező elfogadása 128 Borbély-, fodrász, női fodrász és manikűr üzletek­nek december 24-én és 31-én való nyitvatartása 426 Borellenörző bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezéséről F. M. leirat 7 Budapesti I. Németvölgyi-ut 29. sz. alatti m. kir. Tüdőbeteggyógyíntézet megszűnése 96 Budapesti országos mezőgazdasági kiállítás és vásár keretében tenyészállatvásár tartása 97 Budapesti Nemzetközi Vásár 1930 V/3—12-ig 109 Budapesti babtista hitközség adománygyűjtési en­gedélye 121 Budapesti m. kir, állami felsőipariskola vegyészeti szakosztályán nyert végbizonyítvány által nyújtott képesítés 251 „Budapest munkásai" cimü sajtótermék elkobzása 427 Budapesti volt 32. cs. és kir. gyalogezred emlékmű­vét előkészítő bizottság adománygyűjtési enge­délyének meghosszabbitása 259 Budapesti és csepeli m. kir. révkapitányság elneve­zésének megváltoztatása 312 Budapesti Hírlap fennállásának 50. esztendeje alkal­mával jubileumi lappéldány kiadásának előfizeté­sére segély megszavazása 377 „Bulletin" cimü sajtótermék elkobzása 243 Burgonyarák betegség behurcölásának és elterjedé­sének megakadályozása 199 Burgonyarák és kolorádóbogár, valamint a burgo­nyatermesztést veszélyeztető egyéb betegségek behurcölásának és elterjedésének megakadályozá­sáról szóló 1925. XLIV. te. kisérő 40000/925. F. M. számú végrehajtási rendelet egyes rendelkezései­nek kiegészítése 371 Bűnügyekben a terhelt állampolgárságának megálla­pítása 437 C. Cs. Celldömölki kir. közjegyzői helyettes kinevezése 258 Cukorfőzésnek a cukrászipar munkakörébe utalása 402 Csecsemő halálozás leküzdése 244 Csecsemővédelem hatósági ellenőrzése és felügye­lete 236 Csehszlovák köztársaság felé a Barabás—■Mező- kászony—(Kosina) és a Kemenes—Homok— Ipolyság (Sahy) vámutaknak a távolsági és gép­kocsi forgalom számára megnyitása 365 Csejtey Lajos dr. járásorvos szábadsága 237 Csendőrlegénységi egyének —• ideiglenesen szabad­ságoltak — házasságkötése . 329 Csepeli r. kath. II. egyháziközség adománygyűjtési engedélye 252 Csepeli és budapesti ni. kir. révkapitányság elneve­zésének megváltoztatása 312 Csébán Jenő sajtótermék terjesztési engedélye 352 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents