Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1927. január-december (25. évfolyam, 1-55. szám)

Betűsoros tárgymutató

Oldal A. Á. Abaffy Ferenc j. szolgabiró szabadsága 17, 60 „Agitációs Füzetek“ terjesztésének megakadályo­zása 4 Ajánlólevelek vizumok megszerzéséhez 1 Alispáni lakástatarozásiköltségeinekmegszavazása 214 Amerikai kivándorlásnak 1927—28. fiskális évben lebonyolitása és a vonatkozó utlevélkérelmek elintézése tban 179.790—927.—XI. sz. B. M. körrendelet 214 Anyakönyvvezetök családi érdekeltsége esetére állandó helyettesek kirendelése 32 Anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi ki­vonatok kiállítása és ezekbe a másodpéldányokba utólagos bejegyzések és kiigazítások foganato- sitása tárgyában 64.010—926. V. sz. B. M. kör­rendelet 181 Angolországi Propaganda Nagybizottság által ki­adott műnek megvételére 750 P megszavazása 267 Adám Müller—Guttenbrunn szerző „Meister Jakab und seine Söhne“ cimü müve terjesztési tilal- , mának hatályon kivül helyezése 48 Államsorsjáték — jótókonycólu — árusításának támogatása 196 Allamépitószeti hivatal alkalmazottainak karácso­nyi segélye 289 Állami erdei facsemeték 1927. óv tavaszi áráról hirdetmény 42 Állami erdei facsemeték és suhángok kiszolgálta­tásáról hirdetmény 162 Állami személyszállító autók — használtak — árverése 40 Államvasuti kedvezményes utazásra szóló fény­képes igazolványok érvényének 1927. évre meg­hosszabbítása. 2 Állatbetegségekről (ragadós) összeállított heti ki­mutatások 5, 11, 16, 19,24, 30, 36, 43, 49, 57,61, 66, 71, 74, 78, 91,99, 119, 127, 136. 142, 146,151, 159, 164, 166, 172. 176, 186, 190, 193, 198, 206, 211, 218, 220, 228, 244, 248, 252, 256, 262, 273, , 279, 284, 294, 3ü0, 304, 310, 313 Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok“ cimü könyv beszerzése 219 Állatoknak mótelykór elleni orvosol tatásáról 1143—927. III.—3. sz. F. M. körrendelet 45 Állatorvosi magángyakorlatból származó jövede­lem megadóztatása 268 Árhirdetmóny az 1927. évben a kincstár részére termelt és beszállított dohányok beváltási árai­ról 10 Árlejtési hirdetmények 90, 97, 140 Árverési hirdetmények 5, 9, 18, 23, 24, 29, 35, 36, 42, 49, 66, 65, 74, 78, 79, 98, 118, 126, 140, 149, Oldal 162, 183, 184, 205, 247, 264, 265, 266, 269, 270, , 272, 293. 299, 303, 309, 311, 312, 313 Árvizveszóly alkalmával kirendelendő honvédségi sególycsapatok költségeinek biztosítására nyúj­tandó előleg részletekről tájékoztatás 188 B. Balatoni kirándulások megkönnyítése 169, 219 Banke Antal tanár népies irányú gazdasági elő­adások (tanfolyam) megszervezésével bízatott meg 263 Belügyminiszter urnák 161748—926. sz. körren­deleté a „Tűzrendészet! Közlöny“ cimü szak­lapnak a községi és városi háztartási alap ter­hére megrendelése tárgyában 8 Belügyminiszter urnák 69593—1926. V. sz. ren­deleté egyházi és felekezeti iskolai kiadások­nak a községek költségvetésébe felvételéről 25 Belügyminiszter urnák 100043—927. VII. számú rendelete a Magyar Vörös-Kereszt Egyletnek az Amerikai Nemzeti Vörös Kereszttel kötött egyezményének közhirrétételéről 39 Belügyminiszter urnák 101335—927. VII. sz. ren­delete a külföldi gazdasági alkalmazottak lak­hatási bizonylatának, illetve beutazási engedé­lyének véleményezésére megjelölt szakszerv hi­vatalos címének megállapításáról 40 Belügyminiszter urnák 46239—926. III. sz. ren­delete a törvényhatóságok által tehergépkocsi, öntöző- és tüzoltógépkocsi beszerzésénél köve­tendő eljárásról 47 Belügyminiszter urnák 151145—927. VIII. sz. körrendeleté a magasabb légkörben való tudo­mányos vizsgálódás céljából felbocsájtott mű­szerek, léggömbhöz csatolt műszerek beszolgál­tatása tárgyában 147 Belügyminiszter urnák 32207—927. sz. körrende­leté az irodai és csomagoló papír beszerzése tárgyában 161 Belügyminiszter urnák 1753—927. ein. sz. kör­rendeleté a külföldről beszerezhető iparcikkek jegyzékéről szóló rendelet módosítása tárgyában 161 Belügyminiszter urnák 162761—27. B. M. sz. körrendeleté az ipari cikkek beszerzésénél a a hazai eredet megállapítása tárgyában 162 Belügyminiszter urnák 55200—927. V. sz. kör­rendeleté a községi tisztviselők és egyéb alkal­mazottak utiszámlájának záradékolása és érvé­nyesítése tárgyában 165 Belügyminiszter urnák 2272 — 927. ein. sz. ren­delete az országgyűlés felsőháza és képviselőháza miudenkori elnökeinek rangsorozásáról 170 Belügyminiszter urnák 640i0—926. V. sz. kör­^7 '• / ~ „1V' G1 • A Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatak)$^Läpja” 1927. évfolyamához.

Next

/
Thumbnails
Contents