Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1926. január-december (24. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Ingyenes tervpályázatok hirdetésétől községi elöl­járóságok eltiltása 195 Iskolán kivüli népművelési bizottságok megala- kitása 6 Iskolán kivüli népművelési bizottság vidéki szer­vezeteinek működése 156 Iskolán kivüli népoktatás támogatása 185 Iskolán kivüli népművelési bizottság céljaira 12.000 pengő megszavazása 214 Jánossy Gábor vármegyei árvaszéki elnök sza­badsága 227 József kir heroes: Sanatorium Egyesület gyűj­tése 219 Juhász Endre dr kőszegi lakosnak a szakorvo­sok fogászati csoportja névjegyzékébe felvéte­lének elrendelése 270 K. Karácsonyi segélye a vármegyei alkalmazottaknak 242 Karácsonyi segélye a vármegyei számvevőségi alkalmazottaknak 242 Karácsonyi segélye a vármegyei árvaház tan- és segédszemélyzetének 242 Karácsonyi segélye a vármegyei hordójelzőnek 243 Karácsonyi segélye a vármegyei tüzrendészeti felügyelőnek 243 Karácsonyi segélye a celldömölki vármegyei köz­kórház alkalmazottjainak 244 Karácsonyi segélye a vármeg37ei nyugdíjasok öz­vegyek és árváknak 245 Karácsonyi segélye a nyugdíjas községi és kör­jegyzőknek, valamint ezek özvegyei és ár­váinak 245 Karácsenyi segélye a nyugdíjas községi és kör­orvosok, valamint ezek özvegyei és árváinak 245 Karácsonyi segélye Vasvármegye és Szombathely r. t. város közkórházi alkalmazottjainak 245 Karácsonyi segélye az államépitószeti hivatal és a törvényhatósági közúti személyzetnek, va­lamint a számvevői személyzetnek 246 Karácsonyi segélye a laktanyai alkalmazottnak 246 Karmelita apáca rendnek a Kálvária mögötti régi kórháztelekből 6949Q-ölnek eladása 258 Kálvária mögötti régi közkórház telek eladására bizottság kiküldése 116 Kálvária hegy mögötti régi vármegyei kórház telekből a szombathelyi karmelita apáca rend­nek 6949Q-Ö1 eladása 258 Károly csapatkereszt viselésére való igényjogo- sultság mikénti beigazolása 60 Kereskedelemügyi Minister Urnák 63857/1925. III. sz. körrendeleté az építésnél felhaszná­landó anyagokkal való takarékosság és a fel­használandó anyagok minőségi megvizsgálá­sáról 30 Knebel Ferenc vármegyei árvaszéki ülnök szom­bathelyi lakos szabadsága, 147 Krenner István dr. tb. főszolgabíró sárvári lakos szabadsága 154 Kiss Elemér dr. Szentgotthárd— muraszombati járási főszolgabíró szabadsága 171 Kiss Ernő és társai járási utbiztosok részére mo­torkerékpár vagy lófogat beszerzésére egyénen­ként 16 milliós kamatmentes kölcsön megsza­vazása 261 Oldal Hadirokkant özvegy és árvasegélyalap megszün­tetése és vagyonának Vasvármegye Árvaházi alapjába beolvasztása 69 Halik Miksa dr. kőszegi kir. közjegyző működé­sének megkezdése 235 Határmegállapitó bizottságok tagjai részére ki­adott igazolványok érvényességének megszün­tetése 106 Hatósági gazdasági munkásközvetitő szerv kij0- lelésének elrendelése a községekben 270 Hauler Pál’dr. vmegyei tiszti főorvos szabadsága 165 Hazai ipar védelme 130 Házasságkötés céljából kiállított anyakönyvi ki­vonatok nem díjmentesek 61 Házassági kihirdetés alól megadott felmentések dijának megállapitása pengő értékben 268 Háztartási és egyéb alapok 1926 évi költség­vetése hiánya fedezésére a vármegye hozzájá­rulásának 1926. évre kivetése 4 Háztartási és egyéb alapok 1927 évi költségve­tése 208 Helyesbítés a vármegyei közúti alap 1926 évi költségvetéséhez 1 Herbst Géza nyugalmazott alispán törvényható­sági bizottsági tag indítványa a vármegyei njmgdijasok részére karácsonyi segély megsza­vazására 245 Hertelendy Kálmán tb. főszolgabíró szombathelyi lakos szabadsága 157 Heumann László dr. szombathelyi lakosnak a belbetegségekre vonatkozóan a szakorvosi név­jegyzékbe felvétele 235 Himlőoltások és njraoltások 1926. évben 22 „Hir“ oimü napilap felelős kiadójára vonatkozó bejelentések 200 „Hir“ cimü politikai napilap uocai árusithatásá- nak engedélyezése 215 Hirdetmények (árverésekről) 11 12, 16, 53. 57, 62, 74, 107, 109, 112, 160, 187, 202, 211, 219, 224, 232, 236,248,249,254,255,260,265 Hirdetmények (pályázatokról) 11, 24. 31, 40, 47, 57, 62, 66, 71, 74, 103, 106, 107, 109, 112. 113, 118, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 141, 154, 160, 165, 171, 178, 187, 193, 194, 201, 210, 211, 218, 219, 224, 227, 228, 236, 248, 254, 260, 265 Hirdetmények (zárt ajánlati versenytárgyalásról) 53 67, 72, 74, 107, 113, 118, 119, 120, 125, 135, 136, 160, 165, 166, 179, 183, 205 228, 232, 249, 265 Hivatalos kiadványok postára adásánál követendő eljárás , 51 Horváth Imre ikervári lakosnak munkásháztelek eladása 164 Horváth Kamiíló körmendi kir. közjegyző fel­mentése 47 Horváth Pál főszolgabíró szentgotthárdi lakos szabadsága ‘ 178 vitéz Horváth Sándor dr. vármegyei árvaszéki tb. ülnök szabadsága 178, 205 Hordójelző alap 1927. évi költségvetése 208 I J Iparkamarai illeték kivetésének elrendelése 64 Idegen külképviseletek tagjaival szemben tanú­sítandó udvarias magatartás 73 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents