Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1926. január-december (24. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

4 — Kiss Gyula Zsigmond vármegyei árvaszéki ülnök szabadsága 160 Kisközségek háztartásáról szóló rendelet pontos végrehajtása 252 Kisegitö munkaerők félfogadása nemzetgyűlési kópviselőválasztók névjegyzékének sokszoro­sításához 123 „Kis Újság“ című politikai napilap országos uooai árusításának engedélyezése 254 Kolorádó bogár elterjedésének megakadályozása 269 Konoz Endre dr. szerkesztésében megjelent „Automobil Közlekedési Rendészet“ cimü szak­munka ajánlása 112 Korona értékű államjegyeknek pengőórtók szerint való megjelelése 203 Kossuth Lajosnak Budapesten felállítandó szob­rára 10,000.000 korona megszavazása 35 Költségvetési hitel 1926. évi keretén kívül fel­merülhető többletkiadások fedezhetósére az 1925. évi számadási óv keretén belül elért megtakarítások felhasználása tban a thatósági bizottság vóghatározata 251 Kőszeg—felsőőri járás újabb egészségügyi beosztása 116 Kőszeg sz. kir. város vasvármegyei utvámszedósi jogára vonatkozó alapdijtételek 145 Kőszeg sz. kir. városnál üresedésben levő erdő- mesteri és pónztárnoki állások betöltése 196, 201 Kőszegi kir. közjegyzői állásra dr. Halik Miksa kir. közjegyzőhelyettes kinevezése 235 „Közigazgatási Évkönyv és Szaknaptár“ 1927. évi III-ik évfolyamának megrendelésére fel­hívás 209 Körjegyzők magánmunkálatairól szóló vármegyei szabályrendelet újabb életbeléptetése 16 Körjegyzők által végzett vármegyei árvaszóki magánmunkálatoknál követendő eljárásról a vármegyei árvaszéki elnök rendelete 101 ■Körjegyzők által gyámi és gondnoki tisztségre alkalmas egyének kijelelósénél követendő el­járás 201 Körállatorvosok részére fuvarátalány megállapí­tása tban hozott községi képviselőtestületi határozatoktól a törvényhatóság jóváhagyásá­nak megtagadása 259 Körözések 12 17, 24, 32, 48, 53, 54, 57, 62, 68, 72, 74, 75, 78, 79, 103, 108, 110, 120, 121, 126, 130, 131, 137, 141, 147, 157, 162, 167, 171, 179,182,194,196, 202, 206, 211, 216, 217, 219, 224, 225,'228, 233, 236, 250, 260, 265, 266, 272. Körözés visszavonás 206, 255 Körözések visszavonásáról nyilvántartásra felkért hatóságok értesitendők 5 Községi hozzájárulások ellen beadott felebbezó- sek egyöntetű elbírálása 267 Községi jegyzők magánmunkálatairól szóló vár­megyei szabályrendelet újbóli életbeléptetése 16 Községi jegyzők által végzett vármegyei árva­szóki magánmunkálatoknál követendő eljárás­ról az árvaszéki elnök rendelete 101 Községi jegyzők által gyámi és gondnoki tiszt­ségre alkalmas egyének kijelelósénél követendő eljárás 201 Közpénzek gyümölcsöző elhelyezése tban a m. kir. Belügyminister Urnák 4853/25. IV. számú körrendeleté 5 Oldal Közszállitási szabályrendelet pontos betartása 29 Közszállitások odaítélése tban a m. kir. Belügy­minister Urnák 44451/1926. B. M. számú kör­rendeleté 235 Közszállitások kiírásának módja 153 Községi képviselőtestületi tagválasztások alkal­mával a nők szavazati jogának meghatalma­zott által való gyakorlása 69 Községi Elöljáróságoknak földbirtokrendészeti ügyekben gyors eljárásra utasítása 169 Községi 1927. évi költségvetésekbe községi al­kalmazottak lakbérének beállítása 215 Központi statisztikai hivatal részére rt. városok és községek által feladott levelek dijazása 215 Közkórházi (régi) telek eladásához bizottság ki­küldése 116 Közkórházi építési alap 1927. évi költségvetése 208 Közkórházi alap részére a kórház építési alap­ból nyújtandó kölcsön tban a törvényhatósági bizottság vóghatározata 258 Közúti alap 1925. évi zárszámadása 189 Közúti alap 1925. évi zárszámadásának közszem­lére kitétele 192 Közúti költségelőirányzat 1927. évre 231 Kulturalap 1927 évi költségvetése 208 Külföldi marhalevelek belföldi használhatóságá­nak alapfeltétele 204 L. Lauringer János dr. Kőszeg-felsőőri járásorvos szabadsága 160 Legtöbb adótfizetők névjegyzékének összeállítá­sához az adó kétszeres számítására az igény bejelentésére felhívás 219 Levente versenyeken kiosztás alá kerülő vándor­díj elnyerésének és kezelésének szabályzata 130 Liebknecht Vilmos ^Tudás hatalom“ „Hatalom tudás“ cimü müveinek elkobzása 170 Lovassági laktanyát a törvényhatósági bizottság kezelésbe a honvédelmi kincstárnak nem adja át 159 M. Magánópitkezósekre folyósított állami kölcsönök felhasználásának ellenőrzése 220 Magyar idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsé­gének támogatása than a törvényhatósági bi­zottság vóghatározata 9 „Magyarország Dolgozó népéhez“ oimü rophat­nak lefoglalása 117 „Magyar Sport Almanach“ cimü munka aján­lása 117 „Magyarország a világháborúban“ szerkesztősége tagjainak a mű anyagának összegyűjtése körüli támogatása 223 Magyar Vöröskereszt egylet részére adomány megszavazása 252 Magyarország Tiszti Cim és Névtárának 1927. évi kiadására előfizetési felhívás 253 Magyarországi Szociáldemokrata párt XXIV. számú pártüléséhez oimü röpirat lefoglalása 264 Magyarországi Szooiálista Munkáspárt kiadásában megjelent „Egységes Munkásfront“ cimü röp­irat lefoglalása 269 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents