Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1930. január-december (28. évfolyam, 1-58. szám)

Betűsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatalos Lapja“ 1930. évfolyamához. Oldal Árvaháznál egy dijnoki állás rendszeresítése 41 Árvaházi növendékek alapjának megszűntetése 81 Arvaház épületének tatarozás! költségeire 2500 P megszavazása 309 Árvaház részére segély megszavazása 316 Árvaházi növendékek részére karácsonyi ünnepély rendezése céljaira adomány gyűjtési engedély 394 Árverési hirdetmények: 2, 10, 28, 35, 49, 88, 102, 112, 122, 134, 148, 156, 163, 170, 174, 183, 189, 202, 222, 237, 242, 244, 248, 253, 259, 262, 267, 269, 278, 299, 314, 319, Árvízvédelem előkészítése 48 Ásványolaj — hazaiak — finomítóvállalatok név­sorának kiegészítése 251 Átvonulási élelmezési térítések megállapítása 1930. évre 48 ................ B. _________ B alajthy Kálmán szombathelyi lakos sajtótermék terjesztési engedélye 201, 266 Balassagyarmati r. kath. egyházközség adománygyűj­tése 259 Balatonmelléki ref. ííókegyház adománygyűjtési engedélye 111 Balatonalmádi templomépitő bizottság adomány­gyűjtése 275 Balogh Jenőné felsőjánosfai lakos munkástoborzási engedélye 48, 94 Baltavári csendőrőrs {elállítása 306 Baromfiaknak — nagyközségekben — utcán tartá­sának eltiltásáról alkotott szabályrendelet jóvá­hagyása 6 Barsy Béla s társainak tanulmányi segélye 44, 385 Battonya község részéről kimutatott ismeretlen he­lyen tartózkodó leventék nyomozása 126, 142 Battonyi ág. hitv, ev. egyház adománygyűjtése 275 Bábáknak a szülőháznál mosás és egyéb házi mun­kák végzésétől eltiltása 389 Bánatpénzként kőtelező elfogadása biztositékképes értékpapír oknak 128 BeJedi ág. h. ev. egyházközség adománygyűjtési engedélye 306 Beleg! ág. h. ev. egyházközség adománygyűjtési engedélye 237 Belső István máhomfai lakos munkástoborzási en­gedélye 33 Bejelentési kötelezettségnek az ország egész terü­letére való kiterjesztéséről 63.410/930. sz. B. M. rendelet 437 Bencze Vince sajtótermék terjesztési engedélye 318 Benkő Jenő dr. fogorvosnak a szakorvosi névjegy­zékbe felvétele 395 Benzinkutak engedélyezése 200 Beraktározási vállalatoknál a biztosíték összegé­nek újabb szabályozása 402 Berceli izr. hitközség adománygyűjtés* 292 Oldal A. Á. Abaujszántói ág. h. ev. egyház adománygyűjtési en­gedélyének meghosszabbítása 252 Adományok folyósításának rendezéséről közgyűlési határozat 203 Adománygyűjtési engedélyek kiadásának felfüggesz­tése 437 Adománygyűjtések közzétételének újabb szabályo­zása 440 Agg Gábor vaspöri lakos munkástoborzásí engedélye 120 „Akit a nők szeretnek" cimü regény elkobzása 279 Alagi r. kath.. egyházközség adománygyűjtési enge­délye 236 Aliig—dunakeszi-i ág. ev. fiókegyház adománygyűj­tési engedélye 120 Alapok függőkölcsönei ügyében közgyűlési határozat 38 Alapok kiadási rovatain hitelátruházások 41 Alumíniumból és vörösrézből készült folyadékmér­tékek hitelesítésére vonatkozó rendelet 243 Antal István dr. tanulmányi segélye 43 Anyakönyvi Utasítás 57. §-ának, valamint a 47. §. 8. pontjának módosítása 305 Anyakönyvekben külföldi állampolgárok, idegen hangzású családi nevének írásmódjai 166 Anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági bizonyít­ványok kiállítása 431 Anya- és csecsemővédelem hatósági ellenőrzése és felügyelete 236 „A Nyugat" cimü sajtótermék terjesztési tilalma 340 Annunciáta betegápoló nővérek részéire építési segély 315 Apaállatok beszerzésére az Országos Központi Hi­telszövetkezet által nyújtott községi kölcsönök 339 Aratási és cséplési munkálatok kellő időben és za­vartalan elvégzése 17 Assisi Szent Ferenc leányai rendháza vezetőségének adománygyűjtési engedélye 428 Autonómiák postatakarékpénztári csekkszámláinak 55000—57000 számlaszámig a csekk befizetési dij lerovása alóli mentesítése 394 „Az ember kiengesztelése Istennel'' cimü könyv elkobzása 118 Állatbetegségekről (ragadós) heti kimutatások: 4, 12, 30, 36, 40, 50, 90, 102, 114, 124, 143, 150, 158, 164, 170, 176, 184, 190, 202, 225, 238, 242,246, 250, 256, 260, 263, 268, 271, 278, 284, 290, 296, 302, 308, 319, 324, 336, 348, 357, 364, 368, 374, 379, 392, 396, 406, 430, 433, 441. Állatbiztosítás 274 Állattenyésztési szabályrendelet végrehajtása 27 „Állásaink előtt ezernyi halott fekszik" cimü könyv lefoglalása 351 Általános Közjótékonysági Egyesület adománygyűj­tése 134, 285 Artat lans ági hizonyitványok kiállítására jogosult hatóságok 118 Artézi és mükutfuró munkálatoknak íparigazolvány- nyal bíró iparosokkal való végeztetése 305

Next

/
Thumbnails
Contents