Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1925. január-december (23. évfolyam, 1-54. szám)

Betűsoros tárgymutató

Celldömölki vármegyei közkórház alkalmazottai ré­szére fizetési előleg engedélyezése 225 Családi értesítő kiállításáért járó dijak újabb sza­bályozása 27 Cseh-szlovák köztársasággal kötött pénzügyi egyez­mények végrehajtása 75 Csejthey Lajos dr. körorvos helyettesíti dr. Marko- vits Sándor vasvári járásorvost 188 Csörötneki körjegyzőség kiegészítése 301 D. Daraboshegy községből Nádasd felé vezető útnak az összekötő utak sorába felvétele 150 Dunaszeg és Dunaszentgyörgy községekből duna- szegi körjegyzőség alakulása 28 „Dunántúli Estilap“ uccai terjesztésére kiadott en­gedély érvényének meghosszabbítása 34, 122, 211, 317 „Dunántúli Népújság“ cimü politikai lap címének „Dunántúli Néplapéra változtatása 4 „Dunántúli Néplap“ cimü politikai hetilap uccai terjesztésére kiadott engedély érvényének meg­hosszabbítása 121, 211, 317 Döbrentei Antal tb. főszolgabíró vasvári lakós sza­badsága 188 E É. Ebadónak aranykorona alapon megállapítása 79 Ebadó kivetése 1925. évre 139 Ebadó (1925. évi) beszedése 195 Ebtartási szabályrendelet 2. §-ának módosítása 79 Ebtartási szabályrendelet (módosított) jóváhagyása 144 Emberi fogyasztásra szánt állatok kényszervágásá­nak bejelentése és levágás után vizsgálata 285 Erdei érték és árszabályzat Vasvármegye egész területére aianykorona alapon 1925 évi január 1-től 31 Erdei érték és árszabályzat 1925 julius 1-étől 232 Erdei tüzek megakadályozása 100 Erdővásárlások és erdőeladások a kir. erdőfelügye­lőségnek bejelentendők 68 Erdőőrök illetményének aranykorona alapon meg­állapítása 139 Érvénytelenítés 250 F. Fahernyók kötelező irtása 68 Faiskolai felügyelők látogatási dijának aranykoro­nában megállapítása 296 Fatalin József lukácsházai lakos részére kártérítés takonykórban elhullott lováért 302 Fehér Sámuel dr. körorvos helyettesíti dr. Sztojka Viktor szentgotthárdi járásorvost 96 Feldmann Bódog dr. Szombathelyvidéki körorvos helyettesíti dr. Matics Jenő járásorvost 87 Ferenc Károly ny. vrm. árvaszéki nyilvántartó segélye 226 Folyammérnöki hivatalok hatósági szakértői műkö­déséért járó utazási átalány és napidijak 87 Földmivelésügyi miniszter 79300 számú rendelete a fűszerpaprika minősitése körüli eljárás egysze­rűsítéséről 2 Földmivelésügyi miniszter 25792—24. számú rende­lete lóközvágóhiddal nem biró helyeken lovak, szamarak és öszvéreknek, marha vagy sertésvá- góhidon levágathatásáról 3 Főszolgabirák által székhelyeiken kívül tartandó tár­gyalási napok megállapítása 10, 315 Oldal Fűszerpaprika minősitése körüli eljárás egyszerű­sítése 2 G. Gy. Gabonaüszög elleni védekezésről alkotott várme­gyei szabályrendelet jóváhagyása 11 Galba Vince tb. főszolgabitó szabadsága 200 Galba Vince tb. főszolgabíró helyettesíti Pósfay Gusztáv celldömölki járási főszolgabírót 212 Gazdaértekezlet (kerületi) tartása Szombathelyen 2 Geist Lajos szergényi vámjának alapdijtételei 194 Gerlits Sándor várm. árvaházi igazgató-gondnok fi­zetési előlege 123 Gerlits Elek tb. főszolgabíró helyettesíti dr. Tulok Lajos körmendi járási főszolgabírót 153, 228 Géperejű jármüveknek községi közmunkával való megrovása körüli eljárás 95 Gépjármüvek közúti forgalmáról szóló 57000/1913. B. M. számú rendeletben a gépjárművek mű­szaki kellékeire megszabott rendelkezéseknek ki­egészítése 67 Gépkocsikat megdobálók felelősségre vonása 120 Gross Károly budapesti portugál tb. consulnak működésében, támogatása 39 Grooptschevits Dimitri szerb horvát-szlovén consul­nak működésében támogatása 43 Gőzcséplőgépeknek és gőzkazánoknak használatba vétele előtt megvizsgálása 187 Guary Ernő vármegyei főlevéltárnok szabadsága 182, 212 Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet 4. §-ának módosítása 53 Gyámpénztári (vármegyei) szabályrendelet 5. §-ának módosítása 151, 260 Gyámpénztári (vármegyei) 1924. évi számadási mérleg közszemlére kitétele 103 Gyámpénztári kölcsönök kamatlábának megálla­pítása 259 Gyámi számadások elkészítésénél követendő irány­elvek 249 Gyermekmenhelyi gondozási és ruházati költség­hátralékoknak a községek által befizetése 27 Gyorsvonatokkal be nem járt egyes útátjárók so­rompóinak eltávolítása 305 Gyümölcsfahernyók kötelező irtása 68 Oldal H. Hadirokkantak 1 úgyszintén egyéb hadiellátásra jo- Hadiözvegyek J gosultak ellátási dijainük elszá- Hadiárvák ) molása 93 Hadirokkantak 1 Hadiözvegyek } pénzbeli ellátásának havonként Hadiárvák J előre fizetése 124 Halélettani és szennyvíztisztító kísérleti állomás díj­szabása 236 „Haiti" köztársaság budapesti tb. konzulának mű­ködésében támogatása 124 Hajduhadháza (Hajduvármegye) községnek rende­zett tanácsú várossá átalakulása 11 Halastó község összekötő utjának megváltoztatása 186 Havas Gyula körorvosnak a szakorvosi névjegyzék fogászati csoportjába felvétele 100 Havas Gyula dr. körorvos helyettesíti dr Lauringer János kőszegi járásorvost 182 Hasi tífusz elleni védekezés 15 Hauler Pál dr. vármegyei tiszti főorvos szabadsága 188 Határátlépési igazolványok kiállítási dijának meg­állapítása 129

Next

/
Thumbnails
Contents