Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1927. január-december (25. évfolyam, 1-55. szám)

Betűsoros tárgymutató

rendelete a törvényhatóságnál őrzött anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonatok kiál­lítása és ezekbe a másodpéldányokba utólagos bejegyzések és kiigazítások foganatosítása tár­gyában 181 Belügyminiszter urnák 55646 —927. Y. az. körrende­leté arról, hogy a községek villamosvilágitása kö­rüli munkálatok vállalatba adásánál és lebonyo­lításánál a hatóságok és hivatalok a Közszállitási Szabályrendelethez szigorúan alkalmazkodjanak 195 Belügyminiszter urnák 67818 - 926 sz. rendelete az állami kezelésben rendezett jótékonycélu m. kir. államsorsjáték árusításának támogatása tár­gyában 196 Belügyminiszter urnák 178766—927. XI sz. kör­rendeleté a Franciaországba kivándorló munká­sok orvosi vizsgálata tárgyában 214 Belügyminiszter urnák 179790-927. XI. sz. kör­rendeleté az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivándorlásnak az 1927—1928 fiscalis évben való lebonyolítása és a vonatkozó utle- vélkérelmek elintézése tárgyában 214 Belügyminiszter urnák 179429—927. XI sz. kör­rendeleté Canadába kivándorolni szándéko­zók utlevélügyeinek intézése tárgyában 215 Bethlen István gróf miniszterelnök ur arcképé­nek terjesztése 188, 216, 268 „Bethlen Gábor Kör“-nek 400 P segély megsza­vazása 295 „Betty Petite Fiile“ eimü sajtótermék elkobzása 28 „Betty Passionée és Betty Liber tine“ cimü saj­tótermék elkobzása 28 Bérkocsi és bérautó szabályrendelet díjtételeinek módosítása 289 Biró István dr. várm. árvaszéki ülnök szabadsága 170 Biztosítási dij fizetésével kapcsolatos egyes kér­désekről szóló törvény végrehajtásáról rendel­kezések 135 Böszörményi Zoltán „A gálya prédikátora“ cimü versfüzet terjesztése 175 Braksa Gyula szombathelyi lakos sajtótermék árusítási engedélye 246 „Budapest munkásságához, az ország dolgozó népéhez“ cimü röpirat lefoglalása 23 C. Cs. Canadába kivándorolni szándékozók utlevélügyei­nek elintézése tárgyában 215 Celldömölk nagyközség kövezetvámszedési jogáról szóló engedélyokirat 93 Celldömölki vármegyei közkórház alkalmazottai­nak karácsonyi segélye 287 Celldömölki vármegyei közkórháznál kapusi állás rendszeresítéséről közgyűlési határozat 305 „Csak fedett helyen terjeszthető, különlenyomat! Ingyen ! Népszava Magyarország dolgozó népé­hez“ kezdetű röpcédula lefoglalása 41 Cseh-szlovák területen fekvő magyarországi volt úrbéres közösségek erdeik után járó kezelési illetékek megfizetése tárgyában 201 Csejtey Lajos dr. vasvári járásorvos szabadsága 217 Cselédkönyvek (gazdasági) térítési árának meg­állapítása 125 Cselódkönyvek (gazdasági) megszámoltatásának eredményéről szóló jelentések beterjesztési határidejének megváltoztatása 125 Oldal Oldal Csenge József szombathelyi lakos sajtótermékek árusítására engedélyt nyert 41 „Cserkészvezető és Cserkészfiu“ cimü havi idő­szaki lap megjelenése 78 Cserkészzenekar anyagi támogatása 147 „Csütörtök“ cimü hetilap uocai terjesztésének betiltása 48 D. Deutsch Ferenc nagykanizsai lakos sajtótermék terjesztési engedélye 216, 282 „Die Bühne“ cimü időszaki lap 1926. évi 63. számának elkobzása 70 „Distol“ árának megállapitása 1 „Distol“ kedvezményes beszerzése tárgyában köz­gyűlési határozat 21, 68 Díszpolgári oklevél, díszes üdvözlőirat megrende­lése képzett grafikusoknál történjék 264 Dohányok kincstár részére termeitek 1927. évi beváltási árairól árhirdetmény 10 Dohány és dohánygyártmányoknak vasárnapokon és Szent István napján árusításának újabb szabályozása 191 Dosla Vilmos vm. irodaigazgatónak megbízatása a „Vasvármegye Hivatalos Lapja“ helyettes szerkesztői teendőivel 23 Dosla Vilmos vm. irodaigazgató szabadsága 170 Döbrentei Antal tb főszolgabíró szabadsága 166 Drimmer Gyuláné özv. szombathelyi lakos sajtó­termék terjesztési engedélye 250 Dukai postaügynökség újbóli megnyitása 242 „Dunántúli Tanítók Lapja“ előfizetési dijának befize'ése 35 „Dunántúli Estilap“ és a „Dunántúli Néplap“ uccai terjesztési engedélyének meghosszabbítása 97, 207 E. É. Ebtartási szabályrendelet módositása 68 Ebtartási szabályrendelet-függelék kiadása 197 Ebzárlat alól a vadászebek még a vadászidény alatt sem mentesíthetők 308 Egyházi és felekezeti iskolai kiadásoknak a köz­ségek költségvetésébe felvétele 25 Előfogati váltságdíjnak 1927. évre megállapitása 67 Előfogatok — katonaiak — térítéseinek megál­lapitása tárgyában 20. >7—20.—1927. ein. sz. Honv. M. leirat 173 Emericana Mensa céljaira 400 pengő segély meg szavazása 296 „Erato“ cimü könyv elkobzása 182 Erdei érték és árszabályzat pengőalapon 88 Erdei facsemeték — államiak — 1927. év tavaszi áráról hirdetmény 42 Erdei (állami) facsemeték kiszolgáltatásáról hir­detmény 162 Erdei iskola fejlesztésére 2000 P megszavazása 140 Erdei tüzek megakadályozása 223 Erdőöri szolgálati és fegyelmi szabályoknak a m. kir. erdöigazgatóságok, illetve erdőhivatalok megszervezése következtében szükségessé vált helyesbítése tárgyában határozat 22 Erdőőri — vármegyei közös — szervezet 1926. évi költségelőirányzatának megállapítása 7 Erdők (letarolt) erdőtalajának mezőgazdasági mű­velés alá vonásától eltiltása 55

Next

/
Thumbnails
Contents