Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1925. január-december (23. évfolyam, 1-54. szám)

Betűsoros tárgymutató

— 3 Knebel Ferenc vm. árvaszéki ülnök szabadsága 188 Krenner István dr tb főszolgabíró helyettesíti dr. Polczer Dezső sárvári járási főszolgabírót 287 Krenner István dr. tb. főszolgabíró vasúti havi bér­letjegyárának megtérítése 309 Kéményseprési dijak emelése 81 Kéményseprési szabályrendelet módosítása 82 Kincstár számára 1924. évben termelt dohány után fizetendő árpótlék 16 Kiss Elemér dr. Szentgotthárdi járási főszolgabíró szabadsága 153 Kiss Emil dr. ny. vm Il-od főjegyzőnek a vm. tűz­rendészed felügyelői teendők végzésével megbí­zatása 181 Kiss Gyula Zsigmond vármegyei árvaszéki ülnök szabadsága 188 Kiss Emil dr. vm. rüzrcndészeti felügyelő karácso­nyi segé'ye 311 Kisegítő dijnokok alkalmazása 7 Kisiparosok támogatása ipari munkálatoknál és beszerzéseknél ' 244 Kolozsváron megjelenő „Gyilkos“ cimü hetilap kit ltása 72 Kolozsvárott „Viata“ könyvkiadóvállalat kiadásában megjelent „A kívánatos kormányzat“ cimü füzet elkobzása 125 Kondorfa községnek az őriszentpéteri körjegyző- zöséghez csatolása 301 Korcsmákról szóló 11319-14 sz. vármegyei sza­bályrendelet azon rendelkezésének, hogy záróra mc ghosszabbitás esetén a községbiró kezeihez dij fizettessék — „felfüggesztése 66 Kormányzó Ur Ő Főméltósága születésnapjának és névnapjának megünneplése 244 „Kossuth Ereklye Gyűjtemény“ megvételére 500,000 korona megszavazása 232 Kóczán József tb. főszolgabíró szabadsága 200 Kóczán József tb. főszolgabíró havi vasúti bérlet­jegy árának megtérítése 314 Mörmend—námetujvári járás községeinek körorvosi körökbe beosztása 224 Körorvosi körökbe beosztása a könnend -német- újvári járás községeinek 224 Körorvosi körökbe beosztása a kőszeg—felsőőri, szentgotthárd—muraszombati és szombathelyi já­rás községeinek 114, 115, 116, 297 Körorvosi lakásügy terén fennálló viszásságok meg­szüntetése 295 Körözések 5, 6, 12, 17, 18, 34, 35, 44, 50, 51, 59, 63, 64, 72, 73, 77, 82, 88, 97, 101, 107, 111, 131, 136, 137, 141, 145, 153, 154, 189. 190, 197, 198, 200, 201, 205, 206, 212, 218, 228, 229, 238, 239, 246, 250, 251, 260, 261, 268, 284, 287, 288, 299, 300, 317 Közigazgatási dijakiól (vármegyei) szabályrendelet 8 Közjegyzők (királyi) utlevélkiállitási dija 71 Közforgalomba hozott műtrágya ellenőrzése 134 Közmunkaváltság kezelésének módozataira kereske­delemügyi minister 64020 — 1925 sz. rendelete 135 Közigazgatási Évkönyv és Szaknaptár 1926 II. év­folyamának ajánlása 266 Közszállitási szabályrendelet pontos betartása 203 Közpénzek gyümölcsöző elhelyezése 62 Közpénzek (vármegyeiek) pénzintézeteknél gyümöl­csöző elhelyezése 312 Közszolgálati alkalmazottak vasúti menetdijkedvez- ménye 25 Közegészségügyi szolgálat ellátásáról utasítás 274 Oldal Hatóságok szénszükségletének beszerzése 266 Háztartási alap pénztár 1924. évi számadása 128 Háztartási alap (vármegyei) 1926. évi költségvetése 221 Hertelendy kálmán tb. főszolgabíró helyettesíti Sinkovich Elek szombathelyi járási főszolgabírót 188 Hertelendy Kálmán tb. főszolgabíró szabadsága 284 Himlőoltások és ujraoltások 1925. évben 37 „Hir“ cimü politikai lap hetenként kétszer jelenik meg 267 „Hir“ cimü po’itikai hetilap felelős szerkesztője sze­mélyében beállott változás 307 Hirdetmények 5 18, 29, 35, 44, 70, 78, 141, 182, 183, 188, 198, 268, 308, 317, 318 Honvédtisztek korlátlan tulajdonában átengedett kincstári lovak részére marhalevelek váltása 58 Horváth Pál.főszolgabiró helyettesíti dr. Kiss Elemér szentgotthárdi járási főszolgabírót 153 Horváth Pál főszolgabíró szabadsága 188 Hősök emlékművére vonatkozó szabályok szigorú betartása 245 Hutiray Andor dr. körmenpi járásorvos szabadsága 204 ' I- J. „Infratirca Poporului“ cimü külföldi sajtóleunék terjesztésének eltiltása 135 Ipari munkálatoknál és beszerzéseknél a kisiparo­sok támogatása 244 Illetőségi ügyekben hozott képviselőtestőleti végha­tározatokban az állampolgárságra vonatkozó ki­jelentések mellőzése 249 Interurbánban folytatott telefonbeszélgetések, vala­mint táviratozások csak elkei hihetetlen szükség esetén eszközölhetők 235 Jankó olga árvaházi tanítónő részére fizetési előleg megállapítása 123 Jármüveknek a tulajdonos nevével való ellátása 196 Jégszükséglet biztosítása 1926. évre 306 K. Kamondi Ferenc és tsai községi közigazgatá i tan­folyamhallgatók segélyezése 231 Karácsonyfák eladása és vétele 286 Karácsonyi segélye a vármegyei árvaház tan és se­gédszemélyzetének 291 Karácsonyi segélye a vármegyei és számvevőségi alkalmazottaknak 292 Karácsonyi segélye a celldömölki közkórházi alkal­mazottaknak 293 Karácsonyi segélye Vasvármegye és Szombathely r. t. város közkórháza alkalmazottainak 294 Katholikus háziasszonyok országos szövetsége nő­védelmi intézményeinek támogatása 124 Károly király (IV-ik) Ő felsége arcképének meg- festetése 89 „Kemenesalja“ cimü politikai hetilap uccai terjesz­tésének engedélyezése ‘ 211 Kereskedelemügyi minister 90912 — 1924 számú rendelete értelmében az 1923. évi XV. tcben, va­lamint az 59667—1924. K. M számú rendelet­ben megállapított kihágások miatt folyamatba tett büntetőügyekben a kerületileg illetékes ipartes­tületeknek szakképviselői jogkörrel felruházása 4 Kereskedeimi és iparkamara (soproni) illetékkivetési kulcsa 1925. évre 136 Kerékpárok számozásáról vármegyei szabályren­delet 263 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents