Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1926. január-december (24. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Matics Jenő dr. szombathelyi járási tiszti orvos szabadsága 124 Maróthy László dr. vármegyei tb. Il-od főjegyző szabadsága 205 Marhalevelek kiállítási dija 1927 január elsejétől pengő értékben 263 Márton László dr. vármegyei árvaszéki ülnök szabadsága 147 Megsemmisítések 12 32, 40. 48, 62 72,75,79, 103, 110, 126, 131. 137, 147, 154, 162, 171, 194, 197, 202, 225, 228, 237, 249, 260, 266 Mezőgazdasági kamarai illetékeknek az erdők után történt helytelen kivetése és beszedésének he­lyesbítése 9 Melegebb időszak beálltával teendő közegészség­ügyi intézkedések 77 Mezőgazdasági munkások vasúti utazási kedvez- mérye 70 Mételykor leküzdhetóse végett gyógyszer be­szerzésére a törvényhatósági bizottság vógka- tározata 247 Mikos-íéle házi útátjáró járdájának aszfaltozási költségei 139 Mórocz Ferenc nyug vármegyei irodafőig&zgató nyugdija mérvének újabb megáüapitása 207 Műegyetemi Sport Repülő Egyesület sorsjegy akciójának támogatása 164 N. Ny. Nagyközségekben a baromfiak uccán tartásának eltiltásáról alkotott szabályrendelet 199 Nagyközségek háztartásáról szóló rendelet pontos végrehajtása 252 Náray-Szabó László dr törvényhatósági bizottsági tag indítványa a vármegyei alkalmazottaknak karácsonyi segélyben részesítéséről 242 Nemzetgyűlési képviselőválasztók névjegyzéké­nek összeállításához kisegítő munkaerők félfo­gadása 123 Nemzetközi „Biblia tanulók egyesülete“ név alatt működő szekta sajtótermékei megsemmisítésé­nek elrendelése 46, 66, 124 „Népszava“ 1926. évi április 30-iki számának és „Magyarország dolgozó népéhez“ cimü röp- iratnak lefoglalása 117 Népszava könyvkereskedés kiadásában megjelent „A szakadékok mélyéről“ cimü füzet lefoglalása 264 Népjóléti és munkaügyi Minister urnák 39000/1926 VI. számú körrendeleté a hadirokkantak meg­vizsgálásáról 64 Népművelési tevékenység támogatása 45 Németh Sándor ikervári lakosnak munkásháztelek eladása 164 Nők szavazati jogának községi (rend. tanácsú városi) képviselőtestületi tagválasztásokon meg­hatalmazott által való gyakorlása 69 Nusser Károly törvényhatósági hordójelző fizeté­sének rendezése 116 Nyomozások 114, 141 Nyugdijköltségvetés 1927. évre 208 „Nyugati Sport“ cimü sporttal foglalkozó heti­lapnak a „Nyugati Újság“ mellékleteként való megjelenésének engedélyezése 56 Oldal o. ö. Országh László dr. vármegyei tiszti főügyész sza­badsága 160 Országos Diáknyomorenyhitö Akció gyűjtése 227 Országos Földbiríokrendező Biróság végzése Vas- vármegye területén az 1920. XXXVI. to 28. §-a alá eső mezőgazdasági ingatlanokra a meg­váltási eljárás megindításának megvédéséről 10 21 Orvosi továbbképző tanfolyamok tartása 113 Önkéntes és kötelezett tűzoltóságok baleset elleni biztosítása 270 „Öttevényi Választókerület Dolgozó Népéhez* cimü röpirat lefoglalása 192 P. Panasznapok a vármegyei árvaszóknél 66 Pályázati hirdetmények 11 24, 31, 40, 47, 62, 7', 74, 77, 78. 103, 107, 109 112, 118, 1:4, 125, 130, 132, 133. 134, 141, 154 160, 165, 171, 187, 193, lt»4, 196, 201, 210, 211 216, 220, 225, 227, 228, 236, 248, 254, 260 „Pengő“ és „fillér“ rövidített jelzése 253 , Pesti röpirat“ cimü sajtótermék lefoglalása 259 Petrovcsik János kecskeméti lakosnak sajtótermék árusithatására adott engedély 210 Polozer Dezső dr. sárvári járási főszolgabíró sza­badsága 178 Pottyondy Béla dr. szombathelyi kir. közjegyző­nek a körmendi kir. közjegyzői teendők vég­zésére kirendelése 47 „Proletárok sorakozzatok“ cimü röpirat lefogla­lása 219 R. Ragadós állati betegségek heti kimutatása 8 12. 17, 24, 32 40. 48, 54, 57, 62, 68. 72, 75, 79 103, 108, 110. 114, 121, 126, 131, 137, 142, 147 154, 157, 162, 167, 172, 179, 184, 188, 194, 197 202, 206 211, 217, 220, 225, 229, 233, 237, 250 255 260, 266, 272 Rábakovácsi és Ikervár községekből álló körbábai állásra pályázat 57 Rákosi Jenő „Szózata“ a szerencsésekhez a bol­dogtalanokról 19 Rendezett tanáosu városi képviselőtestületi tag­választások alkalmával a nők szavazati jogának meghatalmazott által való gyakorlása 69 Rendőrhatóságok által vidéken szedett dijaknak pengő értékben megállapítása 268, 269 Roth Mór és társai oelldömölki lakosoktól a oell- dömölki szolgabirói hivatal részére megveendő ház tárgyában a törvényhatósági bizottság vég­határozata 111, 175 Rumi Rábahid feletti mederszakasz rendezése tár­gyában a törvényhatósági bizottság véghatá­rozata 1 s. Sajtótermékek lefoglalása 192 193, 195, 200, 201, 204, 209, 210, 224. Sajtótermék postai szállítási jogának megvonása 46 Sághegyi Bazaltbánya R. T. ajánlata a várme­gyei közutakra 1927 — 1928. évben szükséges bazaltkavics biztosítására 247 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents