Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1930. január-december (28. évfolyam, 1-58. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 3 ­Gidai G. Gy. Gabonaárakról a gazdaközönség tájékoztatásának megkönnyítése 317 Gabona betakarodási kormányrendelet végrehajtása 119 Gabonajegyről tájékoztató • 291 Gabonanemüek őrlési dijának megállapítása 293 Galba Vince tb. főszolgabíró szabadsága 281 Gazdasági mellékiparokban alkalmazott segédek és szakmunkások munkába állásának és munkából kilépésének az iparhatóságnál bejelentése 166 Gazdasági cselédeknek kötelező biztosítása 1 Gazdasági munkaközvetítő szervek működését tá­mogató bizottságok kijelölése 161 Gazdasági cselédek részére bérlevél kiállításának kötelezővé tételéről alkotott szabályrendelet 337 Gazdasági munkások elhelyezése és élelmezése kö­rüli visszaélések meggátlása érdekében alispán! rendelet 439 Gál Sándor szőcei lakos munkástoborzási engedélye 25 Gerendás! ág. ev, egyházközség adománygyűjtési engedélye 121 „Gewerkschaft* propaganda und kulturarbeit" című folyóirat elkobzása 235 Gépjárművek veszélytelen közlekedésének bizto­sítása 137 Géperejű járművek zálogba vételénél követendő eljárás 294 Gödöllői ág. h. ev. egyház adománygyűjtési engedélye 275 Gőzcséplőgépek és gőzkazánok használatbevétele és kezelése 257 Guary Ernő vm. főlevéltárnok szabadsága 267, 298 Gyanó—rumi községi közdűlő útnak a vicinális utak hálózatába felvétele 229 Gyapjas pille megfigyelése és irtása 389 Gyámhatóságoknak külföldi gyámhatóságokkal való érintkezése 305 Gyámpénztári pénzek után az 1929. év II. illetve az 1930. év I. felére járó közös kamatkulcs meg­állapítása 8, 262 Gyámpénztár — vármegyei — 1928. évi számadása és mérlege 83 Gyámpénztár — vármegyei — 1929. évi számadási mérlege 173, 227 Gyámpénztárban kezelt pénzekről szóló szabály- rendelet módosítása 338 Gyámpénztári jelzálog kölcsönök utánfizetendő ka­mat százaléknak megállapitása 439 Gyári kémények tisztítása 431 Gyermekmenhelyek gondozása alól iklkerült 15 éven felüli gyermekek cselédkönyveinek kiállítása 262 Gyorsíró tanfolyam költségeinek megszavazása 385 Győrött tüzoltószaktanfolyam tartása 129 Győrvári János oladi lakos segélye 321 Gyük Béla dr, szombathelyi lakos sebészorvosnak, a szakorvosi névjegyzékbe felvétele 237, 330 H. „Habsburg-veszedelem ellen a köztársaságért" cimü röpirat lefoglalása 235 Hadiárvák és rokkantak gyermekeinek intézeti el­helyezése 177 Hadiárva ösztöndíjra pályázati hirdetés 294 Hadigondozottak támogatása 438 Hadirokkant iparosok és hadirokkant vállalkozók foglalkoztatása 404 Hajnal Ernő tanulmányi segélye 173' Hajnal Ferenc celldömölki lakos sajtótermék árusí­tási engedélye _ 132 Hajózási balesetek és szerencsétlenségek bejelen­tése és a bejelentések közvetítése 87 Gidai 1866-ban sebesült katonák alapjának megszüntetése 81 Erdei munkások utazási kedvezménye 161 Erdei tüzesetek megakadályozása 166 Erdőkezelési járulékoknak 1931/35. évekre kive­tése 360, 369, 371 Erdőőri segélyalap megszüntetése 45 Erdőőrzé&i alap 1930. évi költségelőirányzatának megállapitása S3 Erdőőrök nyugdijszabályrendelete 155 Erdőőri szakvizsgák 1930. évben 252 Erzsébet leányárvaházban alapítványi helyek betöl­tése 247 Élővad kedvezményes árának megállapitása 339 Építkezési kölcsönért folyamodó közalkalmazottak és nyugdíjasok részére helyhatósági bizonyítvá­nyok kiszolgáltatása 366 Építőipari munkához szükséges állványok felállítása tárgyában 138023/929. K. M. sz. rendelet 98 Érdekeltségi szükségletek fedezése 155 Értékpapíroknak, biztositékképeseknek, bánatpénz­ként kötelező elfogadása 128 Étkező helyiségek — nyilvánosak —■ állandó zár­órája 154 „Évkönyv és Szabadulás" cimü sajtótermék elkob­zása 128 F. Fagylaltnak utcai árusítása vásárokon és búcsúkon 274 Fagylalt készítésnek a cukrászipar munkakörébe utalása 402 Fásítási tervezet jóváhagyása 5, 153 Febi Evangélikus Diakonissza iNíőegylet adomány- gyűjtési engedélye 121 Felekezeti iskoláknak politikai községek által való segélyezése 26 Fekete Viktor csesztregi lakos munkástoborzási engedélye 31 Fekete Teréz dr. férjezett dr. Nagy Károlyné sebész- orvosnak a szakorvosi névjegyzékbe felvétele 395 Fertőző betegek kötelező bejelentéséinek újjászer­vezése tárgyában 36500/1930. N. M, M. sz. kör­rendelet 407 Fertőző betegségekkel kapcsolatban előirt labora­tóriumi vizsgálatokhoz szükséges tartályoknak a gyógyszertárak által kötelező tartásáról szóló 40701/1930. N. M. M. sz. körrendelet 423 Fertőző betegségekkel kapcsolatban szükséges hi­vatalos laboratóriumi vizsgálatok szabályozásáról szóló 40700/1930. N. M. M. sz. körrendelet 418 Férfi és fiú ruhaszövetekkel folytatott házaló keres­kedés eltiltása tárgyában kiadott 74264/1928. K. M. rendelet módosítása 403 Folyadékmértékek hitelesítése 243 Forgách József dr. vm. aljegyző tb. ü'lnök szabad­sága 237 Foederatio Emericana Adalbertínum menzája ré­szére segély megszavazása 315 Földmivelésügyi miniszter 7436/929. IV. 2. sz. kör­rendeleté a szarvasmarhatenyésztésünk minősége fejlesztése tárgyában 99 Főszol gabirák kültárgyalási napjaiknak megálla­pítása _ 6 „Franciaországban élő magyar munkássághoz" cimü sajtótermék lefoglalása 145, 165 „Függelékül: Sándor Pál. A magvar párt és a há­ború" cimü sajtótermék lefoglalása 428 Fülei r. kath. egyházközség adománygyűjtése _ 134 Fülöpszállási r. kath. egyházközség adománygyűjtési engedélye _ 393 Fütésberendezések — központiak — szerelvényei hazai származásának ellenőrzése 251

Next

/
Thumbnails
Contents