Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1926. január-december (24. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 I takarékosság és a felhasználandó anyagok mi­nőségi megvizsgálásáról a kereskedelemügyi minister urnák 63857/1925 III. számú ren­deleté , , 30 Építőmesteri ipar terén folytatott gyakorlatról kiállított bizonyítványok iparhatósági megerő- sitése 169 Érvénytelenítés , 147 F. Faherayók kötelező irtása 38 Faluszövetség bérszántó és gépfelszerelő akciója 23 Faiskolákról és fásításokról szóló 38842/1901. számú vármegyei szabályrendelet módosítása 61 Felekezeti iskolák fenntartására nyújtott községi hozzájárulások továbbszolgáltatása 182 Fontsterling kölcsön (vármegyei) felvétele tár­gyában a törvényhatósági bizottság vógha- tározata 176 Fontsterling kölcsön (vármegyei) elhelyezésére takarékpénztárak kijelölése 176 Fontsterling kölcsönnel' (vármegyei) kapcsolatos műveletek keresztülvitelére pénzügyi bizottság alakítása 176 Fordsautraktoroknak vaskörmökkel biró kere­kekkel a közutak használatától eltiltása 38 Földbirtokrendezési ügyekben a községi elöljá­róságoknak utasítása 169 Földmivelésügyi Miniszter Urnák 5846/1925. I. B, L. számú körrendeleté az erdészeti igazga­tásnak a felek által megtérítendő hivatalos el­járási költségek beszállításáról 56 Föidmivelésügyi Minister Urnák 32000/1926. Vili. sz. körrendeleté a borhamisítás tilalmazásáról szóló 62000/1924 F. M. számú rendeletnek az eljárási költségek megállapítására vonatkozó 83. §-ának helyes értelmezéséről 101 G. Gy, Geist Lajos tulajdonát képező Szergény község­ből Vinár felé az előbbi község határában a Marcal völgyön át épített ut és a rajta levő 5 hid vámszedési jogára vonatkozó alapdijtótelek 146 Gondnoki tisztre alkalmas egyének kijelölésénél községi és körjegyzők által követendő eljárás 201 Gödörháza község korosmájának bérbeadása 179 Gőzkazámfk^6^ } használatba vétele és kezelése 156 Guary Ernő vármegyei főlevéltáros szabadsága 160 Gyámi tisztre alkalmas egyének kijelölésénél községi és körjegyzők által követendő eljárás 201 Gyermekgondozási költségeknek a törvényható­ságok közötti felosztása tárgyában a törvény- hatósági bizottság véghatározata 2 Győrvári ut és hidvámszedési jog és engedély elévülése tárgyában a közigazgatási bizottság véghatározata 14 Gyümölcsfa betegségek elleni kötelező védeke­zésről alkotott vármegyei szabályrendelet 257 H. Hadirokkantaknak a kerületi községi és körorvo­sokkal leendő megvizsgálása ■>*. 65 Oldal vonatkozó 83. §-ának helyes értelmezése 101 Borfogyasztási adó igénybevétele a községekben 59 Budakeszi községben újonnan létesült erdei üdü­lőtelepre a köztisztviselők számára felajánlott kedvezmények 157 Budapesti ujtörök alkonzul kinevezése és támo­gatása 133 Burgonyarák betegség behuroolásának megaka­dályozása 269 Burgonyatermesztést veszélyeztető betegségek behuroolásának megakadályozása 269 Bükkszálerdők tarra vágásának betiltásáról a közigazgatási bizottság véghatározata 2 Bükkszálerdők tarra vágásának ügyében hozott 2241/1925. kib. számú véghatározat hatályta­lanítása 150 c. Celldömölki közkórház alapszabályzata 254 Celldömölki közkórház részére 40,000.000 korona segély megszavazása 150 Celldömölk község -vasvármegyei kövezetvám- szedési jogára vonatkozó alapdijtótelek . 145 Celldömölki szolgabirói hivatal részére székház vétele tban a törvényhatósági bizottság vég­határozata Hl, 175 D. Darvas János nyug. vármegyei irodafőtiszt nyug­dija mérvének újabb megállapitása 207 Drimmer Gyula hadirokkant szombathelyi lakos­nak sajtótermék terjesztésére adott engedély 195 Dohányok (kincstár részére termelt) beváltási ára 1926. évre 107 Döbröntei Antal tb. főszolgabíró vasvári lakos szabadsága 147 Duna Száva Adria Vasuttársrság magyar vona­lai üzletigazgatósága címének rIgazgatóságba változtatása 164, 170 Dunántúli Sport Újság című lap uccai árusítá­sának engedélyezése 196 E. É. Egészségügyi propaganda központ felállítása 105 Egyházi terhiekhez nyújtott községi hozzájárulá­sok továbbszolgáltatása 182 Előfizetési felhívás Magyarország tiszti óim* és névtárának 1927. évi kiadására 253 Erdei (állami) facsemeték kiszolgáltatásáról hir­detmény 119 Erdei tüzek megakadályozása 140 Erdészeti igazgatásnak a felek által megtérí­tendő hivatalos eljárási költségek beszállítási módozatai 56 Erdőbirtokosok által saját gazdaságukban fel­használt faanyagok és erdei mellékhaszonvóte- lek forgalmi adó mentessége 156 Erdőbirtokosok által kegyúri járandóságok címén kiadott faanyagok forgalmi adó mentessége 156 Erdők (letarolt) erdőtalajának mezőgazdasági mivelés alá vonásától eltiltása 34 Erdőőri és vadőrri szakvizsgák 141 Építkezéseknél felhasználandó anyagokkal való Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents